Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas

Arodizglītības studiju programmas

gallery/en
gallery/lv
gallery/ru
gallery/du
gallery/jaun
gallery/esf
gallery/latgale
gallery/soc
gallery/alko
gallery/moodle
gallery/arsts
gallery/erasmusplus

Bibliotēka

Bibliotēkas darba laiks

Pirmdiena

9:00 - 12:00, 13:00 - 16:30

Otrdiena

9:00 - 12:00, 13:00 - 16:30

Trešdiena

9:00 - 12:00, 13:00 - 16:30

Ceturtdiena

9:00 - 12:00, 13:00 - 16:30

Piektdiena

9:00 - 12:00, 13:00 - 16:30

Katra mēneša pēdējā piektdiena - spodrības diena.

Vispārīgā informācija

 

Apstiprināts

Daugavpils Universitātes aģentūras

“Daugavpils Universitātes

Daugavpils medicīnas koledža”

Padomes sēdē

2018. gada 30.augustā

Protokols Nr.4

 

Daugavpils Universitātes aģentūras

 “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža”

bibliotēkas lietošanas noteikumi

 

 Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” (turpmāk DU DMK) bibliotēka nodrošina DU DMK studiju procesu ar literatūru un informāciju.

  Bibliotēka ir reģistrēta Latvijas Republikas Kultūras ministrijas Bibliotēku reģistrā ar Nr. BLB0160.

  Savā darbā bibliotēka ievēro 1998. g. 21. maijā LR Saeimas pieņemto Bibliotēkas Likumu.

 

1.Vispārīgie noteikumi:

 

1.1. Šie noteikumi nosaka lietotāju apkalpošanu, informācijas avotu un sistēmu izmantošanu, lietotāju loku, lietotāju tiesības un pienākumus, kā arī citus ar Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” bibliotēkas (turpmāk Bibliotēka) lietošanu saistītos jautājumus.

1.2. Bibliotēkas lietotāju tiesības un pienākumus nosaka Latvijas Republikas likumi, Bibliotēku likums un citi tiesību akti, Bibliotēkas nolikums un Bibliotēkas lietošanas noteikumi.

 

2.Bibliotēkas lietotāju apkalpošanas kārtība

 

2.1.Piereģistrējoties Bibliotēkā, lietotājam jāiepazīstas ar bibliotēkas lietošanas noteikumiem.

2.2.Lai piereģistrētos Bibliotēkā, ir jāuzrāda pase vai ID karte un studenta apliecība.

2.3. Ja maina uzvārdu, dzīves vai darba vietu, lietotājam tas jāpaziņo Bibliotēkai kārtējā apmeklēšanas reizē.

2.4.Iespieddarbus izsniedz pēc mutiska vai rakstiska pieprasījuma uz noteiktu termiņu, kuru nosaka bibliotekārs. Zinātnisko literatūru, mācību literatūru izsniedz uz 14 dienām. Grāmatas, pēc kurām ir liels pieprasījums, izsniedz uz īsāku laiku. Termiņu var pagarināt, ja nav citu pieprasījumu. Uzziņu izdevumus un citu bieži pieprasītu izdevumu vienīgos eksemplārus uz mājām neizsniedz, tos var izmantot tikai lasītavā. Lietotājs no jauna var saņemt iespieddarbus tikai tad, kad ir atdevis iepriekš saņemtos, kuru izmantošanas termiņš ir pagājis.

2.5.Mācību gada beigās lietotājam jānodod visi Bibliotēkā saņemtie iespieddarbi.

2.6.Citas mācību iestādes studenti var izmantot Bibliotēkas krājumu tikai lasītavā.

2.7.Netiek apkalpoti lietotāji virsdrēbēs.

 

3.Bibliotēkas lietotāju tiesības

 

3.1. Izmantot Bibliotēkas krājumu, informācijas meklējumsistēmas un datu bāzes.

3.2. Lietot bez maksas Bibliotēkas datorus, iekārtas un informācijas resursus saskaņā ar datoru lietošanas noteikumiem.

3.3. Saņemt informāciju un konsultācijas par Bibliotēkas krājumu.

 

4.Bibliotēkas lietotāju pienākumi

 

4.1. Pierakstoties Bibliotēkā, lietotājam jāuzrāda personu apliecinošs dokuments un pēc iepazīšanās ar Bibliotēkas lietošanas noteikumiem jāparakstās par to ievērošanu.

4.2. Lietotājam jāsaudzē grāmatas un citi iespieddarbi, nedrīkst tajos izdarīt atzīmes, svītrojumus, locīt lapas.

4.3. Saņemot grāmatas, tās jāpārbauda un par bojājumiem jāpaziņo bibliotekārei.

4.4. Nozaudētās vai sabojātās grāmatas aizvietot ar tādām pašām vai citām, ko Bibliotēka atzinusi par līdzvērtīgām, vai arī atlīdzināt to vērtību. Grāmatas, kas izdotas līdz 1995. gadam, jāatlīdzina desmitkārtīgi, pēc 1995. gada izdotās grāmatas jāatlīdzina divkāršā apmērā.

4.5. Lietotājs nedrīkst iznest no Bibliotēkas grāmatas, kuru saņemšana nav noformēta pie Bibliotēkas darbinieka.

4.6. Visi iespieddarbi jānodod Bibliotēkā savlaicīgi. Lietotājs, kurš neievēros grāmatu lietošanas termiņu, nevarēs 3 mēnešus izmantot Bibliotēkas pakalpojumus.

           

5.Datorlietotāju tiesības

 

5.1. Izmantot datorresursus bez maksas.

5.2. Izdrukāt dokumentus saskaņā ar Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” administrācijas noteikto cenrādi.

 

6.Datorlietotāju pienākumi

 

6.1. Rūpēties par savu datu drošību.

6.2. Ziņot par datora kļūmēm bibliotekāram.

6.3. Darbu beidzot, lietotājam jāaizver visas lietotās programmas, jāsakārto darba vieta un jāpaziņo bibliotekārei par darba beigšanu.

6.4. Datorlietotājs ir atbildīgs par materiālo zaudējumu nodarīšanu, ja tādi radušies viņa rīcības rezultātā.

 

7.Datorlietotājiem aizliegts

 

7.1. Apmeklēt vardarbīga un neētiska satura interneta vietnes.

7.2. Fiziski bojāt pieejamo datortehniku un telpu aprīkojumu.

7.3.Atvērt sistēmbloku vai atvienot datorkomponentus (klaviatūru, peli, monitoru, sistēmbloku).

7.4. Uzstādīt papildus programmatūru, neatkarīgi no tās pieejamības licences.

 

 

Stājas spēkā ar 2018. gada 30. augusta direktora rīkojumu Nr. 1.8/40A

gallery/b1
gallery/b2
gallery/b3