Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas

Arodizglītība

Par koledžu

Koledžas darbības struktūra

Īss ieskats koledžas vēsturē

 

   Daugavpils Medicīnas skola tika dibināta 1945.gadā. Skolai tika iedalīta daļa ēkas Varšavas ielā 26. Tā sastāvēja no 2 istabām un pagrabtelpām. Pirmā skolas direktore bija Vsesvjatska Tatjana. Sākumā tika uzņemti 54 audzēkņi. Mācību ilgums bija 2 gadi, tāpēc pirmais izlaidums notika 1947.gadā.
   No 1954.gada skola sāka sagatavot ne tikai medicīnas māsas, bet arī feldšerus. Pēdējais feldšeru izlaidums notika 1987.gadā.
   Pakāpeniski palielinājās audzēkņu kontingents un arī paplašinājās skolas ēka. Laika posmā no 1970 līdz 1974.g. tika uzcelts jauns 3-stāvu mācību korpuss, kas ļāva strauji palielināt audzēkņu skaitu. 1987./1988.m.g. tika sasniegts vislielākais audzēkņu skaits - 850.
Daudzi DMS audzēkņi turpināja mācības augstākajās mācību iestādēs un pašlaik strādā medicīnas jomā.

   No 2004.gada medicīnas skola reģistrēta kā Daugavpils Medicīnas koledža. Pašlaik koledža īsteno

četras pirmā līmeņa augstākās izglītības programmas. Koledžā studē apmēram 250 studenti.

 

Vispārēja informācija

 

   Daugavpils medicīnas koledža (DMK) ir reģistrēta LR IZM izglītības iestāžu reģistrā (Nr. 2747002489, 2011.g. 10.janvārī, saskaņā ar LR IZM Izglītības kvalitātes valsts dienesta licencēšanas un reģistru departamenta lēmumu № 2-26/24 „Par grozījumu izdarīšanu Izglītības iestāžu reģistrā un reģistrācijas apliecības izdošanu izglītības iestādei”). Koledža darbojas saskaņā ar LR likumdošanu un normatīvajiem aktiem. Koledža akreditēta kā legāla LR izglītības iestāde uz neierobežotu laiku. Akreditācijas lapas Nr. 066 no 15. jūnija 2006. g. uz neierobežotu laiku.
Koledža īsteno četras pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas medicīnas un sociālās aprūpes jomā:

 

Studiju virziens „Veselības aprūpe”  

 • studiju programma „Māszinības” (41723) ar kvalifikāciju „māsa”;
 • studiju programma „Ārstniecība” (41721) ar kvalifikāciju „ārsta palīgs”.

Studiju virziens „Sociālā labklājība”

 • studiju programma „Sociālā aprūpe”(41762) ar kvalifikāciju „sociālais aprūpētājs”;
 • studiju programma „Sociālā rehabilitācija” (41762) ar kvalifikāciju „sociālais rehabilitētājs”.

   Koledža īsteno arī vienu arodizglītības programmu „Māszinības” (35a723001) ar kvalifikāciju „māsas palīgs” un vienu profesionālās vidējās izglītības programmu “Bērnu aprūpe” ar kvalifikāciju “auklis”.
   DMK īstenotie studiju virzieni „Veselības aprūpe” un „Sociālā labklājība” ir augsti novērtēti Eiropas Sociālā fonda projekta „Augstākās izglītības studiju programmu izvirzīšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai (Vienošanās Nr.-2011/0012/1DP/1.1.2.2.1/11/IPIA/VIAA/011) ietvaros. Visas programmas novērtētas kā ilgtspējīgas un akreditētas uz 6 gadiem.
   2015.gada 15.maijā tika atkārtoti akreditēta arodizglītības programma „Māszinības” (35a 723 001) ar kvalifikāciju „Māsas palīgs”.
   Profesionālās izglītības programma “Bērnu aprūpe” (35b761011) tika akreditēta 12.10.2017.g. līdz 13.10.2023.g.
   2016./2017.m.gadā koledžā studēja 214 studenti, 60 audzēkņi studēja arodizglītības programmā “Māszinības”, 23 audzēkņi studēja profesionālās izglītības programmā “Bērnu aprūpe” un budžeta vietu plāns tika izpildīts uz 100%.
   Koledžas prestižs un darba tirgus pieprasījums nosaka stabili augstu uzņemšanas konkursu koeficientu. Vairākus gadus pēc kārtas visaugstākais konkurss saglabājas programmā „Māszinības” un programmā “Ārstniecības” (2017./2018.mācību gadā attiecīgi 2,7 un 2,0 cilvēki uz vienu budžeta vietu).
   2017.gadā koledžu pabeidza 127 absolventi: 74 absolventi saņēma 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības diplomu (ISCED 5.līmenis), 60 absolventi saņēma profesionālās izglītības apliecību (ISCED 3.līmenis) un 23 absolventi saņēma vidējas profesionālās izglītības apliecību (ISCED 2.līmenis).
   Uz 2018.gada 1.janvāri 78% no „Veselības aprūpes” studiju virziena absolventiem strādā Latgales reģiona ārstniecības iestādēs, bet 44% no kopēja absolventu skaita turpina studijas Rīgas Stradiņa Universitātē.
   2017./2018.m.g. koledžā studē 199 studenti 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmās, 54 audzēkņi profesionālās izglītības programmā un 10 studenti vidējas profesionālās izglītības programmā.
   Šajā studiju gadā Rīgas Stradiņa Universitāte turpina māsu apmācību bakalaura programmā “Māszinības” ar pamatspecialitātēm sadarbībā ar SIA “Daugavpils Reģionālo slimnīca”, Valsts SIA “Daugavpils Psihoneiroloģiskā slimnīca” un Daugavpils medicīnas koledžu, izmantojot kopīgus resursus.

 

Koledžas akadēmiskā personāla aktivitātes


   2016./2017.m.g. un 2017./2018.m.g. koledžā strādā: 24 docētāji, kā akadēmiskais personāls (t.sk. 4 no tiem ar doktora zinātnisko grādu), 2 vieslektori, 3 viesdocenti un 22 stundu pasniedzēji.
   90 %  akadēmiskā personāla ir maģistra grāds, 15%- doktora grāds, viens docētājs studē doktorantūrā, viens docētājs ir zinātniskā grāda pretendents. Docētāji iesaistās pētnieciskajā darbā un dažādos starptautiskajos projektos. Docētāji piedalās vietējā un starptautiskā mēroga konferencēs un kongresos gan Latvijā, gan ārvalstīs, kā arī publicē rakstus starptautiskos izdevumos 2017.gadā, tika sagatavota viena publikācija:
   Prof. Emīlija Černova, zinātniskais raksts “Pētījumi pirmsskolas pedagoģijā un to atspoguļojums Latvijas Universitātes Rakstos” Latvijas Universitātes rakstu 815.krājums, 2017.g., 52.-61. lpp.

   Koledža veicina savu docētāju tālākizglītību, organizējot profesionālās pilnveides kursus un seminārus. Docētāji tiek iesaistīti pētnieciskajā darbā un dažādos starptautiskajos projektos, kā arī tiek mudināti turpināt izglītību maģistrantūras un doktorantūras studiju programmās. Koledžas administrācija ir atvērta izglītības novitātēm un atbalsta docētāju tālākizglītību dažāda līmeņa institūcijās - augstskolās, kursos, semināros. Koledžas docētāji turpina strādāt profesionālajās asociācijās (Māsu, Ārstu palīgu, Pediatru, Latvijas Ārstu biedrībā u.c.).

 

Koledžas akadēmiskā personāla un studentu aktivitātes 2017.gadā:

 • 16.01.2017.g.- “Praktiskās apmācības e-veselības portāla lietošanā”, 1 cilvēks;
 • 02.03.2017.g.- “Kvalitātes kultūra izglītības iestādē”, 1 cilvēks;
 • 09.03.2017.g.- LU 75.zinātniskā konference, 1 cilvēks;
 • 26.04.2017.- DMK rīkotā konference Latgales reģiona skolu jauniešiem “Karjeras iespējas medicīnā”;
 • 16.05.2017.g.- Starptautiskā veselības aprūpes jomas studentu olimpiāde 2017.- 1 docētājs un 4 studenti;
 • 18.05.2017.g.- Florencei Naitingeilai veltītā 5.Starptautiskā studentu zinātniski pētnieciskā konference “Pētniecība studiju procesā”- 2 cilvēki;
 • 24.05.2017.g.- “Stress ģimenē- kas, kurš, kā un kāpēc”- 2 cilvēki;
 • 01.06.2017.g.- DMK zinātniski praktiskā konference “Mūsdienu izaicinājumi bērnībai”, 6 cilvēki;
 • 28.06.-30.06.2017.g.- Aleksandra tehnikas kursi- 15 cilvēki;
 • 21.-23.09.2017.- 8.Latvijas Ārstu kongress, 1 cilvēks;
 • 12.10.2017.g.- “Aktualitātes profesionālajā izglītība”, 1 cilvēks;
 • 08.-12.-09.12.2017.g.- Starptautiskais medicīnas forums “Neatliekamie stāvokļi medicīnā”, 3 cilvēki.

2017.g.:

 • turpina darbību koledžas vēsturiskā ekspozīcija;
 • DMK aktīvi piedalījās dažādās pilsētas un reģiona sabiedriskajās aktivitātēs;
 • DMK veic sabiedrības izglītošanu;
 • DMK piedalās semināros un konferencēs;
 • DMK piedalās neatliekamās palīdzības sacensībās, Sarkanā Krusta darbā u.c.;
 • DMK piedalās IZM un Valsts Izglītības satura centra organizētajos semināros un darba grupās;
 • DMK rīko Otro Starptautisko studentu meistarības konkursu;
 • DMK piedalās starptautiskos projektos (ERASMUS+, ESF u.c.);
 • DMK piedalās zinātniski pētnieciskās konferencēs.

 

Sadarbība ar darba devējiem


   Lai nodrošinātu jauno speciālistu sekmīgu iekļaušanos dinamiskajā darba tirgū, būtiska ir sadarbība starp koledžu un darba devējiem.
   Regulāra sadarbība ar darba devējiem notiek studiju procesa laikā. Darba devēju pārstāvji aktīvi iesaistās koledžas padomes darbā, metodisko komisiju sēdēs, studiju programmas padomes sēdēs, koledžas rīkotajās konferencēs un semināros. Darba devēji piedalās jaunu studiju programmu izstrādē un vērtēšanā, studiju procesa organizēšanā, prakšu programmu izstrādē, kvalifikācijas darbu izstrādē, nozares studiju kursu programmu aktualizēšanā un pilnveidošanā. Nozaru speciālisti, ārsti, māsas tiek piesaistīti studiju procesa realizēšanā, pasniedzot dažādus studiju kursus.
   Sadarbības mērķis ir veidot atgriezenisko saiti, lai nodrošinātu izglītības programmu, absolventu zināšanu un prasmju atbilstību darba tirgus vajadzībām. Sadarbība tiek īstenota vairākos virzienos:

 • prakses nodrošināšana;
 • studiju un prakses vienotības nodrošināšana;
 • pētniecības un projektu realizācija.

   Studentu prakses tiek organizētas Latgales reģiona sociālās un veselības aprūpes iestādēs.
  Koledžai ir laba sadarbība ar Daugavpils pilsētas domi un Daugavpils sociālo lietu pārvaldi koledžas pamatdarbības jautājumu risināšanā. Koledžai ir aktīva sadarbība ar Latvijas Sarkanā Krusta biedrību un Invalīdu biedrību. Studenti piedalās Sarkanā Krusta organizētajos pasākumos: labdarības akcijās, Donoru dienās, neatliekamās palīdzības sacensībās u.c. pasākumos. Studenti sadarbojas ar Latvijas Studentu apvienību.


Sadarbība ar Latvijas un ārvalstu izglītības iestādēm


    Sadarbība ar Latvijas augstskolām un koledžām notiek dažādos virzienos:

 

 • koledža ir Latvijas koledžu asociācijas biedre. Asociācijas ietvaros notiek dažādas starpkoledžu aktivitātes;
 • zinātniskā sadarbība. Mācībspēku un studējošo dalība citu augstskolu organizētajās konferencēs un pasākumos;
 • studiju kursu īstenošanā, koledžas un citu augstskolu mācībspēku mobilitātes.

   Daugavpils medicīnas koledžai ir noslēgts sadarbības līgums ar Rīgas 1.medicīnas koledžu. Ar citām medicīnas koledžām - LU P.Stradiņa medicīnas koledžu, LU Rīgas medicīnas koledžu, RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžu, sadarbība notiek dažādās jomās. Sadarbības mērķis ir: studentu un akadēmiskā personāla pētniecības veicināšana, konferenču, semināru u.c. pasākumu organizēšana, kā arī atbalsts studentu un akadēmiskā personāla apmaiņai starp koledžām.
   Koledža nostiprina savu sadarbību ar lielākajām Latvijas augstskolām - Rīgas Stradiņa universitāti, Latvijas Universitāti, Daugavpils Universitāti pētniecības, mācībspēku apmaiņas un studiju programmu pēctecības jomās. Pašlaik notiek darbs pie sadarbības līgumu ar augstskolām aktualizēšanas.
   2016.g. sadarbības ietvaros tika ieviesta jauna tradīcija koledžā „Starptautiskais meistarības konkurss”, kurā piedalījās gan Latvijas medicīnas koledžu, gan ārvalstu koledžu studenti. Kā arī mūsu koledžas studenti piedalījās RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžas rīkotajā „Starptautiskajā Studentu olimpiādē”.
   Sadarbība ar Daugavpils Universitāti tiek īstenota dažādās jomās. Viena no tām ir sadarbība zinātniski pētnieciskajā jomā. Jau vairākus gadus pēc kārtas koledžas docētāji un studenti ar savām publikācijām un uzstāšanām piedalās DU starptautiskajās zinātniski pētnieciskajās konferencēs. Starp koledžu un DU notiek sadarbība docētāju piesaistei studiju procesam.
   No 2007.gada koledžai ir piešķirta un 2014.gadā tika atjaunota Erasmus Universitātes Harta. Nākamais Hartas darbības periods 2014.-2020.g. paredz virkni jaunu aktivitāšu.

 

DMK starptautiskās sadarbības līgumi

2018.g. tika noslēgts līgums ar Harbinas medicīnas universitāti.
Koledžas internacionalizācijas stratēģijas uzdevumi:

 • uzlabot koledžas starptautisko atpazīstamību, palielinot studentu un mācībspēku mobilitāšu skaitu un dalību starptautiskos projektos;
 • palielināt iebraukošo studentu skaitu un saglabāt izbraucošo studentu skaitu;
 • palielināt pedagogu kapacitāti un kompetences, veicinot mobilitāti, dalību starptautiskos projektos, pētījumos, konferencēs, nodrošinot valodu apguvi;
 • palielināt koledžas kapacitāti projektu vadībā;
 • palielināt koledžas starptautisko partneru ģeogrāfisko areālu: mācību iestādes, klīnikas, sociālās aprūpes iestādes, ES neiesaistītās valstis un pārrobežu valstis.

2016./2017.akadēmiskā gadā DMK īstenoja 50 mobilitātes ERASMUS+ projekta ietvaros.
2017./2018.m.g. 1.semestrī tika īstenotas jau 14 mobilitātes.

 

Projektu saraksts

Koledžas materiāli tehniskais nodrošinājums


    Koledžā ir izveidota moderna materiāli tehniskā bāze. Studiju procesā tiek izmantots mūsdienīgs medicīnas aprīkojums, mulāžas un stimulatori, izveidots multimediju centrs, auditorijas aprīkotas ar interaktīvajām tāfelēm un datoriem. Studentu apmācībā tiek izmantotas jaunākās informāciju tehnoloģijas. Bibliotēkas grāmatu fonds katru gadu tiek būtiski papildināts.
    Konkurētspējīgas izglītības nodrošināšanai, koledžas modernizācija tiek veikta izmantojot valsts budžeta līdzekļus, ieņēmumus no maksas pakalpojumiem (vidēji 110 000 EUR gadā) un piesaistot ES fondu un projektu līdzekļus (ERAF un citi).
Atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 9.augusta noteikumu Nr. 533 Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pirmā līmeņa augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas studiju mācību vidi koledžās” 18.punktā noteiktajām darbībām, DMK notiek esošo studiju programmu modernizēšana un jaunu studiju programmu atvēršana.
    Daugavpils medicīnas koledžā ir nodrošināti visi apstākļi konkurētspējīgas izglītības ieguvei un speciālistu sagatavošanai veselības un sociālās aprūpes jomās Latgales reģiona darba tirgus vajadzībām.
    Pamatojoties uz Ministru kabineta 2017.gada 13.septembra rīkojumu Nr. 495 “Par Daugavpils medicīnas koledžas reorganizāciju” 2017.gadā tika uzsākta aktīva DMK, DU un IZM sadarbība DMK juridiskā statusa nomaiņai.
No 01.03.2018.g. DMK uzsāks darbu jaunā statusā kā Daugavpils Universitātes aģentūra “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža”.


STUDENTU PRAKSES VIETAS
2016./2017.m.g., 2017./2018.m.g.