INFORMATĪVS PAZIŅOJUMS PAR NOSLĒGTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 11/06/2010

I SADAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Daugavpils medicīnas koledža, 90000077645
Pasta adrese: Varšavas 26a
Pilsēta/Novads: Daugavpils Pasta indekss: LV-5404 Valsts: Latvija
Kontaktpersonas vārds, uzvārds: Līvija Jankovska Tālruņa numurs: 65437943
E-pasta adrese: dmk@dautkom.lv Faksa numurs: 65437943
Interneta adreses:
Vispārējā interneta adrese (URL): www.medkol.lv
Pircēja profila adrese (URL): www.medkol.lv

I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: Izglītības iestāde
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā

II. SADAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:
°„Elektroinstalācijas sistēmas nomaiņa projekta Nr.:3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/004 „Daugavpils medicīnas koledžas infrastruktūras un aprīkojuma modernizācija” ietvaros”
II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta     NUTS kods LV005
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu (piegādes vai pakalpojumi), kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Pakalpojumu kategorijas Nr.
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Daugavpils, Miera 3/5
II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena Elektroinstalācijas sistēmas nomaiņa

II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)

Galvenais kods Papildu kodi
45311000-0

II.5. Kopējā līgumcena, par kuru noslēgts līgums (ieskaitot visas daļas, bez PVN)

6467.55 Valūta: LVL

III SADAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs:

DMK 2010/10 ERAF

IV. SADAĻA. LĒMUMA PIEŅEMŠANA

Līguma Nr.: 1        Noslēgtā iepirkuma līguma nosaukums: „Elektroinstalācijas sistēmas nomaiņa projekta Nr.:3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/004 „Daugavpils medicīnas koledžas infrastruktūras un aprīkojuma modernizācija” ietvaros”
IV.1. lēmuma pieņemšanas datums
11/06/2010 (dd/mm/gggg)
IV.2. Saņemto piedāvājumu skaits
10
IV.3)INFORMĀCIJA PAR UZVARĒTĀJU

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs vai fiziskai personai – vārds, uzvārds: SIA "B&S BŪVE", 45403021147

Pasta adrese: Indrānu iela 8-11

Pilsēta/Novads: Koknese

Pasta indekss: LV-5113

Valsts: Latvija

E-pasta adrese: bs.buve@e-apollo.lv

Tālruņa numurs: 26782515

Vispārējā interneta adrese (URL):

Faksa numurs:

IV.4. Informācija par līgumcenu (tikai cipariem)

Piedāvātā līgumcena (bez PVN): 6467.55    Valūta: LVL

Kopējā līgumcena par kuru noslēgts līgums (bez PVN): 6467.55    Valūta: LVL

V. SADAĻA. PAPILDU INFORMĀCIJA

V.1. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Kopienas fondi

   JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
 1. ERAF, Eiropas Reģionālās attīstības fonds

V.2. Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasībasJa jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:

V.3. Cita papildu informācija (ja nepieciešams):