PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 19/04/2010


I SADAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Daugavpils medicīnas koledža, 90000077645

Pasta adrese: Varšavas 26a

Pilsēta: Daugavpils

Pasta indekss: LV-5404

Valsts: Latvija

Kontaktpersona(-as) Līvija Jankovska

Tālruņa numurs: 65437943

E-pasts: dmk@dautkom.lv

Faksa numurs: 65437943

Interneta adreses
Vispārējā interneta adrese (URL): www.medkol.lv
Pircēja profila adrese (URL): www.medkol.lv

Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija      Jā Nē □


 

Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
□ Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)

Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
□ Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)


I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

□ Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
□ Valsts vai federāla aģentūra/birojs
□ Reģionāla vai vietēja iestāde
□ Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
□ Publisko tiesību subjekts
□ Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: Izglītības iestāde

□ Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
□ Aizsardzība
□ Sabiedriskā kārtība un drošība
□ Vide
□ Ekonomika un finanses
□ Veselība
□ Dzīvokļu un komunālā saimniecība
□ Sociālā aizsardzība
□ Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
□ Cita:

Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā □ NēII. SADAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:
Uz uzņēmuma līgumu pamata pieaicināto ekspertu pakalpojumi projekta Nr.:3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/004 „Daugavpils medicīnas koledžas infrastruktūras un aprīkojuma modernizācija” ietvaros

 

II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta     NUTS kods LV005

(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu (piegādes vai pakalpojumi), kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)

Būvdarbi □ Piegāde □ Pakalpojumi

Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Daugavpils, Varsavas 26a

II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:
Uz uzņēmuma līgumu pamata pieaicināto ekspertu pakalpojumi projekta Nr.:3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/004 „Daugavpils medicīnas koledžas infrastruktūras un aprīkojuma modernizācija” ietvaros

 

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais priekšmets
71315210-4

Papildu priekšmeti
72600000-6
71530000-2

 

 

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās        JĀ Nē □   
Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):

 

Tikai vienu daļu

Vienu vai vairākām daļām

Visām daļām

 

II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš

Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no 05/05/2010(dd/mm/gggg)
līdz             30/09/2010(dd/mm/gggg)III SADAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: Ekspertu pakalpojumi 2010/01

III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus
Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 05/05/2010 (dd/mm/gggg)        Darba laiks 8.30 - 16.30

III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)
ES □   CS □   DA □   DE □   ET □   EL □   EN □   FR □   IT □   LV    LT □   HU □   MT □   NL □   PL □   PT □   SK □   SL □   FI □   SV □  
Citas:


III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi
Datums: 05/05/2010 (dd/mm/gggg) Laiks: 9:15


III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts) 05/05/2010 (dd/mm/gggg) Laiks: 14:00
Vieta:  Daugavpils, Varsavas 26a, 10. kab.

III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Kopienas fondi    JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):

III.7) Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības     Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS