Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas

Arodizglītība

Projekti

2014./2015.m.g. realizējam projektu:

Eiropas Sociālā fonda darbības programmas
„Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitātes
„Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”
projekts „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”
( Vienošanās Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001

2015. gadā laikā no 13. aprīļa līdz 20. maijam tika īstenots Eiropas Savienības (ES) Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas mobilitātes projekts


„Mācību prakses organizēšana māsu palīgu specialitātes arodizglītības programmas

audzēkņiem” (Nr. 2013-1-LV1-LEO01-05339).

 

  Projekts tika īstenots sadarbībā ar partneriem no Itālijas, ņemot vērā gan partneriestādes, gan koledžas audzēkņu intereses. Aktivitāte tika īstenota Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas ietvaros. Projekta realizācijas ilgumsun vieta – 5 nedēļas veselības aprūpes iestādēs Itālijā.
  Pārmaiņas politiskajā, sociālajā un ekonomiskajā sistēmā Eiropā veicinājušas radikālas izmaiņas arī māsu palīgu izglītībā, kas pamatojas uz māsu palīgu filozofiju un noteica nepieciešamību apgūt jaunas praktiskās zināšanas un iemaņas veselības aprūpes jomā. Pēdējo gadu pieredze rāda, ka iezīmējas jaunas vadlīnijas pacientu aprūpē, mainās saskarsmes modeļi un parādās modernas aprūpes tehnoloģijas. Līdz ar to mainās arī prasības medicīnā studējošiem.
   Tādēļ mobilitātes projekta mērķis bijapaaugstināt Daugavpils medicīnas koledžas māsu palīgu arodizglītības programmas audzēkņu profesionālās prasmes un iemaņas kvalitatīvā pacientu aprūpē, iespējas un konkurētspēju, tādējādi palīdzot projekta dalībniekiem sākt un veidot profesionālo dzīvi.Projekts bija vērsts uz to, lai Daugavpils Medicīnas koledžas māsu palīgu specialitātes audzēkņi apgūtu jaunas profesionālās prasmes un iemaņas un gūtu starptautisku pieredzi veselības aprūpes jomā, izejot mācību praksi veselības aprūpes iestādēs Itālijā.
   Projekta ietvaros Daugavpils Medicīnas koledžas māsu palīgu arodizglītības programmas audzēkņi pilnveidoja savas profesionālās prasmes un iemaņas, paplašināja redzesloku un uzlaboja savu pašvērtējuma pieaugumu, attīstīja tādas īpašības, kā mobilitāte, aktivitāte un komunikabilitāte. Partnervalstī pavadītais mobilitātes laiks tika ieskaītīts kā kvalifikācijas prakse atbilstoši arodizglītības programmas mācību prakses plānam, kas nodrošināja iespējas realizēt praktiskās apmācības darba tirgum maksimāli pietuvinātos apstākļos, tādejādi veicinot koledžas audzēkņu labāku piemērošanos atšķirīgās kultūrās un veselības aprūpes iestādēs dažādās ES valstīs.
   Pēc projekta realizācijas notika mobilitātes dalībnieku tikšanās ar koledžas personālu un audzēkņiemn, kuri tika iepazīstinātiar prakses mobilitātes dalībnieku atziņām, informējot pariegūto pieredzi, uzņemošajiem partneriem un sadarbības iespējām nākotnē, diskutējot par labāko Eiropas (IT) pieredzi profesionālās praktiskās apmācības jomā, tādējādi nodrošinot pamatu jaunām atziņām un ieteikumiem mācību procesa pilnveidošanā atbilstoši audzēkņu iegūstamajai profesionālajai kvalifikācijai.
Māsas palīgam ir svarīgas zināšanas medicīnā, jo šie cilvēki nenodarbojoties tikai ar grīdu mazgāšanu, bet gan ar slimnieku aprūpi ikdienā. Aprūpējot slimus cilvēku, nepieciešamas īpašas zināšanas, prasmes un attieksme, lai nodrošinātu pēc iespējas labāku dzīves kvalitāti pacientam un viņa ģimenei. Izglītoti māsu palīgi ir pieprasīti, jo veselības aprūpes nodaļās joprojām trūkst kvalificētu un izglītotu māsu palīgu, tādēļ bija ļoti svarīgi atbalstīt audzēkņus un stimulēt viņus apgūt valstī nepieciešamās profesijas un moderno aprūpes tehnoloģiju pielietojumu praksē.
Projekts palīdzēja risināt arī Latvijas nacionālās un Latgales reģionālās problēmas profesionālās izglītības jomā, sekmējot profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu mūžizglītību.
   Sadarbība starp Latvijas un Itālijas izglītības iestādēm un organizācijām, tai skaitā veselības aprūpes iestādēm ir vēl viens solis uz vienotas Eiropas izglītības sistēmas veidošanos, kas paver iespējas gan savstarpējās pieredzes bagātināšanai, gan audzēkņu izglītības iespēju paplašināšanai.

   Projekta vadītāja I.Krūtkrāmele

2015. gadā laikā no 22. februāra līdz 28. februārim tika īstenots Eiropas Savienības (ES) Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas mobilitātes projekts „Daugavpils medicīnas koledžas mācībspēku starptautiskā pieredzes apmaiņa profesionālo kompetenču un kapacitātes celšanai” (Nr.2013-1-LV1-LEO03-05338). Projekts īstenots sadarbībā ar Magdeburgas pašvaldību (kas ir Daugavpils sadraudzības pilsēta), ņemot vērā gan partneriestādes, gan darbinieku un koledžas intereses. Aktivitāte tika īstenota Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas ietvaros.
Projekta specifiskais mērķis bija veicināt kvalifikācijas prasībām atbilstošu medicīnas studiju nodrošināšanu profesionālajās programmās veselības aprūpes jomā.
     Projekta aktivitātes bija vērstas uz to, lai Daugavpils Medicīnas koledžas personāls, kas saistīts ar koledžas audzēkņu profesionālo prasmju un kompetenču attīstīšanu un pilnveidošanu, gūtu starptautisku pieredzi, veiksmīgāk un efektīvāk sagatavotu studentus atbilstoši Eiropas darba tirgum un apzinātu darba devēju prasības atšķirīgās kultūrās un veselības aprūpes iestādēs/vidēs ES dalībvalstīs.
    Darba programmas ietvaros dalībnieki apmeklēja Vācijas mācību iestādes, uzņēmumus un veselības aprūpes iestādes, kas nodrošina arī prakses vietas veselības aprūpes jomā studējošajiem. Ieguva priekšstatu par Vācijas profesionālās izglītības sistēmu, tai skaitā duālo sistēmu, sadarbību starp profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmumiem. Iepazinās ar dažādu iestāžu darbību, kvalifikācijas prasībām medicīnas un veselības aprūpē strādājošajiem. Guva priekšstatu par mācību metodiskā materiāla izstrādi un jaunāko tehnoloģiju un aprīkojuma izmantošanu veselības aprūpes jomā.
   Projekta ietvaros divi koledžas darbinieki ieguva pieredzi veselības aprūpes un sociālās labklājības jomās (tai skaitā karjeras konsultāciju jomā). Dalībnieki pilnveidoja savu profesionālo kompetenci un ieguva inovatīvu pieredzi medicīnas studiju procesa kvalitātes uzlabošanai, kā arī duālās izglītības organizēšanā profesionālās izglītības jomā. Veicināja starpinstitucionālo sadarbību un svešvalodas prasmju pilnveidi.
   Pēc projekta realizācijas notika mobilitātes dalībnieku tikšanās ar koledžas personālu, kur ar dalībnieku atziņām un praktiskajām rekomendācijām tika iepazīstināts koledžas personāls, informējot par iegūto pieredzi, partneriem un sadarbības iespējām nākotnē, diskutējot par tālākizglītības un kvalifikācijas paaugstināšanas kursu programmu pilnveidi „veselības aprūpes un sociālās labklājības” izglītības tematiskajā grupā, esošo programmu uzlabošanu atbilstoši prognozējamajām tirgus izmaiņām, izmantojot labāko Eiropas (DE) pieredzi profesionālās izglītības organizēšanā, tādējādi nodrošinot pamatu inovatīvai pieejai koledžas mācību procesā, kā arī jaunām atziņām un ieteikumiem mācību procesa pilnveidošanā atbilstoši audzēkņu iegūstamajai profesionālajai kvalifikācijai.
Sadarbība starp Latvijas un Vācijas iestādēm un organizācijām, tai skaitā profesionālās izglītības un veselības aprūpes iestādēm ir vēl viens solis uz vienotas Eiropas izglītības sistēmas veidošanos, kas paver plašas iespējas gan personāla savstarpējās pieredzes bagātināšanai, gan audzēkņu izglītības iespēju paplašināšanai.
   Starptautiskā mobilitāte parādīja, ka jaunas darba formas, duālās izglītības veicināšana profesionālajā izglītībā, kas daudzus gadus ir realizētas Eiropā, var būt veiksmīgi izmantotas arī Latvijas situācijā. Un kaut arī mūsu valstis un līdzšinējā pieredze ir stipri atšķirīgas, taču iedvesmoties un adaptēt tās elementus, tos integrējot savā sistēmā, ir iespējams.

Projekta vadītāja I.Krūtkrāmele

    Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā apstiprināts projekta pieteikums "Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Daugavpils medicīnas koledžai piederošā dienesta viesnīcas ēkā Miera ielā 3/5, Daugavpilī atbilstoši ilgtspējīgas projektēšanas un būvniecības prasībām, augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgu būvniecības materiālus un izstrādājumus"

   Daugavpils medicīnas koledžas dienesta viesnīcas ēka tika uzcelta 1978.gadā pēc tipveida būvprojekta, atbilstoši padomju būvniecības standartiem, izmantojot tolaik pieejamos būvniecības materiālus un tehnoloģijas, kas paredzēts siltākai klimatiskajai zonai. Tāpēc viena no būtiskākajām problēmām nodrošinājums ar siltumu, jo ēka tiek izmantota ne tikai koledžas audzēkņu izmitināšanai, bet arī izglītības procesa nodrošināšanai. Dienesta viesnīcas ēka ir Daugavpils medicīnas koledžas ēku kompleksa neatņemama sastāvdaļa, kas tiek izmantotas izglītības iestādes pilna un nepilna laika audzēkņiem nepieciešamo mācību, darba un sadzīves apstākļu nodrošināšanai.
   Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, uzlabojot Daugavpils medicīnas koledžas ēkas, kura nepieciešama izglītības un dienesta viesnīcas funkciju veikšanai, energoefektivitāti.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas galvenās aktivitātes:

1. Projekta iesnieguma tehniskās dokumentācijas sagatavošana;
2. Ieguldījumu veikšana vides aizsardzībā - Daugavpils medicīnas koledžas dienesta viesnīcas ēkas energoefektivitāti paaugstinošu rekonstrukcijas un vienkāršotās renovācijas darbu veikšanai, kas ietver:

 • ēkas ārsienu un cokola siltināšanu visā ēkā;
 • jumta pārseguma siltināšanu;
 • grīdas uz grunts siltināšanu;
 • radiatoru nomaiņu;
 • cauruļu siltumizolācijas atjaunošana;
 • mehāniskas pieplūdes nosūces sistēmas izbūvi ar siltuma rekuperatoru;

3. Ieguldījumu veikšana atjaunojamo energoresursu izmantošanai, kas ietver gaisa siltuma sūkņu uzstādīšanu pieplūdes gaisa papildus sildīšanai;
4. Projekta īstenošanas būvuzraudzība un autoruzraudzība;
5. Publicitātes pasākumu nodrošināšana;
6. Projekta ieviešanas uzraudzība.

Projekta īstenošanas vieta: Daugavpils, Mieraielā 3/5
Projektu paredzēts īstenot līdz 2013.gada 31. oktobrim
Projekta kopējās izmaksas - 207185,88 LVL

Līvija Jankovska
Daugavpils medicīnas koledžas direktore

ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas mobilitātes projekts  nr.2011-1-LV1-LE001-02102

 • 8 studentu prakse Vācijā, prakses ilgums 5 nedēļas

2011./2012.m.g. īstenojam šādus projektus:

ERASMUS mobilitātes programma līg.nr.2011-1-LVI-ERA02-02272

 

 • studiju mobilitāte: kopējais plānotais mobilo studentu skaits - 12, mobilitātes ilgums 3 mēneši;

 • prakses mobilitāte: kopējais plānotais mobilo studentu skaits - 12, mobilitātes ilgums 3 mēneši;

 • personāla apmācības mobilitāte: 1 cilvēks, plānotais mobilitātes dienu skaits - 5.

Iespējas Mūžizglītības programmas Erasmus ietvaros

 

  Eiropas Komisijas realizētā Mūžizglītības programma Erasmus (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students) ir viena no populārākajām studentu un mācībspēku apmaiņas programmām, kuras mērķis ir uzlabot augstākās izglītības kvalitāti, veicināt augstskolu sadarbību, valodas prasmju uzlabošanu un starpkultūru izpratni. Šai programmai var pieteikties visas tās augstākās izglītības mācību iestādes, kuras saņēmušas Erasmus Universitātes hartu.
  Mūžizglītības programmā piedalās 33 valstis- 27 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas un Eiropas Ekonomiskās zonas valstis: Īslande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice, kā arī ES kandidātvalstis- Rumānija un Turcija.
   Vairāk informācijas par Erasmus programmām var atrast Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā.

 

  Kas ir Erasmus Universitātes harta?

   Erasmus Universitātes harta ir Eiropas Komisijas izsniegts rakstisks dokuments, kas dod iespēju augstākās izglītības mācību iestādēm iesaistīties Erasmus programmas aktivitātēs. Harta strikti nosaka pamatprincipus un vadlīnijas, kas jāievēro realizējot kādu no Erasmus aktivitātēm.
   Daugavpils medicīnas koledža ir izturējusi Eiropas Komisijas izsludināto konkursu un ir Eiropas Universitātes hartas turētāja, kas ļauj realizēt projektus, kur ieguvēji ir gan studenti, gan docētāji. Daugavpils medicīnas koledža kā prioritāti izvirza Erasmus studijas un praksi studentiem un apmaiņas braucienus docētājiem.

  Erasmus studentu mobilitāte

      Erasmus studijas

   Šī aktivitāte dod augstskolu studentiem iespēju pavadīt integrētu studiju periodu no 3 līdz 12 mēnešiem citā dalībvalstī. Studentu mobilitātes mērķi: dot iespēju studentiem gūt vērtīgu akadēmisko, valodas un kultūras pieredzi, studējot citās Eiropas valstīs; veicināt sadarbību starp iestādēm un uzlabot uzņemošo augstskolu studiju vidi; sekmēt labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu jaunu cilvēku – topošo profesionāļu attīstību. Erasmus studentu mobilitāte tiek īstenota iepriekš noslēgtu starpinstitucionālu līgumu ietvaros starp mājas un uzņemošo iestādi, kurām abām piešķirta Erasmus Universitātes harta.
   Augstskola, kurā studenti mācās, Erasmus studentu atlasi veic godīgi un caurskatāmi. Pirms došanās uz ārzemēm Erasmus studentiem jāparaksta studiju līgums, kurā jāietver šādi dokumenti: „Mācību līgums”, kurā noteikta studiju programma, kas jāapgūst, un ko apstiprinājis students, mājas un uzņemošā iestāde; „Erasmus studenta harta”, kurā aprakstītas studenta tiesības un pienākumi studiju laikā ārzemēs. Studiju perioda beigās uzņemošajai iestādei jāizsniedz Erasmus studentam un viņa mājas iestādei sekmju izraksts, kas apstiprina apgūto programmu un iegūto vērtējumu. Mājas iestādei jānodrošina pilna akadēmiskā atzīšana par veiksmīgi īstenotām aktivitātēm Erasmus mobilitātes perioda laikā atbilstoši „Mācību līgumam”, vēlams izmantojot ECTS kredītpunktus. Informācija par Erasmus mobilitātes periodu jānorāda arī Diploma pielikumā. Studentiem var tikt piešķirta Erasmus stipendija, lai palīdzētu segt ceļa un uzturēšanās izmaksas (ieskaitot apdrošināšanas un vīzas izdevumus), kas saistītas ar studiju periodu ārzemēs. Erasmus studenti, neatkarīgi no tā, vai viņi saņem Erasmus stipendiju, ir atbrīvoti no maksas par studijām, reģistrāciju, eksāmeniem, pieeju laboratorijas un bibliotēkas pakalpojumiem uzņemošajā iestādē. Izejošajiem studentiem Erasmus ārvalstu studiju perioda laikā tiek saglabāta jebkāda valsts stipendijas vai aizdevuma izmaksa. Ja tiek piedāvāts, Erasmus students var piedalīties Erasmus intensīvajos valodu kursos, apgūstot uzņemošās valsts valodu pirms studiju perioda; šai aktivitātei var arī piešķirt papildu stipendiju. Vairāk informācijas skatīt sadaļā par Erasmus intensīvajiem valodu kursiem. Studenti ar īpašām vajadzībām var pieteikties arī īpašām stipendijām pēc tam, kad viņi ir apstiprināti mobilitātes periodam.
   Erasmus studentu mobilitāte ir balstīta uz divpusējiem starpinstitucionāliem līgumiem, kas noslēgti starp augstskolām, kas piedalās programmā un ir saņēmušas Erasmus Universitātes hartu. Studiju perioda beigās nosūtošajai augstskolai jānodrošina ārzemēs pavadītā perioda pilnīga atzīšana, vēlams izmantojot ECTS kredītpunktus. Atzīšana ir balstīta uz apmācības līgumu, ko apstiprinājušas visas puses pirms mobilitātes perioda sākuma. Bez tam, vēlams izmantot Europass mobilitātes dokumentus. Studentam jābūt reģistrētam augstskolā, kurai piešķirta Erasmus Universitātes harta, un uzņemtam augstākās izglītības studijās, kuras beidzot students saņems atzītu grādu vai citu atzītu augstākā līmeņa kvalifikāciju līdz doktorantūras līmenim ieskaitot. Studentam jābūt uzņemtam vismaz otrajā augstākās izglītības studiju gadā. Studentam jābūt programmas dalībvalsts pilsonim vai atbilstoši attiecīgās valsts likumiem, atzītam par bēgli, bezvalstnieku vai pastāvīgo iedzīvotāju valstī, kurā viņš dzīvo.
   Students var saņemt tikai divas Erasmus stipendijas: vienu studiju periodam un vienu prakses periodam. Sūtošajai vai uzņemošajai valstij jābūt ES dalībvalstij.

 

      Erasmus prakse

  Erasmus mobilitātes programmas ietvaros augstāko izglītības iestāžu studenti var doties mācību praksē kādā no Eiropas organizācijām vai uzņēmumiem, kas atrodas Mūžizglītības programmas dalībvalstī. Tā ir lieliska iespēja strādāt starptautiskā vidē, papildināt savu CV (Curriculum Vitae) ar vērtīgu ierakstu, kā arī atgriezties Latvijā ar jaunām un progresīvām idejām. Prakses laikā students varēs ne tikai apgūt profesionālās iemaņas, bet iegūt arī jaunus draugus un paziņas no citām valstīm. Iespēju praktizēties Erasmus ietvaros, var izmantot tikai vienu reizi.
  Erasmus studentu prakses programmā var piedalīties tie studenti, kuri ir sekmīgi pabeiguši pirmo studiju gadu, kā arī tie studenti, kuru mācību programmā Latvijā, ir paredzēta prakse. Studentam, kurš vēlas doties mācību praksē, ir jābūt labām angļu, vācu vai kādas citas ES valsts valodas zināšanām, labām sekmēm mācībās, kā arī skaidrai motivācijai prakses laikam ārzemēs.
Mācību prakse ārzemēs var ilgt no trīs līdz 12 mēnešiem. Studenti, kuri ir apstiprināti dalībai praksē, saņem stipendiju, kas sedz ceļa, uzturēšanās, apdrošināšanas un vīzas izdevumus. Stipendijas maksimālos apjomus nosaka Eiropas Komisija, savukārt studentiem, kuri no Latvijas dodas praksē ārzemēs, stipendijas apjomu nosaka Latvijas augstākās izglītības iestādes, pamatojoties uz piešķirto finansējumu un studentu skaitu. Tomēr Erasmus programmā tiek uzsvērts, ka stipendija sedz tikai daļu no brauciena izmaksām, līdz ar to studentam jau laicīgi jāmeklē papildus finansējums. Svarīgi atcerēties, ka gadījumā, ja students Latvijā studē par maksu, tad Erasmus prakses laikā ārvalstīs, viņš netiek atbrīvots no studiju maksas.
  Prakses laiks tiek atzīts ar ECTS – Eiropas Kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēmas (European Credit Transfer System) palīdzību, kas izveidota, lai objektīvi un taisnīgi novērtētu ārzemēs pavadīto prakses vai studiju laiku. ECTS nozīmē, ka prakses laiks ārzemēs tiks atzīts kā līdzvērtīgs praksei Latvijā un tiks novērtēts ar attiecīgu skaitu kredītpunktu (KP). Studentam, pirms došanās uz ārzemēm, jāvienojas ar pasniedzēju, ka izvēlētā prakse, pēc atgriešanās, tiks akadēmiski atzīta.
  Studentam ir aktīvi jāiesaistās prakses vietas, kas atbilstu augstākās izglītības iestādes studiju programmas un specialitātes prasībām, meklēšanā. Kad prakses vieta ir atrasta, saņemts arī apstiprinājums, ka prakses devējs piekrīt uzņemt studentu savā organizācijā vai uzņēmumā, tiek sagatavoti nepieciešamie dokumenti, lai students var sākt plānot savu braucienu. Dzīvesvieta, pirms prakses sākuma, ir jāatrod studentam pašam. Iespējams, prakses devējs varēs ieteikt kādus dzīvesvietas variantus.
Pirms aizbraukšanas praksē uz kādu no Eiropas kopienas valstīm, tiek noslēgts trīspusējs līgums, kuru paraksta students, Latvijas augstākā mācību iestāde un prakses devējs. Līgumā ir aprakstīta prakses perioda programma, norādīts veicamo darbu apraksts, tiesības un pienākumi. Ja students prakses laiku aizvadījis sekmīgi, prakses devējs izsniedz darba izpildes apliecinājumu, uz kura pamata šis laiks tiek akadēmiski atzīts.

Dokumenti lejupielādei

Augstskolu mācībspēku mobilitāte

   Mācībspēku mobilitāte- tā ir iespēja mācībspēkiem (docētājiem, lektoriem) docēt kādā no Mūžizglītības programmas dalībvalstīm.
Tā ir iespēja lektoriem paplašināt redzesloku, pilnveidot kursu saturu un iegūt starptautisku pieredzi. Šīs apmaiņas programmas mērķis ir veicināt sadarbību starp augstskolām, iedrošināt augstskolas paplašināt kursu saturu, uzlabot kvalitāti, ļauj gūt labumu tiem studentiem, kuri nevar piedalīties mobilitātes programmā, no zināšanām un pieredzes, ko sniedz uzaicinātie lektori no ārzemēm.
   Minimālais docēšanas termiņš ir 1 diena (vismaz 5 akadēmiskās stundas), maksimālais termiņš- 6 nedēļas. Ieteicamais docēšanās brauciena ilgums ir viena nedēļa jeb 5 darba dienas.
Pasniedzēji aicināti iespējamās sadarbības augstskolas meklēt pašu spēkiem, piesakoties stipendijai, jāuzrāda ielūgums no uzņemošās augstskolas. Pirms apmaiņas brauciena, iesaistītajām mācību iestādēm, jāvienojas par aktivitātēm, ko īstenos docētājs, jāsastāda docēšanas programma.

Dokumenti lejupielādei

Ko dod piedalīšanās starptautiskajos projektos?

 

   Kopā ar partneriestādēm risinās kopīgus jautājumus (mācību iestādes menedžmenta uzlabošanā, izglītības programmas uzlabošanā, studentu prakses organizēšanā, iestādes mācību darba organizācijas pilnveidē).
   Tikšanās ar kolēģiem no dažādām valstīm ļaus iepazīt dažādas izglītības sistēmas, mācību metodes, izglītības saturu (programmas), bagātinās savu profesionālo pieredzi, uzzināt par novitātēm izglītības jomā.
   Piedaloties projektos, docētājiem un studentiem būs iespēja attīstīt jaunas profesionālās prasmes un iespējas trenēt jau esošās, pilnveidot svešvalodu zināšanas.
Piedalīšanās projektos attīstīs komunicēšanas prasmes un pilnveidos zināšanas par dažādām kultūrām, paplašinās redzes loku Eiropas dimensijas kontekstā.

Sadarbības valstis:  Beļģija, Itālija, Polija, Slovākija, Spānija, Turcija, Ungārija, Vācija

 

Studentu mobilitāte (IVT)
LEONARDO DA VINCI MOBILITĀTES AKCIJAS

 

 • Jaunieši, kas iegūst sākotnējo profesionālo izglītību.
 • Profesionālās izglītības speciālisti.


Studentu mobilitāte

Projekta Nr.: LLP-LdV-IVT-2008-LV-124

 

 • Projekta nosaukums – Mācību prakses organizēšana māsu palīgu specialitātes arodizglītības programmas audzēkņiem.
 • Projekta specifiskais mērķis – palielināt DMK māsu palīgu arodizglītības programmas audzēkņu profesionālās zināšanas, iespējas un konkurētspēju, tādējādi palīdzot projekta dalībniekiem sākt un veidot profesionālo dzīvi.
 • Mācību prakses dalībnieki bija 6 DMK māsu palīgu specialitātes audzēkņi.
 • Mācību prakses ilgums – 5 nedēļas.
 • Projektā iesaistītie partneri – DMK (Latvija), Jugendwerk „Die Insel” gGmbH sociālās aprūpes centrs (Vācija).
 • Projekta realizācijas laiks un vieta – 2009. gada pavasaris, Šverīna (Vācijā).
 • Ieguvums – Mācību prakse palielinās DMK māsu palīgu arodizglītības programmas audzēkņu profesionālās prasmes un iemaņas, paplašinās redzesloku, veicinās pašvērtējuma pieaugumu, attīstīs tādas īpašības, kā mobilitāte, aktivitāte un komunikabilitāte, tādējādi veicinot jauniešu labāku piemērošanos atšķirīgās kultūras un veselības aprūpes vidēs dažādās valstīs.

Pasniedzēju mobilitāte (VETPRO) 

LLP-LdV-VETPRO-2008-LV-300

 

Projekta nosaukums - Studiju prakses pilnveide un nodrošināšana māsu izglītībā.
Projekta mērķis – Veicināt kvalifikācijas prasībām atbilstošu studiju prakses nodrošināšanu māsu profesionālās izglītības programmās veselības aprūpes jomā.
Projekta aktivitātes bija vērstas uz to, lai Daugavpils Medicīnas koledžas pasniedzēji, prakses vadītāji un organizētāji, kas tiešā veidā saistīti ar audzēkņu profesionālo prasmju un kompetenču attīstīšanu un pilnveidošanu atbilstoši esošajām studiju programmām, gūtu starptautisku pieredzi, ļaujot pilnveidot un nodrošināt studentu prakses, veiksmīgāk un efektīvāk sagatavot studentus atbilstoši Eiropas darba tirgum un apzināt darba devēju prasības atšķirīgās kultūrās un veselības aprūpes iestādēs (vidēs) dažādās valstīs.
Šī mērķa sasniegšanai pieredzes apmaiņas dalībniekiem projekta ietvaros tika nodrošināta:

 • Eiropas pieredzes apzināšana ārpus Latvijas māsu izglītībā;
 • Iepazīšanās ar studiju prakses organizēšanu un vadīšanu Turcijā, lai pēc studijām medicīnas koledžas beidzēji varētu efektīvi konkurēt Latvijas un Eiropas darba tirgū;
 • Starpinstitucionālas sadarbības veicināšana studiju prakses metodiskā materiāla izstrādē;
 • Dažādu pieeju apzināšana sadarbības veidošanai starp profesionālo izglītību un sociālajiem partneriem.

Ieguvums – skaidrāks nepieciešamo izmaiņu un pilnveides attīstības virziens, ļaujot izstrādāt kvalitatīvu prakšu organizācijas sistēmu (politiku) koledžā. Pieredzes apmaiņas procesā tiks attīstīta tālāka sadarbība ar partneriem, kas dotu iespēju nodrošināt prakses vietas partnervalstīs.
Pieredzes apmaiņas ilgums – 1 nedēļa
Projekta partneri – Health Profesional High School (Turcija)
Projekta realizācijas laiks un vieta – 2009. gada septembris
Ieguvums – skaidrāks nepieciešamo izmaiņu un pilnveides attīstības virziens, ļaujot izstrādāt kvalitatīvu prakšu organizācijas sistēmu (politiku) koledžā. Pieredzes apmaiņas procesā tiks attīstīta tālāka sadarbība ar partneriem, kas dotu iespēju nodrošināt prakses vietas partnervalstīs.

 

Projekta vadītāja Ināra Krūtkrāmele

KA1 profesionālās izglītības sektors


2017. gadā laikā no 27. februāra līdz 2017. gada 1. aprīlim tika īstenots Eiropas Savienības (ES) Erasmus+ programmas mobilitātes projekts Daugavpils medicīnas koledžas māsu palīgu specialitātes arodizglītības programmas audzēkņiem uz Itāliju.

 

Projekts “Inovācijas profesionālajā izglītībā”


Līguma Nr. 2016-1-LV01-KA102-022483
Audzēkņu prakses mērķa grupa: 8 audzēkņi (māsu palīgi).

 

Projekta dalībnieku vajadzības.


Audzēkņu prakses projekta dalībniekiem ir šādas profesionālās vajadzības:
• attīstīt un nostiprināt Eiropas līmeņa standartiem atbilstošas profesionālās prasmes, iemaņas un kompetences;
•  palielināt profesionālās iespējas un konkurētspēju iekļauties Eiropas darba tirgū;
• attīstīt tādas personīgas īpašības, kā mobilitāte, aktivitāte un komunikabilitāte, kas palīdzētu ar uzlabotām iespējam uzsākt un veidot patstāvīgo profesionālo dzīvi;
•  paplašināt redzesloku un veicināt pašvērtējuma paaugstināšanu;
•  uzlabot savas svešvalodas zināšanas un veicināt starpkultūru kompetenci.


Audzēkņu prakses mērķi:


• attīstīt un nostiprināt Eiropas līmeņa standartiem atbilstošas profesionālās prasmes, iemaņas un kompetences audzēkņiem, tādējādi palielinot profesionālās iespējas un konkurētspēju iekļauties Eiropas darba tirgū;
•  praksē apgūt jaunākās tehnoloģijas un metodes izvēlētajā profesijā;
•  sasaistīt iegūtās teorētiskās zināšanas ar praksi veselības aprūpes iestādēs;
•  veicināt tādu personīgo īpašību attīstību, kā mobilitāte, aktivitāte un komunikabilitāte, lai palīdzētu projekta dalībniekiem ar uzlabotām iespējam uzsākt un veidot patstāvīgo profesionālo dzīvi;
•  uzlabot audzēkņu sociālās integrācijas iespējas;
•  uzlabot audzēkņu profesionālās svešvalodas zināšanas un veicināt viņu starpkultūru kompetenci.

 

Projekta mērķi pilnībā atbilst minētajām projekta dalībnieku vajadzībām.
Māsas palīgam ir svarīgas zināšanas medicīnā, jo šie cilvēki nenodarbojoties tikai ar grīdu mazgāšanu, bet gan ar slimnieku aprūpi ikdienā. Aprūpējot slimu cilvēku, nepieciešamas īpašas zināšanas, prasmes un attieksme, lai nodrošinātu pēc iespējas labāku dzīves kvalitāti pacientam un viņa ģimenei. Izglītoti māsu palīgi ir pieprasīti, jo veselības aprūpes nodaļās joprojām trūkst kvalificētu un izglītotu māsu palīgu, tādēļ bija ļoti svarīgi atbalstīt audzēkņus un stimulēt viņus apgūt valstī nepieciešamās profesijas un moderno aprūpes tehnoloģiju pielietojumu praksē.
Projekts tika īstenots sadarbībā ar partneriem no Itālijas, ņemot vērā gan partneriestādes, gan koledžas audzēkņu intereses. Aktivitāte tika īstenota ES Erasmus+ programmas ietvaros.
Projekta realizācijas ilgumsun vieta – 5 nedēļas veselības aprūpes iestādēs Itālijā.
Projekta mērķis bija attīstīt un nostiprināt Eiropas līmeņa standartiem atbilstošas profesionālās prasmes, iemaņas un kompetences audzēkņiem, tādējādi palielinot profesionālās iespējas un konkurētspēju.
Mobilitātes dalībnieki ierodoties prakses vietā pastāstīja par sevi, apgūstamo profesiju, savām interesēm, prakses mērķi Itālijā un iepazinās ar atbildīgajiem prakšu vadītājiem,tikās arī ar uzņemošās puses vadību, lai iepazītos ar prasībām, nosacījumiem un kopīgi pārrunātu prakses darba programmu.
Mobilitātes dalībniekiem bija ļoti laba iespēja prakses laikā apgūt jaunākās tehnoloģijas un metodes izvēlētajā profesijā, sasaistīt iegūtās teorētiskās zināšanas ar praksi ārzemju uzņēmumā, veicināt savu personīgo īpašību attīstību, uzlabot sociālās integrācijas iespējas, starpkultūru kompetenci, profesionālās angļu un itāļu valodas zināšanas, kā arī sagatavot sevi profesionālai dzīvei.
Partnervalstī pavadītais mobilitātes laiks tika ieskaitīts kā kvalifikācijas prakse atbilstoši arodizglītības programmas mācību prakses plānam, kas nodrošināja iespējas realizēt praktiskās apmācības darba tirgum maksimāli pietuvinātos apstākļos, tādejādi veicinot koledžas audzēkņu labāku piemērošanos atšķirīgās kultūrās un veselības aprūpes iestādēs dažādās ES valstīs.
Projekta programmas, mācību un kultūras pasākumu ietvaros, prakses dalībniekiembija iespēja iepazīties ar Itālijas kultūru, tradīcijām, nozīmīgiem objektiem, baudīt itāļu pilsētu arhitektūras mantojumu, piedalīties organizētajās mācību ekskursijās.
Prakses laikā sasniegti visi projektā izvirzītie mērķi. Pateicoties praksei, katrs praktikants mācījās strādāt ne tikai individuāli, bet arī komandā, aktīvi piedalīties darba procesā, sekot līdzi saviem panākumiem, kā arī attīstīt sevī pašorganizāciju un atbildību.
Noslēgumā, piedaloties projekta dalībniekiem un koordinatoriem no Itālijas, tika izvērtēts prakses laikā paveiktais. Visi projekta dalībnieki saņēma uzņemošās organizācijas sertifikātus.
Pēc projekta realizācijas notika mobilitātes dalībnieku tikšanās ar koledžas personālu un audzēkņiem, kuri tika iepazīstināti ar prakses mobilitātes dalībnieku atziņām, informējot par iegūto pieredzi, uzņemošajiem partneriem un sadarbības iespējām nākotnē, diskutējot par labāko Eiropas (IT) pieredzi profesionālās praktiskās apmācības jomā, tādējādi nodrošinot pamatu jaunām atziņām un ieteikumiem mācību procesa pilnveidošanā atbilstoši audzēkņu iegūstamajai profesionālajai kvalifikācijai.

Erasmus+ programmas profesionālās izglītības sektora projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

14.07.2017.

 

Parakstīta Vienošanas par ERAF projekta īstenošanu Daugavpils medicīnas koledžā


   Lai nodrošinātu konkurētspējīgas izglītības ieguves iespējas STEM jomas profesionālās izglītības programmās, Daugavpils medicīnas koledža laika posmā no 2017. gada jūlija līdz 2018.gada 30.jūnijam īstenos Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektu “Daugavpils medicīnas koledžas infrastruktūras un aprīkojuma modernizācija”.

   Vienošanās Nr. 8.1.4.0/17/I/009 par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgta ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru kā Sadarbības iestādi ”Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās” ietvaros.

 

Projekta mērķis

 

   Uzlabot studiju mācību vidi Daugavpils medicīnas koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās “Māszinības” (41723) ar kvalifikāciju “māsa” un “Ārstniecība” (41721) ar kvalifikāciju “ārsta palīgs”, lai nodrošinātu konkurētspējīgas izglītības ieguves iespējas STEM jomas profesionālās izglītības programmās.

 

Projekta ietvaros tiks modernizētas sekojošas STEM izglītības programmas:

 

1.pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Māszinības”,
2.pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Ārstniecība”.

 

Projekta ietvaros plānots izveidot:


1.Pacientu aprūpes procesa simulāciju centru (procedūru kabinets un manipulāciju istaba) “Māszinību” un “Ārstniecības” studiju programmu apguvei, tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu apguvei un  specializācijas programmu māsām nodrošināšanai. Simulāciju centru varēs izmantot ne tikai koledžas studenti un docētāji, bet arī ārstniecības iestāžu darbinieki kvalifikācijas paaugstināšanai.

2.Ārstnieciskās masāžas mācību centru praktisko iemaņu apguvei. Kabinets tiks izmantots “Māszinību” un “Ārstniecības” studiju programmu studiju priekšmetu “Ārstnieciskās masāžas pamati” un “Medicīniskā rehabilitācija”, apguvei, tālākizglītības un profesionālas pilnveides programmu apguvei un specializācijas nodrošināšanai. Ārstnieciskās masāžas kabinetu varēs izmantot ne tikai koledžas studenti un docētāji, bet arī ārstniecības iestāžu darbinieki kvalifikācijas paaugstināšanai un profesionālajai pilnveidei.
3.Inovatīvo tehnoloģiju laboratoriju, kur tiks veikti pētījumi un nodrošināta inovāciju ieviešana studiju procesā. Plānots izveidot modernu, ērtu, darba drošības un ergonomikas prasībām atbilstošu  inovatīvo tehnoloģiju laboratoriju, lai veicinātu studējošo konkurētspēju un prasmi izmantot jaunās tehnoloģijas un informācijas avotus. Laboratorijas izveide veicinās jaunu programmu izstrādi, programmu satura aktualizēšanu, pētniecības darbu izstrādes kvalitātes paaugstināšanu, ieviešot inovatīvus tehnoloģiskos, metodiskos un IT risinājumus.
4.Neatliekamās medicīniskās palīdzības simulācijas centru, “Ārstniecības” studiju programmu apguvei, tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu apguvei un  specializācijas programmu ārstu palīgiem nodrošināšanai. Simulāciju centru varēs izmantot ne tikai koledžas studenti un docētāji, bet arī ārstniecības iestāžu darbinieki kvalifikācijas paaugstināšanai.

 

Projekta īstenošanas vieta: Daugavpils, Miera iela 3/5

 

Projekta īstenošanas laiks: 12 mēneši (07/2017 – 06/2018)

 

Ieguvums: projektā plānoto darbību īstenošana sekmēs telpu un iekārtu intensīvāku un racionālāku izmantošanu, uzlabos un modernizēs iemaņu apguves procesu, sekmēs ēku, telpu un iekārtu noslodzes efektivitāti, mazinās iekārtu un aprīkojuma sadrumstalotību, nodrošinās finanšu līdzekļu racionālu izmantošanu koledžas infrastruktūras uzlabošanā, pavērs iespēju kvalitatīvākai un intensīvākai zināšanu apguvei, nodrošinot ciešu zināšanu, prasmju un praktisko kompetenču apguvi.

 

Projekta kopējās izmaksas – 295307 EUR
Pieejamais ERAF līdzfinansējums – 251010,95 (85 %)
Attiecināmais valsts budžeta finansējums – 44296,05 (15 %)

 

22.12.2017.


Vienošanas Nr. 8.1.4.0/17/I/009
Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta “Daugavpils medicīnas koledžas infrastruktūras un aprīkojuma modernizācija” īstenošanas progress.


   Daugavpils medicīnās koledžā kopš jaunā mācību gada sākuma Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk - ERAF) līdzfinansētā projekta ietvaros rit infrastruktūras  uzlabošanas darbi – notiek koledžas telpu un mācību kabinetu pārbūve, tiek modernizēts studiju aprīkojums, iegādātas iekārtas un tehnoloģijas.
   Īstenojot koledžas telpu atjaunošanu (Miera ielā 3/5) un pamatojoties uz pieejamo ERAF finansējumu, finālā tiks izveidotas 4 jaunas mācību telpas (apvienojot esošās), veicot remontdarbus gaitenī, nodrošinot griestu (ar kopējo platību 331 m2) un grīdas (ar kopējo platību 331m2) vienkāršoto atjaunošanu, veicot sienu vienkāršoto atjaunošanu ar kopējo platību 817,8 m2. Paralēli tiek veikti elektromontāžas darbi, kā arī ūdensvada un kanalizācijas darbi.
Līdztekus renovācijas darbiem tika organizēti iepirkumi studiju aprīkojuma iegādei.

   Projekta “Daugavpils medicīnas koledžas infrastruktūras un aprīkojuma modernizācija” mērķis ir uzlabot studiju mācību vidi, lai nodrošinātu izglītības atbilstību darba tirgus prasībām. Ņemot vērā koledžas virzību uz inovatīvo darbību ar augsto tehnoloģiju komponenti, koledžas direktore atzīmēja, ka profesionālajā izglītībā ir nepieciešams pilnveidot infrastruktūru, balstoties darba tirgus pieprasījumā, nodrošinot ilgtermiņa ieguldījumus medicīnas izglītības attīstībā.
Lai nodrošinātu konkurētspējīgas izglītības ieguves iespējas STEM jomas profesionālās izglītības programmās, Daugavpils medicīnas koledža līdz 2018.gada vidum turpinās īstenot Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektu”Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās” ietvaros.
Lai nodrošinātu 10.07.2015. Eiropas Savienības fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijās Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem noteikto publicitātes prasību ievērošanu, projekta īstenošanas vietā uzstādīts informatīvais plakāts, kas satur informāciju par projektu.


Projekta īstenošanas vieta: Daugavpils, Miera iela 3/5
Projekta īstenošanas laiks: 12 mēneši (07/2017 – 06/2018)
Projekta kopējās izmaksas – 295307 EUR
Pieejamais ERAF līdzfinansējums – 251010,95 (85 %)
Attiecināmais valsts budžeta finansējums – 44296,05 (15 %)

20.01.2018.

 

Parakstīta vienošanās par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi

Daugavpils medicīnas koledžas ēkā Varšavas ielā 26a” īstenošanu


   Lai veicinātu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus un samazinātu siltumenerģijas zudumus un apkures sistēmai nepieciešamo enerģijas patēriņu Daugavpils medicīnas koledžas ēkā Varšavas ielā 26 a, Daugavpils medicīnas koledža laika posmā no 2018. gada janvāra līdz 2018. gada septembrim īstenos Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektu “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Daugavpils medicīnas koledžas ēkā Varšavas ielā 26a” .

   Vienošanās Nr.4.2.1.2/17/I/018 par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgta ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru kā Sadarbības iestādi “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”ietvaros.

 

Projekta mērķis

 

   Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu Daugavpils medicīnas koledžas ēkā Varšavas ielā 26a, lai samazinātu siltumenerģijas zudumus un apkures sistēmai nepieciešamo enerģijas patēriņu.

 

Projekta ietvaros plānotas sekojošas darbības:
1. Projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā;
2. Energoefektivitāti paaugstinošu būvdarbu veikšana ēku norobežojošajās konstrukcijās (tai skaitā Projekta īstenošanas būvuzraudzība un autoruzraudzība);
3. Projekta vadības un uzraudzības nodrošināšana;
4. Publicitātes pasākumu par projekta īstenošanu nodrošināšana.

 

Projektā sagaidāmais rezultāts:
1. Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums - 122,07 MWh/gadā;
2. Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums - 24,78 CO2 ekvivalenta tonnas gadā

 

Projekta īstenošanas vieta: Koledžas mācību korpuss nr.1 Varšavas ielā 26a
Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2018.- 30.09.2018.

 

Ieguvums: Renovētajā Daugavpils medicīnas koledžas ēkā tiks nodrošināts sociālais pasūtījums jauno speciālistu sagatavošanā, koledžas audzēkņi varēs studēt mūsdienu prasībām atbilstošā ēkā, tādējādi projekta īstenošana kļūs par nozīmīgu faktoru ilglaicīgai attīstībai un būtiskai finanšu līdzekļu ekonomijai, kā arī projekta īstenošanas rezultātā tiks tehniski sakārtots valsts īpašums.

 

Projektam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 134 000,00 eiro, tai skaitā ERAF finansējums – 113 900,00 eiro (85 %), valsts budžeta finansējums – 20 100,00 eiro (15%).

29.03.2018.


Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) ietvaros iegādāts

jauns aprīkojums kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanai 


   Lai nodrošinātu konkurētspējīgas izglītības ieguves iespējas STEM jomas profesionālās izglītības programmās, medicīnas specialitāšu apguvei projekta“Daugavpils medicīnas koledžas infrastruktūras un aprīkojuma modernizācija” (Vienošanās Nr. 8.1.4.0/17/I/009) ietvaros iegādāts jauns  un mūsdienīgs aprīkojums jaunizveidotajiem mācību kabinetiem - Pacientu aprūpes procesa simulāciju centram, ārstnieciskās masāžas kabinetam, inovatīvo tehnoloģiju laboratorijai un neatliekamās medicīniskās palīdzības simulācijas centram. 

   Ar medicīnisko ierīču palīdzību studentiem būs iespēja apgūt zināšanas un prasmes, kā, piemēram, negadījuma vietā vai pa ceļam uz slimnīcu var kontrolēt kritiskā stāvoklī esoša pacienta dzīvībai nozīmīgo funkciju rādītājus, tostarp uzraudzīt sirds ritmu, asinsspiedienu, skābekļa saturu asinīs, noteikt un novērst cilvēka dzīvībai bīstamus sirds darbības traucējumus u.c. 
   Projekta ietvaros iegādātas iekārtas un aparāti, kas mediķiem izsaukumos palīdzglābt smagi cietušu vai kritiski slimu pacientu dzīvības. Jaunais aprīkojums iegādāts par Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzekļiem, un drīzumā tas tiks izmantots mācību procesa nodrošināšanā. 
  Šo medicīnisko iekārtu iegāde būtiski modernizējusi koledžas materiāltehnisko bāzi un ļaus nodrošināt izglītības procesu jaunā kvalitātē, piedāvājot daudz plašākas medicīniskās izglītības apguves iespējas diagnostikā un ārstēšanā.
   Projekta ietvaros iegādāto aprīkojumu varēs izmantot ne tikai koledžas studenti un docētāji, bet arī ārstniecības iestāžu darbinieki kvalifikācijas paaugstināšanai.
 

29.06.2018.

 

   Ieguldot Eiropas Reģionālā Attīstības Fonda (ERAF) līdzekļus, nepilna gada laikā Daugavpils medicīnas koledžā tika modernizētas divas STEM pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas

“Māszinības” un “Ārstniecība”.

 

   Renovācijas rezultātā koledža ieguvusi modernas, ērtas un darba tirgus pieprasījumam atbilstošas mācību telpas, kur studenti varēs apgūt valsts attīstībai tik nepieciešamās medicīnas māsu un ārsta palīgu profesijas.
    
   Projekta “Daugavpils Medicīnas koledžas infrastruktūras un aprīkojuma modernizācija” īstenošanas gaitā “Māszinību” un “Ārstniecības” studiju programmu apguvei tika izveidoti un aprīkoti četri jauni mācību kabineti:

 

1. Pacientu aprūpes procesa simulāciju centrs (procedūru kabinets un manipulāciju istaba) 
2. Ārstnieciskās masāžas mācību centrs praktisko iemaņu apguvei. 
3.Inovatīvo tehnoloģiju laboratorija, kur tiks veikti pētījumi un nodrošināta inovāciju ieviešana studiju procesā. 
4. Neatliekamās medicīniskās palīdzības simulācijas centrs.


  Tika nodrošināta bibliotēkas krājumu paplašināšana, iegādājoties drukātos izdevumus, kas nepieciešami medicīnas izglītības programmu īstenošanai.
   Daugavpils medicīnas koledža ir vienīgā pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības iestāde Latgalē, kas nodrošina reģionu ar medicīnas māsām, ārstu palīgiem, māsu palīgiem un ir uzskatāma par stratēģiski nozīmīgu medicīnas personāla sagatavošanā, nodrošinot reģiona ekonomisko attīstību kopumā.
   Mācību telpas varēs izmantot ne tikai koledžas studenti un docētāji tālākizglītības un profesionālas pilnveides programmu apguvei un specializācijas nodrošināšanai studiju programmās “Māszinības” un “Ārstniecība”, bet arī ārstniecības iestāžu darbinieki kvalifikācijas paaugstināšanai un profesionālajai pilnveidei.
   Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošana tika uzsākta 2017.gada jūlijā. Projekta kopējās izmaksas sastādīja 295307 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums – 251010,95 (85 %), attiecināmais valsts budžeta finansējums – 44296,05 (15 %).
 

25.07.2018.

 

KA1 profesionālās izglītības sektors- Personu mobilitāte mācību nolūkos
KA102 - VET  learner  and  staff  mobility

 

   Jau otro reizi Daugavpils medicīnas koledžas (tagad Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils universitātes Daugavpils medicīnas koledža”) māsu palīgu specialitātes arodizglītības programmas audzēkņiem laikā no šī gada 19. marta līdz 20. aprīlim Erasmus+ programmas ietvaros bija iespēja nodrošināt prakses mobilitāti dažādās veselības aprūpes iestādēs Itālijā. Laikā no 19.marta līdz 25.martam mobilitātes aktivitātēs piedalījās arī 2 koledžas profesionālajā izglītībā un apmācībā iesaistītie speciālisti un prakšu vadītāji.
   Mobilitātes projekts tika īstenots Erasmus+ programmas piešķirtā finansējuma ietvaros un sadarbībā ar Itālijas partneri - A Rocca” kompāniju ar starptautisko departamentu „EProjectConsult”, kas ir profesionāla organizācija, un kas nodarbojas ar izglītību, profesionālo apmācību, piedāvā valodu kursus, profesionālus seminārus un augstas kvalitātes prakses vietas. Uzņemošā organizācija ir pieredzes bagāta kompānija ar plašu vietējo un nacionālo partneru sadarbības loku, kas piedāvā prakses vietas dažādās nozarēs, strādā sadarbībā ar vairāk nekā 200 maziem un vidējiem uzņēmumiem un organizācijām no visiem galvenajiem ekonomikas sektoriem, tajā skaitā arī veselības aprūpes jomā. 

 

Projekta nosaukums“Inovācijas profesionālajā izglītībā”
Līguma Nr. 2017-1-LV01-KA102-035285

 

   Projekta mērķis bija attīstīt un nostiprināt Eiropas līmeņa standartiem atbilstošas profesionālās prasmes, iemaņas un kompetences audzēkņiem, tādējādi palielinot profesionālās iespējas un konkurētspēju.
  Projekta ietvaros tika realizēta audzēkņu prakses mobilitāte Itālijā ("Inovācijas profesionālajā izglītībā") un personāla pieredzes apmaiņa Itālijā ("Labās prakses piemēru pārņemšana kvalitatīvas profesionālās izglītības nodrošināšanai").

 

Mobilitātes aktivitātes bija vērstas uz šādu  mērķu sasniegšanu: 

 

1.Māsu palīgu specialitātes arodizglītības programmas audzēkņiem (8): 
•    attīstīt un nostiprināt Eiropas līmeņa standartiem atbilstošas profesionālās prasmes, iemaņas un kompetences audzēkņiem, tādējādi palielinot profesionālās iespējas un konkurētspēju iekļauties Eiropas darba tirgū; 
• praksē apgūt jaunākās  tehnoloģijas un metodes izvēlētajā profesijā; 
• sasaistīt iegūtās teorētiskās zināšanas ar  praksi veselības aprūpes iestādēs; 
• veicināt tādu personīgo īpašību attīstību, kā mobilitāte, aktivitāte un komunikabilitāte, lai palīdzētu projekta dalībniekiem ar uzlabotām iespējam uzsākt un veidot patstāvīgo profesionālo dzīvi; 
•    uzlabot audzēkņu  sociālās integrācijas iespējas; 
•    uzlabot audzēkņu profesionālās svešvalodas zināšanas un veicināt viņu starpkultūru kompetenci. 

 

2.Profesionālajā izglītībā un apmācībā iesaistītie speciālistiem (2):

• nodrošināt dalībnieku  inovāciju  apgūšanu un kompetenču pilnveidošanu profesionālās izglītības jomā; 
• izzināt  veselības aprūpes iestāžu  un profesionālās izglītības iestāžu sadarbības principus  profesionālās izglītības ietvaros salīdzinošā perspektīvā; 
• iepazīties ar kompānijas pieredzi profesionālās izglītības gadatirgos (ja iespējams); 
• apgūt jaunas inovatīvas metodes praktiskās apmācības kvalitātes nodrošināšanai un bibliotēkas fondu nodrošinājumā; 
• stiprināt projekta dalībnieku kapacitāti profesionālo programmu un metodisko materiālu modernizēšanā; 
• veicināt dalībnieku svešvalodas zināšanu pilnveidošanu.

 

   Erasmus+ programmas atbalsts bija ļoti nozīmīgs jaunas profesionālās pieredzes apgūšanai, valodas prasmju uzlabošanai, kontaktu veidošanai un ģeogrāfisko barjeru pārvarēšanai Eiropas Izglītības telpā. Dalība programmā ir nesaraujami saistīta ar koledžas attīstības stratēģiju, tā veicināja studentu un personāla mobilitāti, pilnveidoja personāla un studentu pieredzi, kas kopumā veicināja koledžas piedāvāto mācību programmu kvalitātes paaugstināšanos, uzlabojot praktiskās apmācības kvalitāti un sniedza ieguldījumu starptautiskās sadarbības īstenošanā.
   Mobilitātes īstenošana paaugstināja DMK māsu palīgu specialitātes audzēkņu profesionālās iemaņas, balstoties uz jauno tehnoloģiju apgūšanu un praktisku jaunu medicīnas aprīkojuma un līdzekļu pielietošanu, kas veicināja profesionālo pilnveidi. Mums ir svarīgi pārņemt labās prakses piemērus no Eiropas Savienības, pārnest un pilnveidot inovatīvas metodes ne tikai savā iestādē, bet arī būt gataviem dalīties pieredzē ar citiem.
   Projekta ieviešanas laikā visspilgtāk izpaudās integrācija Eiropas Savienības kopējā telpā, kur kārtējā iepazīšanās ar pieredzes bagātāku ES dalībvalsti ir iespēja pārmantot kādas jaunas darba metodes vai paņēmienus veselības aprūpes sfērā, kas jau daudzus gadus veiksmīgi darbojas ES.
   Bija iespēja iepazīties un salīdzināt divu Eiropas Savienības valstu profesionālās izglītības un veselības aprūpes sistēmas, Visbūtiskākā šķita atšķirība attieksmē pret indivīdu un fakts, ka viss tiek balstīts uz uzticēšanos indivīdam, darbinieks pats kontrolē savu tālākizglītību, kas ir balstīta uz praktisku iemaņu pilnveidošanu, nevis tikai teorētisku metodikas kursu apmeklēšanu, kas lielāko uzmanību velta pretendenta praktiskajai pieredzei konkrētajā profesijā. Īpaši jāatzīmē iespēja iepazīties ar veselības aprūpes un izglītības iestādēs izmantojamo materiāli tehnisko nodrošinājumu. Materiālā bāze ir pieejama ne tikai audzēkņiem, kuri ir izvēlējušie apgūt šo izglītības pakāpi, bet arī pieaugušajiem, kuri vēlas paaugstināt savu kvalifikāciju. Pilnveidotas svešvalodas prasmes, saskarsmes iemaņas starp darba kolēģiem un darbā saskarsmē ar pacientiem. Iegūta pieredze darbā multikulturālā vidē.
Projekta realizācijas ilgums un vieta – 5 nedēļas veselības aprūpes iestādēs Itālijā.

 

  Partnervalstī pavadītais mobilitātes laiks tika ieskaitīts kā kvalifikācijas prakse atbilstoši arodizglītības programmas mācību prakses plānam, kas nodrošināja iespējas realizēt praktiskās apmācības darba tirgum maksimāli pietuvinātos apstākļos, tādejādi veicinot koledžas audzēkņu labāku piemērošanos atšķirīgās kultūrās un veselības aprūpes iestādēs dažādās ES valstīs.
   Noslēgumā, piedaloties projekta dalībniekiem un koordinatoriem no Itālijas, tika izvērtēts prakses laikā paveiktais. Visi projekta dalībnieki saņēma uzņemošās organizācijas sertifikātus.

 

Erasmus+ programmas profesionālās izglītības sektora projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

30.08.2019.

Erasmus+ mācību mobilitātes (KA1)

Pārraudzības vizītes Erasmus+ studentu mobilitātes īstenošanas vietās

 

  Lai nodrošinātu kvalitatīvu Erasmus+ programmas aktivitāšu īstenošanu, šī gada augustā Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžas” vadība īstenoja pārraudzības vizītes vairākās studentu prakses mobilitātes īstenošanas vietās Vācijā (Vitenbergā, Brēmenē un Itzehojā).

 Kopā ar koledžas studentiem un uzņemošo prakses vietu pārstāvjiem tika pārrunāts prakses mobilitātes īstenošanas progress, pārskatīts nepieciešamais informatīvais atbalsts, apspriesti komunikācijas un prakses mobilitātes novērtēšanas jautājumi. Tikšanās laikā tika apspriesti arī prakses mobilitātes organizatoriskie jautājumi un drošības aspekti, kas saistīti ar studentu uzturēšanos partnervalstī.

 Uzņemošās puses pārstāvji atzinīgi  novērtēja koledžas studentu zināšanas un praktiskās profesionālās iemaņas un apņēmās turpināt uzsākto sadarbību, izmantojot labāko pieredzi un secinājumus nākamo Erasmus+ programmas mobilitāšu īstenošanā.

  Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv

 

Informāciju sagatavoja: projekta dalībnieki

16.09.2019.

Erasmus+ mācību mobilitātes (KA1)

Koledžā viesojās sadarbības partneri no Vācijas

 

  Erasmus+ programmas ietvaros laika posmā no 7. līdz 11. septembrim Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžā” viesojās sadarbības partneri no Vācijas izglītības iestādes - Akademie für Gesundheits - und Sozialberufe (AGS) Itzehoje, kas ikdienā darbojas veselības un sociālās aprūpes jomā, nodrošinot izglītības (tai skaitā tālākizglītības) iespējas topošajiem mediķiem, sociālajiem rehabilitētājiem, sociālajiem darbiniekiem u.c.

  Delegācijas sastāvā bija gan lektori, gan kursu vadītāji un praktiskās apmācības treneri, kā arī mācību procesā iesaistītie atbildīgie darbinieki no dažādām Vācijas pilsētām,  kurus ikdienā vieno darbs pie veselības aprūpes nozarē studējošo un strādājošo apmācību nodrošināšanas savās sadarbības iestādēs un uzņēmumos ar mērķi palielināt studējošo nākotnes izredzes darba tirgū, konsekventi orientējoties uz kvalitāti apmācību un tālākizglītības plānošanā.

  Kolēģi no Vācijas tikās ar koledžas padomi, katedras vadītāju un akadēmisko personālu, iepazinās ar koledžas  piedāvātajām pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmām un pieejamo mācību materiāltehnisko bāzi. Diskutēja par  praktiskās apmācības kvalitāti un iespējām Latvijā un Vācijā.

  Savas vizītes laikā viesi apmeklēja koledžas sociālos partnerus - Daugavpils reģionālo slimnīcu un Daugavpils psihoneiroloģisko slimnīcu, kur pēc koledžas absolvēšanas savas darba gaitas uzsāk daudzi jaunie speciālisti. Darba programmas ietvaros viesojās Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālajā dienestā un sociālo pakalpojumu centrā, un kultūras programmas ietvaros apmeklēja Daugavpils Cietoksni.

 

Izvērtējot vizītes programmu, viesi pauda gandarījumu par redzēto un gūtajām idejām savai profesionālajai darbībai, kā arī pateicās par saturīgi organizēto  darba un kultūras programmu, viesmīlību un profesionālismu.

Tā bija iespēja mācīties vienam no otra un attīstīt jaunas idejas, radot telpu savstarpējai sadarbībai un veicinot augstākās profesionālās izglītības internacionalizāciju Latvijā un Vācijā.

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

 

Informāciju sagatavoja: projekta dalībnieki

08.10.2019.

Erasmus+ mācību mobilitātes (KA1)

Plovdivas medicīnas universitātes (Bulgārija) pārstāvju vizīte Daugavpilī

 

   Lai īstenotu izglītības ilgtspējīgas attīstības un internacionalizācijas stratēģiju un vienotos par tālākās sadarbības iespējām, laikā no 23. septembra līdz 27. septembrim  Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžā” viesojās Plovdivas medicīnas universitātes (Bulgārijā) akadēmiskā personāla pārstāvji.

   Savas vizītes laikā viesi izteica vēlmi tuvāk iepazīties ar ārstniecības, māszinību un sociālās rehabilitācijas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmām, studentu un akadēmiskā personāla mobilitātes iespējam, resursiem mobilitātes aktivitāšu īstenošanai Erasmus+ programmas ietvaros.

   Vizītes laikā notika tikšanās ar koledžas vadību, sarunas un diskusijas ar koledžas padomes un akadēmiskā personāla pārstāvjiem, lai vienotos par tālākās sadarbības nosacījumiem, tai skaitā organizatoriskajiem jautājumiem, kas skar studentu un personāla mobilitātes īstenošanu Erasmus+ programmas ietvaros abās izglītības iestādēs.

 

Informāciju sagatavoja: projekta dalībnieki

15.10.2019.

Erasmus+ mācību mobilitātes (KA1)

Veselības aprūpes un sociālās jomas pārstāvji  no

sadarbības iestādes Vācijā  apgūst pieredzi Latvijā

 

   Šogad jau otro reizi laikā no šī gada 7. oktobra līdz 11. oktobrim Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžā” viesojās vēl viena delegācija no Vācijas - Akademie für Gesundheits - und Sozialberufe (AGS) Itzehoje, kas ir koledžas sadarbības partneris, ar kuru pēdējos divos gados Erasmus+ programmas ietvaros tai ir izveidojusies ļoti veiksmīga sadarbība koledžas studentu mobilitātes īstenošanā veselības aprūpes jomā.

 Viesu vidū bija dalībnieki, kas pārstāvēja māszinību, fizioterapijas, egoterapijas un sociālās rehabilitācijas  specialitātes un ikdienā nodrošina praktiskās un teorētiskās apmācības veselības aprūpes jomā.

  Viesi ar lielu interesi iepazinās ar koledžā īstenotajām pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmām, materiāltehnisko nodrošinājumu, tikās ar koledžas vadību, mācību procesā iesaistīto akadēmisko personālu, prakšu vadītājiem un potenciālajiem 2019/2020 akadēmiskā gada  Erasmus+ mobilitātes dalībniekiem, lai pārrunātu līdzšinējo pieredzi Erasmus+ studentu un personāla mobilitātes īstenošanā un pilnveidotu sadarbību starp izglītības iestādēm, darba devējiem un sociālajiem partneriem.  

  Darba programmas ietvaros viesi apmeklēja Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālo dienestu un sociālo pakalpojumu centru, koledžas sociālos partnerus - Daugavpils reģionālo slimnīcu un Daugavpils psihoneiroloģisko slimnīcu, kur tikās ar slimnīcas vadību un atbildīgajiem speciālistiem.  Viesiem tika organizēta kultūras programma.

  Iespēja būt mobiliem, spēja piemēroties pārmaiņām, gatavība uzņemties jaunus izaicinājumus veicina ne tikai mobilitātes  dalībnieku profesionālās prasmes, bet arī sociālās prasmes, nodarbinātības iespējas un ikviena personīgo attīstību.

  Darbīgas, konstruktīvas un pozitīvām emocijām piesātinātas pagāja šīs darba dienas, kas ir apliecinājums tam, ka sadarbība ir jāturpina, lai izglītības kvalitātes pilnveides process neapstātos.

Paldies visiem, kas palīdzēja programmas nodrošināšanā un viesu uzņemšanā!

Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv  sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

 

Informāciju sagatavoja: projekta dalībnieki

30.10.2019.

Erasmus+ mācību mobilitātes (KA1)

Mācību mobilitāšu īstenošana augstākās izglītības iestāžu studentiem un personālam (projekta Nr. 2018-1-LV01-KA103-046810)

 

  Lai īstenotu izglītības iestādes ilgtspējīgas attīstības un internacionalizācijas stratēģiju, Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” turpina īstenot Eiropas Savienības Erasmus+ programmas augstākās izglītības  sektora (KA1) mācību mobilitātes uz dažādām Eiropas Savienības valstīm.

  Noslēgtajā līgumā starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžu” par studentu un personāla mobilitātes īstenošu 2018/2019 akadēmiskajā gadā bija plānotas 34 studentu mobilitātes (no tām – 8 studiju mobilitātes, 34  prakses mobilitāte) un 6 personāla mobilitātes. Piešķirtā finansējuma ietvaros koledža  2018/2019  akadēmiskajā gadā kopskaitā realizēja 55 studentu mobilitātes, kas ir mazliet vairāk, nekā līgumā plānots (no tām - 51 studentu prakses mobilitāte, 4 studiju mobilitātes) un 7 personāla mobilitātes, kas tika īstenotas uz šādām valstīm: Vāciju, Poliju, Nīderlandi, Turciju un Lietuvu. Erasmus+ programmas mobilitātēs piedalījās studenti no visām koledžā īstenotajām pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmām (māszinības, ārstniecības, sociālās rehabilitātācijas un sociālās aprūpes programmām). 12 studenti bija prakses mobilitātēs dažādās veselības aprūpes iestādēs Vācijas pilsētās (Brēmenē, Itzehojā un Vitenbergā), 3 studenti - Adanā (Turcijā), 3 studenti - Gizycko (Polijā) un 33 studenti - Utenā (Lietuvā) , 4 studenti (topošie māszinību speciālisti) studēja Lietuvā. Gan studiju , gan prakses mobilitāšu ilgums atbilstoši plānotajam sastādīja 3 mēnešus, personāla mobilitātes ilgums 5 dienas. Mobilitātes tika īstenotas atbilstoši programmas mērķiem un Erasmus+ Hartas principiem.

  Koledžas studenti un personāls mobilitātes aktivitātēs piedalās jau vairākus gadus no vietas un pieredze rāda, ka studējošie ir apmierināti ar Erasmus+ programmas piedāvātajām iespējām un kvalitāti.

  Mobilitāte Eiropā veicina ne tikai mobilitātes dalībnieku profesionālās prasmes, bet arī sociālās prasmes, nodarbinātības iespējas un personīgo attīstību.

Koledžas mērķis ir turpināt darbu, kas tika iesākts iepriekšējā plānošanas periodā un izmantot labāko pieredzi un secinājumus, lai palielinātu studentu nākotnes izredzes, konsekventi orientējoties uz kvalitāti apmācību un tālākizglītības plānošanā.

  Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv

 

Informāciju sagatavoja: projekta dalībnieki

23.03.2021.

 

Daugavpils universitātes aģentūra „Daugavpils universitātes Daugavpils medicīnas koledža”  saņēmusi Erasmus+ hartu par dalību programmā ERASMUS+ no 2021. līdz 2027.gadam, kas dod iespēju koledžai arī turpmāk realizēt Erasmus+ programmas aktivitātes studentiem un personālam.

 

   Erasmus Universitātes Harta ir priekšnoteikums tam, lai augstskola varētu pieteikt un īstenot Erasmus+ programmas projektus līdz 2027. gadam.

  Erasmus+ Augstākās izglītības harta nosaka vispārējo kvalitātes satvaru Eiropas līmeņa un starptautiskās sadarbības pasākumiem, kurus veic augstākās izglītības iestādes atbilstīgi programmai “Erasmus+”. Hartas piešķiršana ir obligāts priekšnoteikums visām augstākajām izglītības iestādēm, kas atrodas kādā programmas valstī un vēlas piedalīties mobilitātes darbībās mācību nolūkā un/vai inovācijas un labas prakses sadarbības projektos “Erasmus+” programmas ietvaros.

  Līdzīgi kā iepriekšējā programmas īstenošanas periodā, arī jaunajā plānošanas periodā 2021-2027 gadam Erasmus+ programma ietvers studiju, prakses un personāla mobilitātes, būs plašākas iespējas Erasmus+ programmas dalībniekiem, lielu nozīmi pievēršot digitalizācijai un digitālo prasmju attīstībai.

  Parakstot Erasmus+ Augstākās izglītības hartu (ECHE), augstākās izglītības iestāde apliecina, ka piedalīsies EK augstākās izglītības modernizācijas un internacionalizācijas plāna īstenošanā.

Erasmus+ programmu līdzfinansē Eiropas Savienība. Plašāka informācija par programmu Erasmus+ atrodama Latvijas Republikas Valsts izglītības attīstības aģentūras tīmekļa vietnes www.viaa.gov.lv  sadaļā Erasmus+ vai koledžas mājas lapas sadaļā projekti – www.dmk.lv

 

Koledžai piešķirtās Erasmus+ Augstākās izglītības hartas apliecinājums

Erasmus+ mācību mobilitātes (KA1) - Mācību mobilitāšu īstenošana

profesionālās izglītības speciālistiem

Projekts “Ilgtspējīga profesionālā izglītība –  pieprasījums pēc jaunām zināšanām un prasmēm”

 

Līguma numurs: 2019-1-LV01-KA102-060208

Erasmus + mācību mobilitātes (KA1) ietvaros koledžas pārstāvji viesojās Polijā.

  Erasmus + programmas ietvaros laika posmā no 2021. gada 23. līdz 29. septembrim Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” pārstāvji viesojās Polijā, piedaloties Erasmus + mācību mobilitātes (KA1)  projektā “Ilgtspējīga profesionālā izglītība - pieprasījums pēc jaunām zināšanām un prasmēm”.

  Polijas pilsētā Gižicko koledžas pārstāvji apmeklēja Gižicko Profesionālās darbības centru, tikās ar šī centra direktoru Ryszardu Chodakowski.

   Tiekoties ar speciālistiem, apmeklējot Gizicko SPZOZ slimnīcu un  Gdaņskas medicīnas sporta centru, tika diskutēts par darbiniekiem nepieciešamajām profesionālajām kompetencēm Covid-19 laikā, par profesionālo izglītību Polijā un Latvijā, par tehniskajiem jauninājumiem un jaunu metožu ieviešanu izglītības procesā, par  iestāžu sadarbības principiem profesionālās izglītības ietvaros, par  labās prakses pārņemšanas piemēriem kvalitatīvas profesionālās izglītības nodrošināšanā, par programmu un metodisko materiālu pilnveidi un par bibliotēkas darbības nodrošinājumu.

  Projekta dalībnieku brauciena mērķis -  palielināt studējošo nākotnes izredzes darba tirgū, konsekventi orientējoties uz kvalitatīvu apmācību un dalībnieku svešvalodas prasmju uzlabošanu. Regulāras pārrunas un konsultācijas ar kolēģiem par inovatīvo pieredzi teorētiskā un praktiskās apmācības jomā, ko turpmāk izmantot savā darbā, veicinās koledžas virzību uz stratēģisko mērķu sasniegšanu.

 Izvērtējot organizēto darba un kultūras programmas saturu, projektā iesaistītā komanda, pauda gandarījumu par redzēto, dzirdēto un gūtajām idejām savai tālākajai darbībai. Pasniedzējiem starptautiskā pieredze palīdzēs pilnveidot ikdienas darbu un rosina profesionālo mērķu sasniegšanu un savu zināšanu papildināšanu, paver iespējas pārliecināties par katra spējām adaptēties jaunā vidē, sazināties svešvalodā un rast risinājumus nestandarta situācijās. Katra pozitīvā pieredze un veiksmes stāsts ir motivācija izaicināt sevi, iziet no komforta zonas.

 

Informāciju sagatavoja: projekta dalībnieki

08.10.2021.

ERASMUS+ programmas 1.pamatdarbības personu mobilitātes projekts

"Studentu un personāla mobilitāte starp programmas valstīm"

Erasmus+ mācību mobilitātes ietvaros koledžā viesojas pārstāvji no Utenas koledžas.

 

          Erasmus+ programmas ietvaros 2021.gada 6. oktobrī Daugavpils   Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” viesojās Utenas koledžas medicīnas fakultātes Kosmetoloģijas programmas (skaistuma terapija) pedagogi, kas ikdienā darbojas skaistumkopšanas jomā. Latvijas un Lietuvas kosmetoloģijas jomas pedagogus vieno kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanas jautājumi. Studējošo un strādājošo apmācības mērķis -  palielināt studējošo nākotnes izredzes darba tirgū, konsekventi orientējoties uz kvalitāti apmācību un tālākizglītības plānošanā.

  Pedagogi no Lietuvas tikās ar koledžas direktori Līviju Jankovsku un Estētiskās kosmetoloģijas studiju programmas vadītāju Ilzi Brižu. Diskutēja par  praktiskās apmācības kvalitāti un pieejamo mācību materiāltehnisko bāzi.

    Izvērtējot vizītes programmu, viesi pauda gandarījumu par redzēto un gūtajām idejām savai profesionālajai darbībai.

 

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciālists Iveta Čamane

29.11.2021.

ERASMUS+ programmas 1.pamatdarbības personu mobilitātes projekts

"Studentu un personāla mobilitāte starp programmas valstīm"

Erasmus+ mācību mobilitātes ietvaros koledžā viesojas ciemiņi no Utenas koledžas.

 

  Erasmus+ programmas ietvaros 2021. gada 29. novembrī Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” viesojās Utenas koledžas Medicīnas fakultātes pedagogi, kas ikdienā darbojas medicīnas jomā.

  Pedagogi no Lietuvas tikās ar koledžas direktori Līviju Jankovsku un Izglītības metodiķi Renāti Šafranoviču. Viesi apskatīja koledžas auditorijas, kabinetus un materiālo bāzi, diskutēja par  praktiskās apmācības kvalitāti un studentu prakses vietām.  

   Izvērtējot vizītes programmu, viesi pauda gandarījumu par redzēto un gūtajām idejām savai profesionālajai tālākai darbībai, un vienojās par turpmākās sadarbības virzieniem.

 

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Čamane

Pasākums “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība”

 ESF projekts «Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem» Nr.9.1.1.1/15/I/001. piedāvātā projekta pasākums “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība”

 

  ESF ietvaros šajā studiju gadā, ir nodarbināta viena Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” studente.

  Šī pasākuma mērķa grupa - bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kuri uzņemti augstākās izglītības programmās klātienē un ir reģistrējušies Aģentūrā kā bezdarbnieki. Dalībnieku iesaistes ilgums pasākumā ir no 2 līdz 6 mēnešiem, piecas dienas nedēļā - ne mazāk kā četras stundas dienā, noslēdzot līgumu par bezdarbnieka dalību pasākumā.

  Iesaistītajiem studentiem, kuri piedalās un ir piedalījušies šajā pasākumā,  aģentūra nodrošina maksājuma veikšanu atbilstoši saņemtajām atskaitēm, sedz izdevumus par bezdarbnieka veselības un dzīvības apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem pasākuma īstenošanas laikā un sedz izdevumus par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem COVID 19 izplatības mazināšanai.

 Arī turpmāk, koledža labprāt iesaistīs šajā pasākumā  savus studentus, kuri izrādīs vēlmi darboties pasākumā -  “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība”.

 

Informāciju sagatavoja sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Čamane

10.11.2021.

 

KA1 profesionālās izglītības sektors- Personu mobilitāte mācību nolūkos
KA102 - VET  learner  and  staff  mobility

 

  Laika posmā no 2021. gada 2. oktobra līdz 2021. gada 2. novembrim Erasmus+ programmas ietvaros astoņiem (8) Daugavpils universitātes aģentūras “Daugavpils universitātes Daugavpils medicīnas koledžas” arodizglītības programmas “Māszinības” māsu palīgu specialitātes audzēkņiem bija iespēja piedalīties  Erasmus+ programmas prakses mobilitātē Brēmenē (Vācijā).

Mobilitātes projekts tika īstenots Erasmus+ programmas piešķirtā finansējuma ietvaros un sadarbībā ar partneri Brēmenē (DE) - BI Project Consulting UG kompāniju, kas ir profesionāla organizācija, nodarbojas ar izglītību, profesionālo apmācību, piedāvā valodu kursus, profesionālus seminārus un augstas kvalitātes prakses vietas. Uzņemošajai organizācijai ir plašs vietējo un nacionālo partneru sadarbības loks, kas piedāvā prakses vietas dažādās nozarēs, strādā sadarbībā ar vidējiem uzņēmumiem un organizācijām no visiem galvenajiem ekonomikas sektoriem, tajā skaitā arī veselības aprūpes jomā. 

  Laikā no šī gada 2. novembra līdz 7. novembrim  mobilitātes aktivitātēs piedalījās arī 1 koledžas profesionālajā izglītībā un apmācībā iesaistītais speciālists un prakses vadītājs.

 

Projekta nosaukums - Ilgtspējīga profesionālā izglītība – darba tirgus vajadzībām pielāgota profesionālā apmācība

 

Projekta numurs 2020-1-LV01-KA102-077350

 

  Projekta mērķis bija attīstīt un nostiprināt Eiropas līmeņa standartiem atbilstošas profesionālās prasmes, iemaņas un kompetences audzēkņiem, tādējādi palielinot profesionālās iespējas un konkurētspēju.
 Projekta ietvaros tika realizēta audzēkņu prakses mobilitāte Vācijā ("Inovācijas profesionālajā izglītībā") un personāla pieredzes apmaiņa Vācijā ("Labās prakses piemēru pārņemšana kvalitatīvas profesionālās izglītības nodrošināšanai").

 

Mobilitātes aktivitātes bija vērstas uz šādu  mērķu sasniegšanu: 

 

1.Māsu palīgu specialitātes arodizglītības programmas audzēkņiem (8): 

 • attīstīt un nostiprināt Eiropas līmeņa standartiem atbilstošas profesionālās prasmes, iemaņas un kompetences audzēkņiem, tādējādi palielinot profesionālās iespējas un konkurētspēju iekļauties Eiropas darba tirgū; 
 • praksē apgūt jaunākās  tehnoloģijas un metodes izvēlētajā profesijā; 
 • sasaistīt iegūtās teorētiskās zināšanas ar  praksi veselības aprūpes iestādēs; 
 • veicināt tādu personīgo īpašību attīstību, kā mobilitāte, aktivitāte un komunikabilitāte, lai palīdzētu projekta dalībniekiem ar uzlabotām iespējam uzsākt un veidot patstāvīgo profesionālo dzīvi; 
 • uzlabot audzēkņu  sociālās integrācijas iespējas; 
 • uzlabot audzēkņu profesionālās svešvalodas zināšanas un veicināt viņu starpkultūru kompetenci. 

 

2.Profesionālajā izglītībā un apmācībā iesaistītie speciālistiem (1):

 • nodrošināt dalībnieku  inovāciju  apgūšanu un kompetenču pilnveidošanu profesionālās izglītības jomā; 
 • izzināt  veselības aprūpes iestāžu  un profesionālās izglītības iestāžu sadarbības principus  profesionālās izglītības ietvaros salīdzinošā perspektīvā; 
 • apgūt jaunas inovatīvas metodes praktiskās apmācības kvalitātes nodrošināšanai; 
 • stiprināt projekta dalībnieku kapacitāti profesionālo programmu un metodisko materiālu modernizēšanā; 
 • veicināt dalībnieku svešvalodas zināšanu pilnveidošanu.

 

Erasmus+ programmas profesionālās izglītības sektora projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv  sadaļā Erasmus+

 

Informāciju sagatavoja: projekta dalībnieki