Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas

Arodizglītības studiju programmas

gallery/logo1
gallery/ru
gallery/lv
gallery/en
gallery/jaun
gallery/esf
gallery/latgale
gallery/soc
gallery/alko
gallery/moodle
gallery/arsts
gallery/erasmusplus

Par koledžu

gallery/shema

Koledžas darbības struktūra

Īss ieskats koledžas vēsturē

 

   Daugavpils Medicīnas skola tika dibināta 1945.gadā. Skolai tika iedalīta daļa ēkas Varšavas ielā 26. Tā sastāvēja no 2 istabām un pagrabtelpām. Pirmā skolas direktore bija Vsesvjatska Tatjana. Sākumā tika uzņemti 54 audzēkņi. Mācību ilgums bija 2 gadi, tāpēc pirmais izlaidums notika 1947.gadā.
   No 1954.gada skola sāka sagatavot ne tikai medicīnas māsas, bet arī feldšerus. Pēdējais feldšeru izlaidums notika 1987.gadā.
   Pakāpeniski palielinājās audzēkņu kontingents un arī paplašinājās skolas ēka. Laika posmā no 1970 līdz 1974.g. tika uzcelts jauns 3-stāvu mācību korpuss, kas ļāva strauji palielināt audzēkņu skaitu. 1987./1988.m.g. tika sasniegts vislielākais audzēkņu skaits - 850.
Daudzi DMS audzēkņi turpināja mācības augstākajās mācību iestādēs un pašlaik strādā medicīnas jomā.

   No 2004.gada medicīnas skola reģistrēta kā Daugavpils Medicīnas koledža. Pašlaik koledža īsteno

četras pirmā līmeņa augstākās izglītības programmas. Koledžā studē apmēram 250 studenti.

 

Vispārēja informācija

 

   Daugavpils medicīnas koledža (DMK) ir reģistrēta LR IZM izglītības iestāžu reģistrā (Nr. 2747002489, 2011.g. 10.janvārī, saskaņā ar LR IZM Izglītības kvalitātes valsts dienesta licencēšanas un reģistru departamenta lēmumu № 2-26/24 „Par grozījumu izdarīšanu Izglītības iestāžu reģistrā un reģistrācijas apliecības izdošanu izglītības iestādei”). Koledža darbojas saskaņā ar LR likumdošanu un normatīvajiem aktiem. Koledža akreditēta kā legāla LR izglītības iestāde uz neierobežotu laiku. Akreditācijas lapas Nr. 066 no 15. jūnija 2006. g. uz neierobežotu laiku.
   Koledža īsteno četras pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas medicīnas un sociālās aprūpes jomā:

 

   Studiju virziens „Veselības aprūpe”  

 • studiju programma „Māszinības” (41723) ar kvalifikāciju „māsa”;
 • studiju programma „Ārstniecība” (41721) ar kvalifikāciju „ārsta palīgs”.

 

   Studiju virziens „Sociālā labklājība”

 • studiju programma „Sociālā aprūpe”(41762) ar kvalifikāciju „sociālais aprūpētājs”;
 • studiju programma „Sociālā rehabilitācija” (41762) ar kvalifikāciju „sociālais rehabilitētājs”.

 

   Koledža īsteno arī vienu arodizglītības programmu „Māszinības” (35a723001) ar kvalifikāciju „māsas palīgs” un vienu profesionālās vidējās izglītības programmu “Bērnu aprūpe” ar kvalifikāciju “auklis”.
   DMK īstenotie studiju virzieni „Veselības aprūpe” un „Sociālā labklājība” ir augsti novērtēti Eiropas Sociālā fonda projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvirzīšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai (Vienošanās Nr.-2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/011) ietvaros. Visas programmas novērtētas kā ilgtspējīgas un  akreditētas uz 6 gadiem. 15.maijā 2015.gadā tika atkārtota un akreditēta arodizglītības programma „Māszinības” ar kvalifikāciju „Māsas palīgs”.
   Profesionālās izglītības programma “Bērnu aprūpe” (35b761011) tika licencēta 21.07.2016.g.
   2015./2016.m.gadā koledžā studē 209 studenti un budžeta vietu plāns tiek izpildīts uz 100%.
   Koledžas prestižs un darba tirgus pieprasījums nosaka stabili augstu uzņemšanas konkursu koeficientu. Vairākus gadus pēc kārtas visaugstākais konkurss saglabājas „Māszinības” programmā un “Ārstniecības” programmā (2016./2017.mācību gadā attiecīgi 3,4 un 2,7 cilvēki uz vienu budžeta vietu).
   2016.gadā koledžu pabeidza 127 absolventi: 73 absolventi saņēma 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomu (ISCED 5.līmenis) un 54 absolventi saņēma profesionālās izglītības apliecību (ISCED 3.līmenis).
   Uz 2016.gada 1.janvāri 76% no „Veselības aprūpes” studiju virziena absolventiem strādā Latgales reģiona ārstniecības iestādēs, bet 42% absolventu turpina studijas Rīgas Stradiņa Universitātē.
Šajā studiju gadā Rīgas Stradiņa Universitāte ir uzsākusi māsu apmācību bakalaura programmās ar pamatspecialitātēs, sadarbībā ar Daugavpils Reģionālo slimnīcu, Daugavpils Psihoneiroloģisko slimnīcu un Daugavpils medicīnas koledžu, izmantojot kopīgus resursus.

 

Koledžas akadēmiskā personāla aktivitātes

 

   2016./2017.m.g. koledžā strādā: 23 docētāji (t.sk. 4 no tiem ar doktora zinātnisko grādu), 4 vieslektori, 1 viesdocents un 19 stundu pasniedzēji.
   90 % no akadēmiskā personāla ir maģistra grāds, 15%- doktora grāds, divi docētāji studē profesionālā doktorantūrā. Docētāji iesaistās pētnieciskajā darbā un dažādos starptautiskajos projektos. Docētāji piedalās vietēja un starptautiskā mēroga konferencēs un kongresos gan Latvijā, gan ārvalstīs, kā arī publicē rakstus starptautiskos izdevumos (2016.gadā bija 4 publikācijas). Tika izdotas divas monogrāfijas.
   Olga Fokina, Līvija Jankovska Daugavpils medicīnas koledža: gadi un atmiņas, Rēzekne, SIA “Visualstudio”, 2016.g., 190 lpp., ISBN 978-9934-523-25-0, UDK 373.5 4:61 (474.346.1) (091) Fo180;
   Olga Fokina, Inga Millere Pricsera Vincenta de Paula žēlsirdīgo māsu apvienības darbība Latgalē (1789-1864). Rīga, RSU, 2016, 98 lpp., ISBN 978-9934-563-03-4, UDK 614.253.5 (474.3) (091) Fo180.
   Koledža veicina savu docētāju tālākizglītību, organizējot profesionālās pilnveides kursus un seminārus. Docētāji tiek iesaistīti pētnieciskajā darbā un dažādos starptautiskajos projektos, kā arī tiek mudināti turpināt izglītību maģistrantūras un doktoranturas studiju programmās. Koledžas administrācija ir atvērta izglītības novitātēm un atbalsta docētājus tālākizglītībai dažāda līmeņa institūcijās- augstskolās, kursos, semināros.

 

   2016.gadā:

 • 2016.g. 21.04.- tika organizēta starptautiskā zinātniskā konference “Health care and socialwelfare- yesterday, today, tomorrow”;
 • tika uzrakstīts un izdots DMK zinātniskais pētījums “Daugavpils medicīnas koledža, gadi un atmiņas”;
 • tika atklāta koledžas vēsturiskā ekspozīcija;
 • tika veikta koledžas 70-gadīgai jubilejai veltīta svinīga pasākuma organizēšana;
 • DMK aktīvi piedalās dažādās pilsētas un reģiona sabiedriskajās aktivitātēs;
 • DMK veic sabiedrības izglītošanu;
 • DMK piedalās semināros un konferencēs;
 • DMK piedalās neatliekamās palīdzības sacensībās, Sarkanā Krusta darbā u.c.;
 • DMK piedalās IZM un Valsts Izglītības satura centra organizētajos semināros un darba grupās;
 • piedalīšanās dažādos konkursos (starptautiskā studentu meistarības Māszinības olimpiāde u.c.);
 • piedalīšanās starptautiskos projektos (ERASMUS+, ESF u.c.);
 • piedalīšanās zinātniski pētnieciskās konferencēs;
 • tika izstrādāta DMK attīstības stratēģija 2016.-2020.g.

 

Sadarbība ar darba devējiem


   Lai nodrošinātu jauno speciālistu sekmīgu iekļaušanos dinamiskajā darba tirgū, būtiska ir sadarbība starp koledžu un darba devējiem.
   Regulāra sadarbība ar darba devējiem notiek studiju procesa laikā. Darba devēju pārstāvji aktīvi iesaistās koledžas padomes darbā, metodisko komisiju sēdēs, studiju programmas padomes sēdēs, koledžas rīkotajās konferencēs un semināros. Darba devēji piedalās jaunu studiju programmu izstrādē un vērtēšanā, studiju procesa organizēšanā, prakšu programmu izstrādē, kvalifikācijas darbu izstrādē, nozares studiju kursu programmu koriģēšanā. Nozaru speciālisti ārsti, māsas tiek piesaistīti studiju procesa realizēšanā, pasniedzot dažādus studiju kursus.
   Sadarbības mērķis ir veidot atgriezenisko saiti, lai nodrošinātu izglītības programmu, absolventu zināšanu un prasmju atbilstību darba tirgus vajadzībām. Sadarbība tiek īstenota vairākos virzienos:

 • prakses nodrošināšana;
 • studiju un prakses vienotības nodrošināšana;
 • pētniecības un projektu realizācija.

   Studentu prakses tiek organizētas Latgales reģiona sociālās un veselības aprūpes iestādēs.


  Koledžai ir laba sadarbība ar Daugavpils pilsētas domi un Daugavpils sociālo lietu pārvaldi koledžas pamatdarbības jautājumu risināšanā. Koledžai ir aktīva sadarbība ar Latvijas Sarkanā Krusta biedrību un Invalīdu biedrību. Studenti piedalās Sarkanā Krusta organizētajos pasākumos: labdarības akcijās, Donoru dienās, neatliekamās palīdzības sacensībās u.c. pasākumos. Studenti turpinās sadarboties ar Latvijas Studentu apvienību.

 

Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu izglītības iestādēm


    Sadarbība ar Latvijas augstskolām un koledžām notiek dažādos virzienos:

 • koledža ir Latvijas koledžu asociācijas biedre. Asociācijas ietvaros notiek dažādas starpkoledžu aktivitātes;
 • zinātniskā sadarbība. Mācībspēku un studējošo dalība citu augstskolu organizētajās konferencēs;
 • studiju kursu īstenošanā, koledžas un citu augstskolu mācībspēku mobilitāte.

   Daugavpils medicīnas koledžai ir noslēgts sadarbības līgums ar Rīgas 1.medicīnas koledžu. Ar citām medicīnas koledžām - LU P.Stradiņa medicīnas koledžu, LU Rīgas medicīnas koledžu, RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžu, sadarbība notiek dažādās jomās. Sadarbības mērķis ir: studentu un akadēmiskā personāla pētniecības veicināšana, konferenču, semināru u.c. pasākumu organizēšana, kā arī atbalsts studentu un akadēmiskā personāla apmaiņai starp koledžām.
Koledža nostiprina savu sadarbību ar lielākajām Latvijas augstskolām (Rīgas Stradiņa Universitāte, Latvijas Universitāte, Daugavpils Universitāte) pētniecības, mācībspēku apmaiņas un studiju programmu pēctecības jomās. Pašlaik notiek darbs pie sadarbības līgumu ar augstskolām aktualizēšanas.
   Sadarbība ar Daugavpils Universitāti tiek īstenota dažādās jomās. Viena no tām ir sadarbība zinātniski pētnieciskajā jomā. Jau vairākus gadus pēc kārtas koledžas docētāji un studenti ar savām publikācijām un uzstāšanām piedalās DU starptautiskajās zinātniski pētnieciskajās konferencēs. Starp koledžu un DU notiek sadarbība docētāju piesaistei studiju procesam.
No 2007.gada koledžai ir piešķirta Erasmus Universitātes Harta. 2014.gada koledžai tika atjaunota Erasmus Universitātes Harta. Nākamais Hartas darbības periods 2014.-2020.g. paredz virkni jaunu aktivitāšu.
   Koledžas internacionalizācijas stratēģijas uzdevumi:

 • uzlabot koledžas starptautisko atpazīstamību, palielinot studentu un mācībspēku mobilitāšu skaitu un dalību starptautiskos projektos;
 • palielināt iebraukošo studentu skaitu un saglabāt izbraucošo studentu skaitu;
 • palielināt pedagogu kapacitāti un kompetences, veicinot mobilitāti, dalību starptautiskos projektos, pētījumos, konferencēs, nodrošinot valodu apguvi;
 • palielināt koledžas kapacitāti projektu vadībā;
 • palielināt koledžās starptautisko partneru ģeogrāfisko areālu: mācību iestādes, klīnikas, sociālās aprūpes iestādes, ES neiesaistītās valstis un pārrobežu valstis.

   2016.g. sadarbības ietvaros tika ieviesta jauna tradīcija koledžā „Starptautiskais meistarības konkurss”, kurā piedalījās gan Latvijas medicīnas koledžu, gan ārvalstu koledžu studenti. Kā arī mūsu koledžas studenti piedalījās RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas rīkotajā „Starptautiskajā Studentu olimpiādē”. 

gallery/ligumi

Kopš 2009.gada ES pieredzes apmaiņas projektos tika iesaistīti

204 studenti un 80 docētāji un personāls.

 

DMK piedalīšanās ES projektos


    DMK akadēmiskais personāls un studenti aktīvi iesaistās dažādu Eiropas Savienības projektu izstrādē un īstenošanā. 2007. gadā koledža ir uzņemta Erasmus Universitāšu hartā un turpina dalību Erasmus+ programmās.
    Kopš 2009.gada ES pieredzes apmaiņas projektos tika iesaistīti 204 studenti un 80 docētāji. 2016.gadā DMK tika nosākta sekojošo projektu realizēšana:

 • 4. 2.1.2. pasākums “Veicināt energoefektivitātes pasākumus valsts ēkās”;
 • ERAF, Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās”;
 • ESF projekts, Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītība vai apmācības neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākuma "Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekta “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”, vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001.

 

Koledžas materiāli tehniskais nodrošinājums


    Koledžā ir izveidota moderna materiāli tehniskā bāze. Studiju procesā tiek izmantots mūsdienīgs medicīnas aprīkojums, mūlažas un stimulatori, izveidots multimēdiju centrs, auditorijas aprīkotas ar interaktīvajām tāfelēm un datoriem. Studentu apmācībā tiek izmantotas jaunākās informāciju tehnoloģijas. Bibliotēkas grāmatu fonds katru gadu tiek papildināts.
    Konkurētspējīgas izglītības nodrošināšanai, koledžas modernizācija tiek veikta izmantojot valsts budžeta līdzekļus, ieņēmumus no maksas pakalpojumiem (vidēji 110 000 EUR gadā) un piesaistot ES fondu un projektu līdzekļus (ERAF un citi).
Atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumu Nr. 533 Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pirmā līmeņa augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas studiju mācību vidi koledžās” 18.punktā noteiktajām darbībām. DMK tiek plānota esošo studiju programmu modernizēšana un jaunu studiju programmu atvēršana.
    Daugavpils medicīnas koledžā ir nodrošināti visi apstākļi konkurētspējīgas izglītības ieguvei un speciālistu sagatavošanai veselības un sociālās aprūpes jomās Latgales reģiona darba tirgus vajadzībām.

 

Daugavpils medicīnas koledžas finanšu resursi

gallery/finanses