PAZIŅOJUMS PAR IEPIRKUMA PROCEDŪRAS REZULTĀTIEM

Publicēšanas datums: 05/07/2010

I IEDAĻA: PASŪTĪTĀJS

I.1. Nosaukums/vārds, adrese un kontaktpunkts (-i)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Daugavpils medicīnas koledža, 90000077645

Pasta adrese: Varšavas 26a

Pilsēta/Novads: Daugavpils

Pasta indekss: LV-5404

Valsts: Latvija

Kontaktpunkts (-i): Daugavpils medicīnas koledža, Varšāvas 26a, Daugavpils

Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Līvija Jankovska

Tālruņa numurs: 65437943

E-pasta adrese: dmk@dautkom.lv

Faksa numurs: 65437943

Interneta adreses

Vispārējā interneta adrese (URL): www.medkol.lv

Pircēja profila adrese (URL): www.medkol.lv

1.2. Pasūtītāja veids un galvenā (-ās) darbības joma (-as)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits:
Izglītības iestāde
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām Jā

II IEDAĻA: LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Apraksts

II.1.1) Iepirkuma līguma nosaukums
Biroja tehnikas iegāde (t.sk. datorklases ierīkošana) projekta Nr.:3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/004 „Daugavpils medicīnas koledžas infrastruktūras un aprīkojuma modernizācija” ietvaros” „Daugavpils medicīnas koledžas infrastruktūras un aprīkojuma modernizācija” ietvaros

II.1.2) Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta
(Norādiet tikai vienu iepirkuma veidu – būvdarbi, piegādes vai pakalpojumi – kas visvairāk atbilst jūsu iepirkuma vailīguma konkrētajam priekšmetam)

Būvdarbi

Piegādes

Pakalpojumi

     

Būvdarbu veikšana

Pirkums

Pakalpojumu kategorijas Nr.

(atbilstoši pakalpojumu līgumu nomenklatūrai)

 

Projektēšana un būvdarbu veikšana

Nomaksas pirkums

Gadījumā, ja līgums tiek slēgts par Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma “Pakalpojumu līgumu nomenklatūra” B daļā minētajiem pakalpojumiem, vai piekrītat šī paziņojuma publicēšanai?

Būvdarbu veikšana ar jebkādiem līdzekļiem, kas atbilst līgumslēdzējas iestādes norādītajām prasībām

Noma

   

Noma ar izpirkuma tiesībām

 

   

Īre

 

   

Īre ar izpirkuma tiesībām

 
   

Minēto piegāžu veidu kombinācija

 

Būvdarbu veikšanas vieta

Piegādes vieta
Daugavpils, Miera 3/5

Pakalpojumu sniegšanas vieta

NUTS kods:

NUTS kods: LV005

NUTS kods:

II.1.3) Paziņojums ietver (attiecīgā gadījumā)

Vispārīgo vienošanos

Iepirkuma līgumu dinamiskās iepirkumu sistēmas ietvaros

 
 

II.1.4) Īss līguma vai iepirkuma apraksts
Biroja tehnikas iegāde (t.sk. datorklases ierīkošana)

II.1.5) Kopējā publiskā iepirkuma vārdnīca (CPV)

 

Galvenā vārdnīca

Papildvārdnīcas kods (-i) (ja piemērojams)

Galvenais kods

30213000-5
38652100-1
38653400-1

Papildu kods (-i)

 
 

II.1.6) Līgums, uz kuru attiecas Valsts iepirkuma nolīgums (GPA - Government Procurement Agreement)

 

II.2. Kopējā līgumcena

II.2.1) Kopējā līgumcena (tikai cipariem)

Bez PVN

Ar PVN

PVN likme (%)

 

Kopējā līgumcena: 22629.04

Valūta: LVL

21
 

VAI lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena 0

 

un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena 0

Valūta: LVL

 

III iedaļa: Procedūra

III.1. procedūras veids

III.1.1) Procedūras veids

           

Atklāta

Sarunu procedūra, iepriekš publicējot paziņojumu par līgumu

       

Slēgta

Paātrināta sarunu procedūra

   

Pamatojums paātrinātas procedūras izvēlei:

 

Paātrināta slēgta

Sarunu procedūra, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu

Pamatojums paātrinātas procedūras izvēlei:

     

Konkursa dialogs

Pamatojums sarunu procedūras izvēlei, iepriekš nepublicējot paziņojumu par līgumu: lūdzu, aizpildiet Pielikumu C

Cenu aptauja  

III.2. Piedāvājuma izvēles kritērijs

III.2.1) Piedāvājuma izvēles kritērijs

Piedāvājums ar viszemāko cenu

 

vai

Saimnieciski visizdevīgākais piedāvājums, kas izvērtēts saskaņā ar

 
 
 

zemāk minētajiem kritērijiem un to īpatsvaru nozīmīguma secībā (piedāvājuma vērtēšanas kritērijus un to īpatsvaru nozīmīguma secībā papildus norāda tad, ja tie nav iekļauti iepirkuma procedūras dokumentos)

 

kritēriji, kas iekļauti iepirkuma procedūras dokumentos

 

Kritēriji

Īpatsvars

III.2.2) Piemērota elektroniskā izsole

III.3. Administratīvā informācija

III.3.1) Iepirkuma identifikācijas numurs
DMK 2010/07 ERAF

III.3.2) Iepriekšēja (-as) publikācija (-as) Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

 

Ja jā:


III.3.3) Cita (-as) iepriekšēja (-as) publikācija (-as) saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru

 

 

Ja jā:

Publikācijas datums un veids:

12/05/2010 - Paziņojums par līgumu
11/06/2010 - Paziņojums par grozījumiem

IV iedaļa: Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana

Līguma Nr.

1

Ar iepirkuma uzvarētāju noslēdzamā iepirkuma līguma nosaukums
"Biroja tehnikas iegāde (t.sk. datorklases ierīkošana) projekta Nr.:3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/004 „Daugavpils medicīnas koledžas infrastruktūras un aprīkojuma modernizācija” ietvaros” „Daugavpils medicīnas koledžas infrastruktūras un aprīkojuma modernizācija” ietvaros"

 

IV.1. Lēmuma pieņemšanas datums:

30/06/2010

(dd/mm/gggg)

 
 

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits:

1      
 

IV.4. Uzvarējušā pretendenta nosaukums, reģistrācijas numurs (fiziskai personai – vārds, uzvārds), adrese

Pilns nosaukums/vārds, uzvārds, reģistrācijas numurs: SIA "Lattelecom", 40003052786

Pasta adrese: Dzirnavu iela 105

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1011

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: ilze.abolina@lattelecom.lv

Tālruņa numurs: 67051815

Vispārējā interneta adrese (URL): www.lattelecom.lv

Faksa numurs: 67051851

 

IV.5. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Bez PVN

Ar PVN

PVN likme (%)

Paredzamā līgumcena:

     

Paredzamā līgumcena

30000

Valūta

LVL  
 

Pretendenta piedāvātā līgumcena

     
 

Piedāvātā līgumcena

22629.04

Valūta

LVL 21
 

VAI lētākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

       
 

un dārgākā vērtētā piedāvājuma līgumcena

Valūta

LVL      
 

IV.6. Pretendentam ir paredzēti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām

 

Ja jā, līgumcena vai līguma daļa, par ko tiks slēgti apakšuzņēmuma līgumi ar trešajām personām (tikai cipariem)

Līgumcena, bez PVN

Valūta:

LVL

Līguma daļa:

   

,

 

(%)

Nav zināms

 
 

IV.7. Iepirkuma procedūra izbeigta bez rezultātiem Nē

IV.8. Iepirkuma procedūra pārtraukta Nē

Ja jā, lūdzu, norādiet iepirkuma procedūras pārtraukšanas pamatojumu:

V iedaļa: Papildu informācija

V.1. līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē EIROPAS Kopienas fondi

 

 

Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
ERAF - Eiropas Reģionālās attīstības fonds

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. šis paziņojums saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu ir nosūtāms publicēšanai Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī

V.4. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

V.5. Iesniegumu izskatīšana

V.5.1) Iestāde, kas atbildīga par iesniegumu izskatīšanu

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Iepirkumu uzraudzības birojs,90001263305

Pasta adrese: Eksporta iela 6

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1010

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: pasts@iub.gov.lv

Tālruņa numurs: +371 67326719

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.iub.gov.lv

Faksa numurs: +371 67326720

V.5.2) Iestāde, kas atbildīga par starpniecības procedūrām (attiecīgā gadījumā)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs:

Pasta adrese:

Pilsēta/Novads:

Pasta indekss:

Valsts:

E-pasta adrese:

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

V.5.3) Iesniegumu iesniegšanas termiņi
Precīza informācija par iesnieguma iesniegšanas termiņiem:

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 83. panta otro daļu

V.5.4) Iestāde, kur var saņemt informāciju par iesniegumu iesniegšanu (vajadzības gadījumā)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Iepirkumu uzraudzības birojs, 90001263305

Pasta adrese: Eksporta iela 6

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1010

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: pasts@iub.gov.lv

Tālruņa numurs: +371 67326719

Vispārējā interneta adrese (URL): http://www.iub.gov.lv

Faksa numurs: +371 67326720