23.03.2021.

Daugavpils universitātes aģentūra „Daugavpils universitātes Daugavpils medicīnas koledža”  saņēmusi Erasmus+ hartu par dalību programmā ERASMUS+ no 2021. līdz 2027.gadam, kas dod iespēju koledžai arī turpmāk realizēt Erasmus+ programmas aktivitātes studentiem un personālam.

  Erasmus Universitātes Harta ir priekšnoteikums tam, lai augstskola varētu pieteikt un īstenot Erasmus+ programmas projektus līdz 2027. gadam.
  Erasmus+ Augstākās izglītības harta nosaka vispārējo kvalitātes satvaru Eiropas līmeņa un starptautiskās sadarbības pasākumiem, kurus veic augstākās izglītības iestādes atbilstīgi programmai “Erasmus+”. Hartas piešķiršana ir obligāts priekšnoteikums visām augstākajām izglītības iestādēm, kas atrodas kādā programmas valstī un vēlas piedalīties mobilitātes darbībās mācību nolūkā un/vai inovācijas un labas prakses sadarbības projektos “Erasmus+” programmas ietvaros.
  Līdzīgi kā iepriekšējā programmas īstenošanas periodā, arī jaunajā plānošanas periodā 2021-2027 gadam Erasmus+ programma ietvers studiju, prakses un personāla mobilitātes, būs plašākas iespējas Erasmus+ programmas dalībniekiem, lielu nozīmi pievēršot digitalizācijai un digitālo prasmju attīstībai.
  Parakstot Erasmus+ Augstākās izglītības hartu (ECHE), augstākās izglītības iestāde apliecina, ka piedalīsies EK augstākās izglītības modernizācijas un internacionalizācijas plāna īstenošanā.
  Erasmus+ programmu līdzfinansē Eiropas Savienība. Plašāka informācija par programmu Erasmus+ atrodama Latvijas Republikas Valsts izglītības attīstības aģentūras tīmekļa vietnes www.viaa.gov.lv  sadaļā Erasmus+ vai koledžas mājas lapas sadaļā projekti – www.dmk.lv