Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas

Arodizglītība

Nozares politika

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
studiju programma ĀRSTNIECĪBA

 

 Iegūstamā kvalifikācija: ārsta palīgs
   Studiju ilgums: 3 gadi, 120 kredītpunkti
   Studiju valoda: latviešu
   
   Studiju veids: pilns laiks

Profesijas apraksts:


Ārsta palīgs ir ārstniecības persona, kura sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību slimajiem (cietušajiem) dzīvībai bīstamā, kritiskā stāvoklī pirms stacionāra etapā un stacionāru uzņemšanas (neatliekamās palīdzības) nodaļās, var strādāt patstāvīgi, noteikt pacientam diagnozi, ārstēšanu, patstāvīgi pielietot un izrakstīt medicīniskos preparātus, tai skaitā stipri iedarbīgos, konstatēt pacienta nāvi.
Ārsta palīgs nodrošina nepārtrauktu medicīnisko palīdzību un profilaksi abu dzimumu un visu vecuma grupu pacientiem visos trijos veselības aprūpes līmeņos sadarbībā ar ārstu.
Ārsta palīgs ir tiesīgs veikt šīs funkcijas, reģistrējoties praktizēttiesīgu ārstniecības personu reģistrā, patstāvīgi šīs funkcijas ārsta palīgs veic pēc sertifikācijas.
Ārsta palīgs organizē un vada savu un savu kolēģu darbu, izglīto pacientus, sabiedrības locekļus, komandas dalībniekus, veicina savas profesijas attīstību, nepārtraukti pilnveido savas zināšanas un prasmes.

 

     Informācijai par profesiju Eiropas savienības valstīs

 

Pašreiz Direktīva 2005/36/EK noteic, ka ikviena dalībvalsts atzīst tādus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, kas ļauj sākt profesionālo darbību ārstam ar pamatizglītību, specializētam ārstam, vispārējās aprūpes māsai, zobārstam vai specializētam zobārstam. Ārsta palīgs kā reglamentētā profesija nav iekļauts Direktīvā 2005/36/EK un tādējādi tā profesionālās kvalifikācijas atzīšana citur ES ir ierobežota. Lielākajā daļā ES dalībvalstu šāda profesija nepastāv, tad šī profesija var tikt atzīta tikai Latvijā un šīs programmas absolventi varēs strādāt tikai Latvijā.

 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
studiju programma SOCIĀLĀ APRŪPE

 

Iegūstamā kvalifikācija: sociālais aprūpētājs
    Studiju ilgums: 2 gadi, 80 kredītpunkti
    Studiju valoda: latviešu
    
    Studiju veids: pilns laiks

Profesijas apraksts:


Sociālais aprūpētājs ir persona ar profesionālo kvalifikāciju sociālajā aprūpē, kas palīdz nodrošināt pieņemamu dzīves kvalitāti personām, kas vecuma vai veselības stāvokļa dēļ to nevar izdarīt pašu spēkiem.

 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
studiju programma SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA


 Iegūstamā kvalifikācija: sociālais rehabilitētājs
    Studiju ilgums: 2 gadi, 80 kredītpunkti
    Studiju valoda: latviešu
    
    Studiju veids: pilns laiks

Profesijas apraksts:

 

Sociālais rehabilitētājs strādā labklājības institūcijās, kas nodrošina ārstniecības rehabilitācijas un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanu iestādē vai klienta dzīvesvietā. Sociālais rehabilitētājs piedalās tādu indivīdu sociālās rehabilitācijas plānu izstrādē, kuri dažādu sociālu, garīgu, fizisku traucējumu dēļ izolēti no sabiedrības; veicina klienta sociālo prasmju pilnveidi un jaunu prasmju veidošanos; īsteno klienta sociālo aktivizāciju; stimulē klienta interesi, vēlmi un gribu patstāvīgi un pilnvērtīgi dzīvot; novērtē sniegtos sociālās rehabilitācijas pakalpojumus un izstrādā priekšlikumus to pilnveidei; nodrošina klienta līdzdalību optimālo sociālās rehabilitācijas pakalpojumu izvēlē un saņemšanā, kā arī rehabilitācijas plāna sastādīšanā un ievērošanā; novērtē klientu apmierinātību ar sociālās rehabilitācijas pakalpojumu; strādā profesionāla sociālā darbinieka pārraudzībā.

 

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības
studiju programma ĀRSTNIECISKĀ MASĀŽA

 

     Iegūstamā kvalifikācija: masieris    

 

 Studiju ilgums: 2 gadi, 80 kredītpunkti
 Studiju valoda: latviešu
 
 Studiju veids: pilns laiks

 Iepriekšējā izglītība: vidējā/vidējā profesionālā

 Studiju maksa: 1200.00 EUR/1 studiju gads


     Profesijas apraksts:

 

  Studiju programmā ir iekļauts modulis uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanai, kas sniedz nepieciešamās prasmes veidot individuālos uzņēmumus vai strādāt kā pašnodarbinātai personai.

  Programmas mērķis - nodrošināt studentiem profesionālās zināšanas un prasmes, attīstot spējas patstāvīgi pielietot dažādus masāžas veidus, veicināt pacientu veselības un funkcionālā stāvokļa, ar veselību saistītās dzīves kvalitātes un labsajūtas uzlabošanos, ievērojot profesionālās ētikas normu prasības.

 

 

Arodizglītības programma
MĀSZINĪBAS
 

 Iegūstamā kvalifikācija: māsas palīgs
 Studiju ilgums: 1 gads
 Studiju valoda: latviešu
 
 Studiju veids: pilns laiks

   Profesijas apraksts:

 

Māsas palīgs ir aprūpes darbinieks, kurš veic pacienta aprūpi komandā māsas vadībā, uzņemoties atbildību atbilstoši kompetences līmeņiem. Uztur savu potenciālo kompetenci, pilnveido savas teorētiskās zināšanas un praktiskā darba iemaņas.

 Prasības reflektantiem:


 Absolvēta vidusskola
 Valsts valodas zināšanas
 Pilni 18 gadi
 Priekšroka pieredzei darbā veselības aprūpes iestādēs  

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās

izglītības programma "ESTĒTISKĀ KOSMETOLOĢIJA"

 

Iegūstamā kvalifikācija: skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā)

 

Studiju ilgums: 3 gadi, 120 kredītpunkti (bez medicīniskās izglītības)

Studiju ilgums: 2 gadi, 80 kredītpunkti (ar medicīnisko izglītību)

Studiju valoda: latviešu

Studiju veids: pilns laiks

 

Profesionālās kvalifikācijas prasības

 

  Profesijas specializācijas: Skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā) pamatspecialitāte atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumu Nr.317 “Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība” 1.pielikuma 4.punktam. Skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā) specialitātes kompetence kā arī teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apjoms ir noteikts Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.268 „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu”

 

  Saistītās profesijas, kvalifikācijas līmenis: Skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā) profesijas saistītās profesijas noteiktas Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumu Nr.317 “Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība” 1.pielikuma 1.1.punktā. Skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā) profesijas saistīto profesiju kompetence kā arī teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apjoms ir noteikts Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.268 „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu”

 

Profesionālās darbības pamatuzdevumu un pienākumu kopsavilkums

 

   Skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā) ir ārstniecības persona, kura ir ieguvusi pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un praktizē skaistumkopšanas jomā, strādājot ar kosmētikas produktiem un medicīniskām tehnoloģijām, veicot sejas un ķermeņa skaistumkopšanas procedūras; ievēro profesionālo ētiku un profesionālo darbību reglamentējošos normatīvos aktus; pārzina kosmētikas tirgu, kā arī sniedz citus kosmētiska rakstura pakalpojumus un konsultācijas, ievērojot savas profesionālās lomas un kompetences robežas; rūpējas par savu profesionālo pilnveidošanu izvēlētajā skaistumkopšanas darbības jomā.

   Skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā) var strādāt ārstniecības iestādēs un citu uzņēmumu skaistumkopšanas institūcijās vai kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

Pielikumā Skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā) profesijas standarts - Profesionālās darbības pamatuzdevumi un pienākumi.

 

https://registri.visc.gov.lv/profizglitiba/dokumenti/standarti/ps0203.pdf