Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas

Arodizglītība

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās
izglītības programma "SOCIĀLĀ APRŪPE"

 

     Iegūstamā kvalifikācija: sociālais aprūpētājs


 Studiju ilgums: 2 gadi, 80 kredītpunkti
 Studiju valoda: latviešu
 
 Studiju veids: pilns laiks

     Profesijas apraksts:


Sociālais aprūpētājs ir nodarbināts labklājības sistēmas sociālajās institūcijās, kas nodrošina sociālās aprūpes pakalpojumus. Sociālais aprūpētājs nodrošina atkarīgas un sociāli nespējīgas personas pamatvajadzību apmierināšanu individuālajā līmenī, personas dzīvesvietā vai aprūpes institūcijā; atbilstoši klienta vēlmēm un vajadzībām nosaka sociālās aprūpes veidus, aprūpes līmeni, aprūpes pakalpojumu kompleksa vai atsevišķu pakalpojumu nepieciešamību; sastāda aprūpes grafikus, koordinē un vada aprūpētāja darbību; nodrošina klienta līdzdalību optimālo sociālās aprūpes pakalpojumu izvēlē un saņemšanā, kā arī aprūpes grafika sastādīšanā un ievērošanā; novērtē klientu apmierinātību ar sociālās aprūpes pakalpojumiem; strādā sociālā darbinieka pārraudzībā.

 

Sociālā aprūpētāja uzdevumi:

 

1. Klienta pamatvajadzību novērtēšana

 

1.1.Novērtēt klienta fizisko un garīgo veselības stāvokli, klienta personību un psiholoģiskās īpatnības.

1.2. Diagnosticēt klienta sociālās aprūpes trūkumu.

1.3. Noskaidrot klienta vēlmes un sociālās vajadzības

1.4. Ja klienta sociālajā situācijā identificētas sociālās problēmas, nekavējoties piesaistīt sociālo darbinieku.

 

2. Klienta sociālās aprūpes pakalpojumu plānošana

 

2.1.Nodrošināt klientam iespējami īsu lēmuma pieņemšanas un pakalpojuma sākšanas laiku.

2.2.Noteikt sociālās aprūpes veidus, aprūpes līmeni, aprūpes pakalpojumu kompleksa vai atsevišķu pakalpojumu nepieciešamību.

2.3.Noteikt klienta sociālajā aprūpē iesaistītās un iesaistāmās personas.

2.4.Sadarbībā ar klientu, klienta ģimenes locekļiem, aprūpētāju un nepieciešamības gadījumā ar sociālo darbinieku un ārstu sastādīt individuālu sociālās aprūpes programmu, plānu un/vai grafiku atbilstoši klienta sociālās aprūpes vajadzībām.

2.5.Individuālās sociālās aprūpes programmā, plānā un/vai grafikā noteikt sociālās aprūpes mērķi, uzdevumus, konkrētus sociālās aprūpes pakalpojumus, aprūpētāju (aprūpes institūciju), kas realizēs šos aprūpes pakalpojumus, izpildes termiņus, papildus iesaistāmos profesionāļus un palīdzošās sistēmas.

2.6.Nodrošināt klienta līdzdalību optimālā sociālās aprūpes pakalpojuma veida izvēlē, grafika sastādīšanā un pakalpojuma saņemšanā.

2.7.Nodrošināt, lai sociālo aprūpi veiktu ar klientu psiholoģiski saderīgs aprūpētājs.

2.8.Slēgt sadarbības līgumu par sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu starp sociālo aprūpētāju, aprūpētāju un aprūpējamo.

 

3. Nodrošināt klienta pamatvajadzību apmierināšanu individuālajā līmenī dzīvesvietā vai ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā

 

3.1.Veikt klienta apsekošanu mājās viņam pieņemamā laikā.

3.2.Iepazīstināt klientu ar turpmākās aprūpes gaitu un aprūpē iesaistāmajām personām.

3.3.Nodrošinot klienta sociālo aprūpi, sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskām un privātām organizācijām, kā arī fiziskām un juridiskām personām.

3.4.Uzņemties atbildību, koordinēt un vadīt aprūpētāja profesionālo darbību.

3.5.Nodrošināt aprūpētāju ar klienta aprūpei nepieciešamajiem resursiem.

3.6.Iesaistīt klienta ģimenes, kaimiņu sistēmu sociālās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā.

3.7.Veidot datu bāzi par veselības aprūpes, sociālās palīdzības, sociālo un sadzīves pakalpojumu sniedzējiem un informēt klientu par tiem.

3.8.Veidot sadarbību ar klienta primārās veselības aprūpes ārstu, saskaņot ar viņu klienta sociālās aprūpes plānu un informēt par sociālās aprūpes gaitu.

3.9.Ja klientam nepieciešami kādi papildu sociālie vai sadzīves pakalpojumi vai sociālā palīdzība, veikt pavadoņa un/vai starpnieka funkcijas starp tiem un klientu.

3.10 Piemērot sociālo aprūpi klienta mainīgajām vajadzībām.

3.11 Veidot klienta personas lietu, kurā iekļauti dati par klientu, viņa ģimenes stāvokli, veselības aprūpes vēsturi, sociālās aprūpes plānošanas, nodrošināšanas un novērtēšanas aprakstu.

 

4. Sociālā aprūpētāja un aprūpētāja sniegto pakalpojumu novērtēšana

 

4.1.Sekot klienta veselības stāvokļa izmaiņām.

4.2.Periodiski sagatavot attīstības ziņojumu (klienta funkcionēšanas grafiskais novērtējums) par katru aprūpējamo klientu.

4.3.Novērtēt klientu apmierinātību ar sociālā aprūpētāja un aprūpētāja sniegtajiem pakalpojumiem

4.4.Uzņemties atbildību par individuālās aprūpes sniegšanu klientam un aprūpes programmas izpildes kvalitāti.

4.5.Sniegt sociālajam darbiniekam pārskatu par klientam sniegtajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem un klienta attīstības ziņojumus.

 

5. Vispārējo Cilvēktiesību un ētikas normu ievērošana un realizēšana praksē

 

5.1.Nodrošināt par klientu saņemtās informācijas konfidencialitāti.

5.2.Ievērot nediskriminējošu praksi.

 

6. Sociālās aprūpes attīstības prognozēšana

 

6.1.Izstrādāt priekšlikumus jaunu sociālās aprūpes veidu, aprūpes pakalpojumu ieviešanai, kā arī sociālās aprūpes pilnveidošanai.

 

7. Regulāra profesionālās kvalifikācijas celšana

 

7.1.Rūpēties par savas profesionālās kvalifikācijas uzturēšanu un paaugstināšanu, piedaloties profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmās.

7.2.Piedalīties sociālā darba speciālistu sertifikācijā, iegūt sertifi