INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 13/11/2010


I SADAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Daugavpils medicīnas koledža, 90000077645

Pasta adrese: Varšavas 26a
Pilsēta/Novads: Daugavpils Pasta indekss: LV-5404 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Līvija Jankovska Tālruņa numurs: 0037165437943
E-pasta adrese: dmk@dautkom.lv Faksa numurs: 0037165437943
Interneta adreses
Vispārējā interneta adrese (URL): www.medkol.lv
Pircēja profila adrese (URL): www.medkol.lv


I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: Izglītības iestāde
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā


II. SADAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:
„Papildmēbeļu iegāde projekta Nr.:3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/004 „Daugavpils medicīnas koledžas infrastruktūras un aprīkojuma modernizācija” ietvaros”
II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta     NUTS kods LV005
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu (piegādes vai pakalpojumi), kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Miera 3/5, Daugavpils
II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena Papildmēbeļu iegāde projekta
II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)
Galvenais kods
39151000-5
Papildu kodi
II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, bez PVN): 4793.39 Valūta: LVL


III SADAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: : DMK 2010/12 ERAF

IV. SADAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: „Papildmēbeļu iegāde projekta Nr.:3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/004 „Daugavpils medicīnas koledžas infrastruktūras un aprīkojuma modernizācija” ietvaros”
IV.1. lēmuma pieņemšanas datums
13/11/2010 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
2
IV.3)INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "HANT", 40003037950

Pasta adrese: Daugavgrīvas ielā 31/2

Pilsēta/Novads: Rīga

Pasta indekss: LV-1007

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: hant@inbox.lv

Tālruņa numurs: 67613633

Vispārējā interneta adrese (URL): www.hant.lv

Faksa numurs: 67613633

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 4793.39    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena par kuru noslēgts līgums (bez PVN): 4793.39    Valūta: LVL


V. SADAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Kopienas fondi    JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
 1. ERAF, Eiropas reģionālās attīstības fonds
V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības     Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:
 
V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):