PAZIŅOJUMS PAR PLĀNOTO LĪGUMU

Publicēšanas datums: 29/09/2010


I SADAĻA. PASŪTĪTĀJS

I.1)NOSAUKUMS, ADRESE UN KONTAKTPERSONA(-AS)

Pilns nosaukums, reģistrācijas numurs: Daugavpils medicīnas koledža, 90000077645
Pasta adrese: Varšavas 26a
Pilsēta: Daugavpils Pasta indekss: LV-5404 Valsts: Latvija
Kontaktpersona(-as) Līvija Jankovska Tālruņa numurs: 65437943
E-pasts: dmk@dautkom.lv Faksa numurs: 65437943
Interneta adreses
Vispārējā interneta adrese (URL): www.medkol.lv
Pircēja profila adrese (URL): www.medkol.lv
Norādītajā interneta adresē ir pieejama iepirkuma dokumentācija      Jā

 
Iepirkuma dokumentus var saņemt
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)
Piedāvājumi jāiesniedz
Iepriekš minētajā adresē
Citādi (lūdzu, aizpildiet šīs veidlapas A pielikumu)


I.2) PASŪTĪTĀJA VEIDS UN GALVENĀ(-ĀS) DARBĪBAS JOMA(-AS)

Ministrija vai jebkura cita valsts vai federāla iestāde, ieskaitot to reģionālās vai vietējās apakšnodaļas
Valsts vai federāla aģentūra/birojs
Reģionāla vai vietēja iestāde
Reģionāla vai vietēja aģentūra/birojs
Publisko tiesību subjekts
Eiropas institūcija/aģentūra vai starptautiska organizācija
Cits: Izglītības iestāde
Vispārēji sabiedriskie pakalpojumi
Aizsardzība
Sabiedriskā kārtība un drošība
Vide
Ekonomika un finanses
Veselība
Dzīvokļu un komunālā saimniecība
Sociālā aizsardzība
Atpūta, kultūra un reliģija
Izglītība
Cita:
Pasūtītājs veic iepirkumu citu pasūtītāju vajadzībām       Jā


II. SADAĻA. LĪGUMA PRIEKŠMETS

II.1. Iepirkuma līguma nosaukums:
„Papildus būvdarbi Daugavpils medicīnas koledžas atsevišķo telpu rekonstrukcijai/renovācijai projekta Nr.:3DP/3.1.2.1.1./09/IPIA/VIAA/004 „Daugavpils medicīnas koledžas infrastruktūras un aprīkojuma modernizācija” ietvaros”
II.2. Līguma veids un būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta     NUTS kods LV005
(lūdzu, norādiet tikai vienu veidu (piegādes vai pakalpojumi), kas vairāk atbilst konkrētajam iepirkumam)
Būvdarbi Piegāde Pakalpojumi
Būvdarbu veikšanas, pakalpojumu sniegšanas vai piegādes vieta: Daugavpils, Miera 3/5
II.3. Īss būvdarbu veida un apjoma apraksts vai īss piegāžu vai pakalpojumu veida un daudzuma apraksts vai līgumcena:
būvdarbi atbilstoši specifikācijai
II.4. Iepirkuma nomenklatūra (CPV)
Galvenais priekšmets
45453100-8
Papildu priekšmeti

II.5. Iepirkums ir sadalīts daļās        JĀ   
Ja jā, piedāvājumi jāiesniedz par (lūdzu, atzīmējiet tikai vienu kvadrātiņu):
Tikai vienu daļu Vienu vai vairākām daļām Visām daļām
II.6. Līguma darbības laiks vai izpildes termiņš
Līguma darbības laiks mēnešos:  vai dienās 75 (no līguma noslēgšanas dienas)
vai no (dd/mm/gggg)
līdz             (dd/mm/gggg)


III SADAĻA: IEPIRKUMA PROCEDŪRA

III.1. Iepirkuma identifikācijas numurs: DMK 2010/11 ERAF
III.2. Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma dokumentus
Iepirkuma dokumentus var saņemt līdz
Datums 11/10/2010 (dd/mm/gggg)        Darba laiks 8.30 - 16.30
III.3. Piedāvājumā izmantojamā(-s) valoda(-s)
ES    CS    DA    DE    ET    EL    EN    FR    IT    LV    LT    HU    MT    NL    PL    PT    SK    SL    FI    SV   
Citas:

III.4. Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi
Datums: 11/10/2010 (dd/mm/gggg) Laiks: 10:00

III.5. Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta (ja paredzēts) (dd/mm/gggg) Laiks: 
Vieta:  
III.6. Līgums ir saistīts ar projektu un/vai programmu, ko finansē Eiropas Kopienas fondi    JĀ  
Ja jā, atsauce uz projektu (-iem) un/vai programmu (-ām):
 1. ERAF, Eiropas reģionālās attīstības fonds
III.7) Iepirkuma dokumentos ir iekļautas vides aizsardzības prasības     Jā

Ja jā, norādiet informāciju par šīm prasībām:
III.8. Cita papildu informācija (ja nepieciešams)

PIELIKUMS A

PAPILDU ADRESES UN KONTAKTPERSONAS


Saistītie paziņojumi

Informatīvs paziņojums par noslēgto līgumu