DMK PIC kods:  949269161

Erasmus+   STUDIJAS

ERASMUS+  studiju mērķi:

 • sniegt iespēju studējošajiem pavadīt noteiktu studiju periodu, studējot  dalībvalsts partneraugstskolās;
 • sniegt iespēju studējošajiem gūt vērtīgu akadēmisko, valodas un kultūras pieredzi, studējot citās Eiropas valstīs;
 • veicināt sadarbību starp augstākās izglītības iestādēm un uzlabot uzņemošo augstskolu studiju vidi;
 • sekmēt labi kvalificētu un starptautiski pieredzējušu jaunu cilvēku – topošo profesionāļu attīstību.

Studijās var doties studenti, sākot no 2. studiju gada.

Studiju ilgums:
Minimālais ilgums – 3 mēneši
Maksimālais ilgums – 12 mēneši

  Viena studiju cikla ietvaros bakalaura studiju laikā, ieskaitot 1.līmeņa augstāko profesionālo jeb koledžas studijas – studējošais var doties līdz 12 mēnešiem ilgā studiju mobilitātē.
  Studējošie, kuri piedalās Erasmus+ programmā, saņem stipendiju uzturēšanās izdevumiem (ieskaitot ceļa un apdrošināšanas  izdevumus). Par studijām ārvalstu augstskolā Erasmus+ programmas ietvaros nav jāmaksā.
Erasmus+ studijas notiek balstoties uz starpaugstskolu līgumiem.

Erasmus+ programmā piedalās 34 valstis:

 • ES 27 dalībvalstis – Austrija, Beļģija, Bulgārija, Čehija, Dānija, Francija, Grieķija, Horvātija, Igaunija, Itālija, Īrija, Kipra, Latvija, Lietuva, Luksemburga, Malta, Nīderlande, Polija, Portugāle, Rumānija, Slovākija, Slovēnija, Somija, Spānija, Ungārija, Vācija, Zviedrija;
 • Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstis – Islande, Norvēģija, Lihtenšteina, Šveice;
 • ES kandidātvalstis – Turcija, Serbija, Bijusī Dienvidslāvijas Maķedonijas Republika.
 • Apvienotā Karaliste – Erasmus+ programmas (KA103) partneris 2019.gada un 2020.gada projektos.

  Studenti, kuri piedalās Erasmus+ programmā, saņem stipendiju, kas sedz ceļa, apdrošināšanas un uzturēšanās izdevumus. Erasmus + programmā liels uzsvars tiek likts arī uz to, ka piešķirtā stipendija sedz tikai daļu no mobilitātes izmaksu segšanai nepieciešamajiem līdzekļiem.
  Studējošajam ir jāiegulda arī savi papildus finansiālie līdzekļi dalībai mobilitātē.
  Tie studējošie, kuri jau ir piedalījušies studiju vai prakses mobilitātē iepriekšējā studiju līmenī, varēs piedalīties atkārtotā mobilitātē ievērojot sekojošus nosacījumus:

 • Ja Erasmus+ mobilitāte notiek tajā pašā studiju līmenī, kurā studējošais agrāk jau ir saņēmis Erasmus stipendiju, tad kopējais mobilitātes ilgums šajā studiju līmenī nevar pārsniegt 12 mēnešus (rēķinot kopā studiju un prakses mobilitāti, rēķinot kopā mobilitātes ilgumu Erasmus+ ietvaros);
 • Vienā studiju līmenī ir pieļaujami vairāki studiju mobilitātes un prakses mobilitātes periodi, tomēr to kopējais ilgums vienā studiju līmenī nedrīkst pārsniegt 12 mēnešus;
 • Erasmus+ stipendiju prakses mobilitātei varēs saņemt arī DMK absolventi. Absolventiem prakses mobilitātē ir jādodas gada laikā pēc studiju beigšanas, bet pieteikums prakses mobilitātei ir jāiesniedz pēdējā studiju gadā.

Studējošie saņem stipendiju, kas sedz uzturēšanās izdevumus.

Informāciju par maznodrošinātās personas statusu sniedz konkrētā pašvaldība. Personai, kura atzīta par maznodrošinātu personu, tiek izsniegta izziņa. Lai noskaidrotu pašvaldības noteiktos kritērijus maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa piešķiršanai, nepieciešams vērsties savā pašvaldībā.

Erasmus+  svarīgākie dokumenti: