DMK PIC kods:  949269161

Erasmus+ PRAKSE

Prakses mobilitātes mērķi ir:

 • sniegt iespēju studējošajiem un nesenajiem universitātes absolventiem gūt praktisku pieredzi uzņēmumā vai organizācijā citā Eiropas valstī.
 • palīdzēt studējošajiem piemēroties ES darba tirgus prasībām;
 • sniegt iespēju studējošajiem un nesenajiem absolventiem attīstīt īpašas prasmes, tai skaitā valodas prasmes, un uzlabot izpratni par ekonomisko un sociālo kultūru;
 • veicināt sadarbību starp augstskolām un uzņēmumiem;
 • sekmēt labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu jaunu cilvēku – topošo profesionāļu attīstību.

Erasmus+ programmā piedalās 34 valstis:

 • ES 27 dalībvalstis – Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija;
 • Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis – Islande, Norvēģija, Lihtenšteina, Šveice;
 • ES kandidātvalstis – Turcija, Serbija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika.

Prakses ilgums var ilgt no 2 līdz 12 mēnešiem.

  Viena studiju cikla ietvaros bakalaura studiju laikā, ieskaitot 1.līmeņa augstāko profesionālo jeb koledžas studijas – students var doties līdz 12 mēnešiem ilgā studiju un/vai prakses mobilitātē.
  Studenti, kuri piedalās Erasmus+ programmā, saņem stipendiju, kas sedz uzturēšanās izdevumus (ieskaitot apdrošināšanas izdevumus). Erasmus + programmā liels uzsvars tiek likts arī uz to, ka piešķirtā stipendija sedz tikai daļu no mobilitātes izmaksu segšanai nepieciešamajiem līdzekļiem. Studējošajam ir jāiegulda arī savi papildus finansiālie līdzekļi dalībai mobilitātē.
  Tie studējošie, kuri jau ir piedalījušies studiju vai prakses mobilitātē iepriekšējā studiju līmenī, varēs piedalīties atkārtotā mobilitātē ievērojot sekojošus nosacījumus:

 • Ja Erasmus+ mobilitāte notiek tajā pašā studiju līmenī, kurā studējošais agrāk jau saņēmis Erasmus stipendiju, tad kopējais mobilitātes ilgums šajā studiju līmenī nevar pārsniegt 12 mēnešus (rēķinot kopā studiju un prakses mobilitāti, rēķinot kopā mobilitātes ilgumu Erasmus un Erasmus+ ietvaros);
 • Vienā studiju līmenī ir pieļaujami vairāki studiju mobilitātes un prakses mobilitātes periodi, tomēr to kopējais ilgums vienā studiju līmenī nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus;
 • Erasmus+ stipendiju prakses mobilitātei varēs saņemt arī DMK absolventi. Absolventiem prakses mobilitātē ir jādodas gada laikā pēc studiju beigšanas, bet pieteikums prakses mobilitātei ir jāiesniedz pēdējā studiju gadā.

Studējošie saņem stipendiju, kas sedz uzturēšanās izdevumus.

Informāciju par maznodrošinātās personas statusu sniedz konkrētā pašvaldība. Personai, kura atzīta par maznodrošinātu personu, tiek izsniegta izziņa. Lai noskaidrotu pašvaldības noteiktos kritērijus maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai, nepieciešams vērsties savā pašvaldībā.


Erasmus+  svarīgākie dokumenti: