Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas

Arodizglītības programmas

gallery/en
gallery/lv
gallery/ru
gallery/du
gallery/jaun
gallery/esf
gallery/latgale
gallery/soc
gallery/moodle
gallery/arsts
gallery/erasmusplus
gallery/alko
gallery/esf

DAUGAVPILS MEDICĪNAS KOLEDŽA
jauniešiem vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot)
piedāvā iegūt profesionālo izglītību 1,5 gada laikā bez maksas
Jauniešu garantijas profesionālās izglītības programmā,
saņemot stipendiju 70 līdz 115 EUR mēnesī
 

       Tālrunis uzziņām: 65437943; 65437103; e-pasts uzziņām: info@dmk.lv

  IZGLĪTĪBAS PROGRAMMA: Bērnu aprūpe
  PROFESIJA: Auklis
  MĀCĪBU ILGUMS: 1,5 gads
  MĀCĪBU VIETA: Daugavpils
  IEPRIEKŠĒJĀ IZGLĪTĪBA: Pēc 12.klases

  UZŅEMŠANAS NOSACĪJUMI:
     vai Jauniešu garantija der man?

  Jā, ja:

 • esi vecumā no 17 līdz 29 gadiem (ieskaitot);
 • esi ieguvis vismaz pamata, vidējo vai profesionālo vidējo izglītību, ko apliecina dokuments;
 • esi bez iepriekš iegūtas profesijas vai ar profesionālo kvalifikāciju, kas iegūta vismaz 12 mēnešus pirms mācību uzsākšanas.

 Tu vari:

 • būt reģistrējies Nodarbinātības valsts aģentūrā (NVA) kā darba meklētājs vai bezdarbnieks un vienlaikus saņemt bezdarbnieka pabalstu;
 • vienlaikus būt nodarbināts, tajā skaitā pašnodarbinātais vai atrasties bērna kopšanas atvaļinājumā, ja vari to savienot ar mācībām Jauniešu garantijā;
 • vienlaikus mācīties vakarskolā, iegūt vidējo izglītību tālmācībā vai studēt nepilna laika studiju programmās.

  Ņem vērā ka:

 • vienlaikus nevari būt finansiālā atbalsta saņēmējs Jauniešu garantijas pasākumos, ko īsteno NVA, izņemot darba meklēšanas atbalsta pasākumus, konkurētspējas paaugstināšanas pasākumus un karjeras konsultācijas;
 • ja iepriekš mācības Jauniešu garantijas izglītības programmā pārtrauci un saņēmi stipendiju, atkārtoti vari mācīties tikai 12 mēnešus pēc stipendijas iegūšanas;
 • vienlaikus nevari būt pilna laika students augstākās izglītības iestādē.

 JAUNIEŠU GARANTIJAS PRIEKŠROCĪBAS:
  kādus labumus var saņemt mācību un prakses laikā?

  Mācību laikā:

 • Būsi nodrošināts ar mācību līdzekļiem un nepieciešamo inventāru;
 • saņemsi stipendiju 70 līdz 115 eiro apmērā, ja nebūs neattaisnotu kavējumu un visos mācību priekšmetos iegūts sekmīgs vērtējums;
 • tev apmaksās dienesta viesnīcu profesionālās izglītības iestādē;
 • tev tiks nodrošināti karjeras atbalsta pasākumi;
 • nepieciešamības gadījumā varēsi papildināt zināšanas eksaktajos mācību priekšmetos, kas saistītas ar inženierzinātnēm, zinātni, tehnoloģijām un matemātiku, ja tas nepieciešams izvēlētajā profesijā;
 • papildus vari iegūt savai profesijai nepieciešamo sertifikātu vai apliecību, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

  Kvalifikācijas prakses laikā:

 • 15 nedēļas pavadīsi pie darba devēja, kuram būs nepieciešamas Tavas jauniegūtās prasmes;
 • tev segs ceļa un naktsmītnes izdevumus līdz 71 eiro mēnesī, ja tas būs pamatoti nepieciešams;
 • Tev tiks apmaksāta civiltiesiskā apdrošināšana,
 • Tev tiks nodrošinātas obligātās veselības pārbaudes, ja to paredz izvēlētās profesijas specifika.

  Sīkāka informācija un citas Jauniešu garantijas profesijas:
  www.viaa.gov.lv/jauniesugarantija


Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 7.2.1. specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt nodarbinātībā, izglītībā vai apmācībās neiesaistītu jauniešu nodarbinātību un izglītības ieguvi Jauniešu garantijas ietvaros” pasākums “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” projekts “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros” (vienošanās Nr. 7.2.1.2./15/I/001).