INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

I SADAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Daugavpils medicīnas koledža, 90000077645

Pasta adrese: Varšavas 26a

Pilsēta/Novads: Daugavpils

Pasta indekss: LV-5404

Valsts: Latvija

Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Līvija Jankovska

Tālruņa numurs: 0037165437943

E-pasta adrese: dmk@dautkom.lv

Faksa numurs: 0037165437943

Interneta adreses
Vispārējā interneta adrese (URL): www.medkol.lv
Pircēja profila adrese (URL): www.medkol.lv


I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

□ Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
□ Valsts vai federāla aģentūra/birojs
□ Reģionāla vai vietēja iestāde
□ Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
□ Publisko tiesību subjekts
□ Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: Izglītības iestāde

□ Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
□ Aizsardzība
□ Sabiedriskā kārtība un drošība
□ Vide
□ Ekonomika un finanses
□ Veselība
□ Dzīvokļu un komunālā saimniecība
□ Sociālā aizsardzība
□ Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
□ Cita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā □ NēII. SADAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:
„Papildus būvdarbi Daugavpils medicīnas koledžas atsevišķo telpu rekonstrukcijai/renovācijai projekta Nr.:3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/004 „Daugavpils medicīnas koledžas infrastruktūras un aprīkojuma modernizācija” ietvaros”

 

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta     NUTS kods LV005

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu (piegādes vai pakalpojumi), kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

Būvdarbi Piegāde □ Pakalpojumi □

Pakalpojumu kategorijas Nr.

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Daugavpils, Miera 3/5

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena Būvdarbi

 

 

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods
45453100-8

Papildu kodi

 

 

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, bez PVN):

119900.06 Valūta: LVL


III SADAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: : DMK 2010/11 ERAF


IV. SADAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: „Papildus būvdarbi Daugavpils medicīnas koledžas atsevišķo telpu rekonstrukcijai/renovācijai projekta Nr.:3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/004 „Daugavpils medicīnas koledžas infrastruktūras un aprīkojuma modernizācija” ietvaros”

IV.1. lēmuma pieņemšanas datums
13/10/2010 (dd/mm/gggg)

IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits 2

IV.3)INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "MGM PRO", 51503050951

Pasta adrese: Apšu iela 28a

Pilsēta/Novads: Daugavpils

Pasta indekss: LV-5414

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: mgmpro@inbox.lv

Tālruņa numurs:

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 119900.06    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena par kuru noslēgts līgums (bez PVN): 119900.06    Valūta: LVL


 

 

 

 

V. SADAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Kopienas fondi    JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
 1. ERAF, Eiropas reģionālās attīstības fonds

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības     Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):

 

Saistītie paziņojumi

Paziņojums par plānoto līgumu 8' panta kārtībā