Studiju programmas

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma ĀRSTNIECĪBA

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma “ĀRSTNIECĪBA”


Iegūstamā kvalifikācija: ārsta palīgs

Studiju ilgums: 3 gadi, 120 kredītpunkti
Studiju valoda: latviešu
Studiju veids: pilns laiks


Profesijas apraksts:
Ārsta palīgs ir ārstniecības persona, kura sniedz neatliekamo medicīnisko palīdzību slimajiem (cietušajiem) dzīvībai bīstamā, kritiskā stāvoklī pirms stacionāra etapā un stacionāru uzņemšanas (neatliekamās palīdzības) nodaļās, var strādāt patstāvīgi, noteikt pacientam diagnozi, ārstēšanu, patstāvīgi pielietot un izrakstīt medicīniskos preparātus, tai skaitā stipri iedarbīgos, konstatēt pacienta nāvi.

Ārsta palīgs nodrošina nepārtrauktu medicīnisko palīdzību un profilaksi abu dzimumu un visu vecuma grupu pacientiem visos trijos veselības aprūpes līmeņos sadarbībā ar ārstu.
Ārsta palīgs ir tiesīgs veikt šīs funkcijas, reģistrējoties praktizēttiesīgu ārstniecības personu reģistrā, patstāvīgi šīs funkcijas ārsta palīgs veic pēc sertifikācijas.
Ārsta palīgs organizē un vada savu un savu kolēģu darbu, izglīto pacientus, sabiedrības locekļus, komandas dalībniekus, veicina savas profesijas attīstību, nepārtraukti pilnveido savas zināšanas un prasmes.


Informācijai par profesiju Eiropas Savienības valstīs
Pašreiz Direktīva 2005/36/EK noteic, ka ikviena dalībvalsts atzīst tādus kvalifikāciju apliecinošus dokumentus, kas ļauj sākt profesionālo darbību ārstam ar pamatizglītību, specializētam ārstam, vispārējās aprūpes māsai, zobārstam vai specializētam zobārstam. Ārsta palīgs kā reglamentētā profesija nav iekļauts Direktīvā 2005/36/EK un tādējādi tā profesionālās kvalifikācijas atzīšana citur ES ir ierobežota. Lielākajā daļā ES dalībvalstu šāda profesija nepastāv, tad šī profesija var tikt atzīta tikai Latvijā un šīs programmas absolventi varēs strādāt tikai Latvijā.


Studiju programmas rezultāti

  • * sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību slimajiem (cietušajiem) dzīvībai bīstamā, kritiskā stāvoklī, tai skaitā ārkārtas situācijās, pirmsslimnīcas etapā un stacionāro ārstniecības iestāžu uzņemšanas (neatliekamās palīdzības) nodaļās;
  • * izvērtēt pacienta veselības stāvoli, noteikt pacientam diagnozi, diferenciāldiagnozi, nozīmēt un veikt ārstēšanu;
  • * patstāvīgi lietot un izrakstīt medicīniskos preparātus, tai skaitā stipri iedarbīgos preparātus;
  • * konstatēt pacienta nāvi;
  • * sadarbībā ar ārstu nodrošināt nepārtrauktu medicīnisko palīdzību un profilaksi pacientiem visos veselības aprūpes līmeņos;
  • * organizēt un vadīt savu un savu kolēģu darbu;
  • * izglītot pacientus, sabiedrības locekļus, komandas dalībniekus;
  • * strādāt ar uz pierādījumiem balstītiem pētījumiem, veikt pētniecisko darbību, ievērojot akadēmiskā gadījuma principus.
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma “SOCIĀLĀ REHABILITĀCIJA”


Iegūstamā kvalifikācija: sociālais rehabilitētājs
    

Studiju ilgums: 2 gadi, 80 kredītpunkti
Studiju valoda: latviešu
Studiju veids: pilns laiks


Nodarbinātības apraksts

1.Profesionālās kvalifikācijas līmenis – ceturtais profesionālās kvalifikācijas līmenis.
2.Profesionālās darbības pamatuzdevumu kopsavilkums: – sociālais rehabilitētājs piedalās klientu sociālās rehabilitācijas plānu izstrādē, kuru iekļaušana sabiedrībā dažādu sociālu, garīgu, fizisku traucējumu dēļ ir apgrūtināta; veicina klientu sociālo prasmju apguvi, pilnveidi un uzturēšanu; īsteno klienta sociālo aktivizāciju; veicina klienta interesi, vēlmi un gribu patstāvīgi un pilnvērtīgi dzīvot; novērtē sniegto sociālās rehabilitācijas pakalpojumu rezultātus un izstrādā priekšlikumus to pilnveidei; veicina klienta līdzdarbību sociālās rehabilitācijas pakalpojumu izvēlē un saņemšanā, rehabilitācijas plāna sastādīšanā un īstenošanā. Sociālais rehabilitētājs strādā sociālās labklājības, veselības aprūpes sistēmas institūcijās, sociālo pakalpojumu sniedzēju institūcijās, biedrībās vai privātos uzņēmumos, kuri ir reģistrēti sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrā un nodrošina veselības aprūpes, rehabilitācijas un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.


Profesionālās darbības veikšanai nepieciešamās profesionālās kompetences

1.Spēja ievērot sociālās rehabilitācijas pakalpojuma ētiskos un juridiskos aspektus.
2. Spēja izstrādāt un īstenot sociālās rehabilitācijas plānus savas kompetences ietvaros.
3. Spēja sekot līdz klienta sociālo prasmju attīstībai.
4. Spēja atbalstīt klienta pašnoteikšanos un pielāgoties sociālajai un fiziskajai videi.
5. Spēja noteikt klientam nepieciešamo atbalsta apjomu sociālo prasmju apguvei, pilnveidei un uzturēšanai.
6. Spēja iesaistīties klienta sociālām un individuālām vajadzībām atbilstošu pakalpojumu noteikšanā.
7. Spēja strādāt ar indivīdu un grupu.
8. Spēja aizstāvēt klientu intereses.
9.
Spēja ievērot nediskriminējošu praksi savā profesionālajā darbībā.
10. Spēja noteikt klienta sociālo prasmju un sociālo aktivitāšu līmeni.
11. Spēja motivēt klientu iekļauties sabiedrībā.
12. Spēja izmantot radošas metodes profesionālajā darbībā.
13. Spēja sadarboties ar klienta ģimenes locekļiem un atbalsta personām.
14. Spēja veikt pētījumus sociālās rehabilitācijas jomā.
15.Spēja pārvaldīt valsts valodu un sazināties divās svešvalodās (krievu valoda un kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām).
16. Spēja piesaistīt brīvprātīgos un citas atbalsta personas.
17. Spēja motivēt klientu pārmaiņām.
18. Spēja konsultēt sociālās rehabilitācijas procesā iesaistītās personas.
19. Spēja novērtēt pārmaiņas klienta veselībā un uzvedībā.
20. Spēja izvērtēt un piesaistīt resursus.
21. Spēja uzņemties atbildību par savas profesionālās darbības rezultātiem.
22. Spēja koordinēt sociālās rehabilitācijas procesu, iekļauties multiprofesionālā rehabilitācijas komandā. 
23. Spēja lietot informācijas tehnoloģijas savas profesionālās darbības veikšanai.
24. Spēja ievērot darba tiesisko attiecību normas.
25. Spēja ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības. 


Profesionālās darbības pamatuzdevumu veikšanai nepieciešamās prasmes

1. Sniegt klientam palīdzību un atbalstu sociālo problēmu risināšanā, nodrošinot klientu līdzdarbības iespēju un ievērojot sociālo taisnīgumu.
2. Novērtēt klienta sadzīves apstākļus.
3. Nodibināt labvēlīgu psihoemocionālo kontaktu ar klientu, iegūt uzticību.
4. Veicināt klienta līdzdarbību un noteikt līdzdarbības pienākumus.
5. Identificēt pazīmes, kas liecina par klienta atkarību (narkotikas, alkohols, tabaka, azartspēles, datorspēles u.c.).
6. Noteikt vieglās valodas lietošanas nepieciešamību.
7. Organizēt klienta brīvo laiku.
8. Piedalīties klienta nodarbinātības pasākumu organizēšanā.
9.Palīdzēt klientam saglabāt aktīvu dzīvesveidu.
10. Veidot interešu apmācības grupas.
11. Veicināt klientu patstāvību un spēju aizstāvēt savas tiesības.
12. Spēt komunicēt ar dažādām klientu mērķgrupām sociālās rehabilitācijas procesā, ievērojot profesionālās un vispārējās ētikas pamatprincipus.
13. Pielietot teorētiskās zināšanas praksē.
14. Sadarboties un strādāt komandā ar citiem speciālistiem.
15. Novērtēt sniegtā pakalpojuma kvalitāti.
16. Lietot informācijas tehnoloģijas profesionālajā darbībā.
17. Iegūt un analizēt informāciju klienta sociālo problēmu risināšanai.
18. Veidot datu bāzi savas profesionālās darbības vajadzībām.
19. Rīkoties riska/ krīzes situācijās, atbilstoši savai profesionālajai kompetencei.
20. Plānot profesionālās aktivitātes un finansējuma racionālu un efektīvu izlietojumu.
21.Sagatavot un iesniegt pārskatus un ziņojumus par savu profesionālo darbību.
22. Ievērot konfidencialitāti.
23. Izstrādāt priekšlikumus jaunu sociālās rehabilitācijas pakalpojumu ieviešanai.
24. Pārzināt un pielietot normatīvos dokumentus sociālās rehabilitācijas, sociālās palīdzības, bērnu tiesību aizsardzības jomā un citās saistītās jomās.
25. Pārvaldīt valsts valodu.
26. Pārvaldīt divas svešvalodas saziņas līmenī (krievu valoda un kādā no Eiropas Savienības oficiālajām valodām).
27. Mācīt klientam prasmi orientēties savā sociālajā apkārtnē.
28. Iesaistīt klientu brīvā laika pavadīšanas, izglītojošu, kultūras un veselību veicinošu un dažādu citu pasākumu apmeklēšanā.
29. Aktivizēt klienta esošās, kā arī attīstīt jaunas sadzīves tradīcijas.
30. Dokumentēt savu profesionālo darbību.
31. Sniegt pirmo palīdzību.
32. Lietot profesionālo terminoloģiju valsts valodā un vismaz divās svešvalodās.
33. Ievērot darba aizsardzības, ugunsdrošības un vides aizsardzības normatīvo aktu prasības.
34. Ievērot darba tiesisko attiecību normas.

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma SOCIĀLĀ APRŪPE

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma “SOCIĀLĀ APRŪPE”

Iegūstamā kvalifikācija: sociālais aprūpētājs


Studiju ilgums: 2 gadi, 80 kredītpunkti
Studiju valoda: latviešu
Studiju veids: pilns laiks

Profesijas apraksts:
Sociālais aprūpētājs ir nodarbināts labklājības sistēmas sociālajās institūcijās, kas nodrošina sociālās aprūpes pakalpojumus. Sociālais aprūpētājs nodrošina atkarīgas un sociāli nespējīgas personas pamatvajadzību apmierināšanu individuālajā līmenī, personas dzīvesvietā vai aprūpes institūcijā; atbilstoši klienta vēlmēm un vajadzībām nosaka sociālās aprūpes veidus, aprūpes līmeni, aprūpes pakalpojumu kompleksa vai atsevišķu pakalpojumu nepieciešamību; sastāda aprūpes grafikus, koordinē un vada aprūpētāja darbību; nodrošina klienta līdzdalību optimālo sociālās aprūpes pakalpojumu izvēlē un saņemšanā, kā arī aprūpes grafika sastādīšanā un ievērošanā; novērtē klientu apmierinātību ar sociālās aprūpes pakalpojumiem; strādā sociālā darbinieka pārraudzībā.


Sociālā aprūpētāja uzdevumi:

1. Klienta pamatvajadzību novērtēšana
1.1.Novērtēt klienta fizisko un garīgo veselības stāvokli, klienta personību un psiholoģiskās īpatnības.
1.2. Diagnosticēt klienta sociālās aprūpes trūkumu.
1.3. Noskaidrot klienta vēlmes un sociālās vajadzības.
1.4. Ja klienta sociālajā situācijā identificētas sociālās problēmas, nekavējoties piesaistīt sociālo darbinieku.
2.
Klienta sociālās aprūpes pakalpojumu plānošana:
2.1.Nodrošināt klientam iespējami īsu lēmuma pieņemšanas un pakalpojuma sākšanas laiku.
2.2.Noteikt sociālās aprūpes veidus, aprūpes līmeni, aprūpes pakalpojumu kompleksa vai atsevišķu pakalpojumu nepieciešamību.
2.3.Noteikt klienta sociālajā aprūpē iesaistītās un iesaistāmās personas.
2.4.Sadarbībā ar klientu, klienta ģimenes locekļiem, aprūpētāju un nepieciešamības gadījumā ar sociālo darbinieku un ārstu sastādīt individuālu sociālās aprūpes programmu, plānu un/vai grafiku atbilstoši klienta sociālās aprūpes vajadzībām.
2.5.Individuālās sociālās aprūpes programmā, plānā un/vai grafikā noteikt sociālās aprūpes mērķi, uzdevumus, konkrētus sociālās aprūpes pakalpojumus, aprūpētāju (aprūpes institūciju), kas realizēs šos aprūpes pakalpojumus, izpildes termiņus, papildus iesaistāmos profesionāļus un palīdzošās sistēmas.
2.6.Nodrošināt klienta līdzdalību optimālā sociālās aprūpes pakalpojuma veida izvēlē, grafika sastādīšanā un pakalpojuma saņemšanā.
2.7.Nodrošināt, lai sociālo aprūpi veiktu ar klientu psiholoģiski saderīgs aprūpētājs.
2.8.Slēgt sadarbības līgumu par sociālās aprūpes pakalpojumu sniegšanu starp sociālo aprūpētāju, aprūpētāju un aprūpējamo.
3. Nodrošināt klienta pamatvajadzību apmierināšanu individuālajā līmenī dzīvesvietā vai ilgstošās sociālās aprūpes institūcijā:
3.1.Veikt klienta apsekošanu mājās viņam pieņemamā laikā.
3.2.Iepazīstināt klientu ar turpmākās aprūpes gaitu un aprūpē iesaistāmajām personām.
3.3.Nodrošinot klienta sociālo aprūpi, sadarboties ar valsts un pašvaldību institūcijām, nevalstiskām un privātām organizācijām, kā arī fiziskām un juridiskām personām.
3.4.Uzņemties atbildību, koordinēt un vadīt aprūpētāja profesionālo darbību.
3.5.Nodrošināt aprūpētāju ar klienta aprūpei nepieciešamajiem resursiem.
3.6.Iesaistīt klienta ģimenes, kaimiņu sistēmu sociālās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā.
3.7.Veidot datu bāzi par veselības aprūpes, sociālās palīdzības, sociālo un sadzīves pakalpojumu sniedzējiem un informēt klientu par tiem.
3.8.Veidot sadarbību ar klienta primārās veselības aprūpes ārstu, saskaņot ar viņu klienta sociālās aprūpes plānu un informēt par sociālās aprūpes gaitu.
3.9.Ja klientam nepieciešami kādi papildu sociālie vai sadzīves pakalpojumi vai sociālā palīdzība, veikt pavadoņa un/vai starpnieka funkcijas starp tiem un klientu.
3.10 Piemērot sociālo aprūpi klienta mainīgajām vajadzībām.
3.11 Veidot klienta personas lietu, kurā iekļauti dati par klientu, viņa ģimenes stāvokli, veselības aprūpes vēsturi, sociālās aprūpes plānošanas, nodrošināšanas un novērtēšanas aprakstu.
4. Sociālā aprūpētāja un aprūpētāja sniegto pakalpojumu novērtēšana:
4.1.Sekot klienta veselības stāvokļa izmaiņām.
4.2.Periodiski sagatavot attīstības ziņojumu (klienta funkcionēšanas grafiskais novērtējums) par katru aprūpējamo klientu.
4.3.Novērtēt klientu apmierinātību ar sociālā aprūpētāja un aprūpētāja sniegtajiem pakalpojumiem.
4.4.Uzņemties atbildību par individuālās aprūpes sniegšanu klientam un aprūpes programmas izpildes kvalitāti.
4.5.Sniegt sociālajam darbiniekam pārskatu par klientam sniegtajiem sociālās aprūpes pakalpojumiem un klienta attīstības ziņojumus.
5. Vispārējo Cilvēktiesību un ētikas normu ievērošana un realizēšana praksē:
5.1.Nodrošināt par klientu saņemtās informācijas konfidencialitāti.
5.2.Ievērot nediskriminējošu praksi.

6. Sociālās aprūpes attīstības prognozēšana:
6.1.Izstrādāt priekšlikumus jaunu sociālās aprūpes veidu, aprūpes pakalpojumu ieviešanai, kā arī sociālās aprūpes pilnveidošanai.
7. Regulāra profesionālās kvalifikācijas celšana:
7.1.Rūpēties par savas profesionālās kvalifikācijas uzturēšanu un paaugstināšanu, piedaloties profesionālās pilnveides un tālākizglītības programmās.
7.2.Piedalīties sociālā darba speciālistu sertifikācijā.

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma ĀRSTNIECISKĀ MASĀŽA

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma “ĀRSTNIECISKĀ MASĀŽA”

 

Iegūstamā kvalifikācija: masieris

Studiju ilgums: 2 gadi, 80 kredītpunkti
Studiju valoda: latviešu
Studiju veids: pilns laiks
Iepriekšējā izglītība: vidējā/vidējā profesionālā
Studiju maksa: 1200.00 EUR/1 studiju gads

Profesijas apraksts:
Studiju programmā ir iekļauts modulis uzņēmējdarbības profesionālo kompetenču veidošanai, kas sniedz nepieciešamās prasmes veidot individuālos uzņēmumus vai strādāt kā pašnodarbinātai personai. 
Programmas mērķis – nodrošināt studentiem profesionālās zināšanas un prasmes, attīstot spējas patstāvīgi pielietot dažādus masāžas veidus, veicināt pacientu veselības un funkcionālā stāvokļa, ar veselību saistītās dzīves kvalitātes un labsajūtas uzlabošanos, ievērojot profesionālās ētikas normu prasības.


Studiju programmas rezultāti:

1. pacienta veselības stāvokļa novērtēšana un sagatavošana masāžai, izvērtējot masāžas kontrindikācijas katram pacientam individuāli, informēt par masāžas iedarbību, izvērtēt masāžas rezultātus, ieviest uz pierādījumiem balstītus un veselības aprūpes jomā     akceptētus labai praksei atbilstošus sasniegumus, noformēt medicīnisko dokumentāciju;

2. izvērtēt indikācijas un kontrindikācijas masāžai vai atsevišķiem masāžas veidiem un tehnikām, veikt atbilstošās ķermeņa zonas masāžu, ievērojot pacientam nepieciešamo masāžas veidu, procedūras intensitāti un ilgumu, lietot atbilstošas medicīniskās ierīces un ārstnieciskās vielas, aprūpēt pacientu pēc masāžas, veicināt pacienta aktīvu un    apzinātu līdzdalību atveseļošanās procesā

3. izveidot masiera kabinetu, izvēloties atbilstošas medicīniskās ierīces, mazgāšanas un dezinfekcijas līdzekļus

4. ievērot morāles un ētikas normas saskarsmē ar pacientiem, kolēģiem, darba devēju, sazināties valsts valodā un svešvalodas, kā arī ievērot pacientu tiesības un konfidencialitāti

5. novērtēt un atbilstoši rīkoties dzīvībai bīstamās situācijās, sniegt pirmo palīdzību un neatliekamo medicīnisko palīdzību.

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma KOSMETOLOĢIJA

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma “ESTĒTISKĀ KOSMETOLOĢIJA”

Iegūstamā kvalifikācija: skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā)

Studiju ilgums: 3 gadi, 120 kredītpunkti (bez medicīniskās izglītības)
Studiju valoda: latviešu
Studiju veids: pilns laiks
Studiju maksa: 2000 Eiro/mācību gadā (iespējams dalītais ikmēneša maksājums)
Uzņemšanas nosacījumi:
sekmīgs vidusskolas atestāts}

Studiju ilgums: 2 gadi, 80 kredītpunkti (ar medicīnisko izglītību)
Studiju valoda: latviešu
Studiju veids: pilns laiks/vakara un brīvdienu studijas
Studiju maksa: 2000 Eiro/mācību gadā (iespējams dalītais ikmēneša maksājums)

Uzņemšanas nosacījumi: sekmīgs vidusskolas atestāts

Profesionālās kvalifikācijas prasības

Profesijas specializācijas: Skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā) pamatspecialitāte atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumu Nr.317 “Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība” 1.pielikuma 4.punktam. Skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā) specialitātes kompetence kā arī teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apjoms ir noteikts Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.268 „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu”

Saistītās profesijas, kvalifikācijas līmenis: Skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā) profesijas saistītās profesijas noteiktas Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumu Nr.317 “Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība” 1.pielikuma 1.1.punktā. Skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā) profesijas saistīto profesiju kompetence kā arī teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apjoms ir noteikts Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.268 „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu”}

Profesionālās darbības pamatuzdevumu un pienākumu kopsavilkums

Skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā) ir ārstniecības persona, kura ir ieguvusi pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un praktizē skaistumkopšanas jomā, strādājot ar kosmētikas produktiem un medicīniskām tehnoloģijām, veicot sejas un ķermeņa skaistumkopšanas procedūras; ievēro profesionālo ētiku un profesionālo darbību reglamentējošos normatīvos aktus; pārzina kosmētikas tirgu, kā arī sniedz citus kosmētiska rakstura pakalpojumus un konsultācijas, ievērojot savas profesionālās lomas un kompetences robežas; rūpējas par savu profesionālo pilnveidošanu izvēlētajā skaistumkopšanas darbības jomā.

Skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā) var strādāt ārstniecības iestādēs un citu uzņēmumu skaistumkopšanas institūcijās vai kā pašnodarbināta persona vai individuālais komersants.

Pielikumā Skaistumkopšanas speciālists (kosmetoloģijā) profesijas standarts – Profesionālās darbības pamatuzdevumi un pienākumi.

SKAISTUMKOPŠANAS SPECIĀLISTA (KOSMETOLOĢIJĀ) PROFESIJAS STANDARTS


Studiju programmas rezultāti
   

* personas kopējā organisma veselības atbilstības novērtēšana kosmetoloģisko procedūru īstenošanai;}
* kosmetoloģiskās aprūpes plānu sastādīšana;
*
kosmetoloģijas un estētiskās medicīnas procedūru un manipulāciju veikšana;
*
sabiedrības veselības un slimību profilakses veicināšana saskaņā ar personas drošības pamatprincipiem;
*
profesionālās darbības vispārējo pamatprincipu ievērošana.

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma PODOLOĢIJA

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma “PODOLOĢIJA”


Iegūstamā kvalifikācija: podologs

 

Studiju ilgums: 2 gadi, 80 kredītpunkti
Studiju valoda: latviešu
Studiju veids: pilns laiks
Studiju maksa: 2000 Eiro/mācību gadā (iespējams dalītais ikmēneša maksājums)
Uzņemšanas nosacījumi: sekmīgs vidusskolas atestāts
Studiju ilgums: 2 gadi un 6 mēneši, 80 kredītpunkti
Studiju valoda: latviešu
Studiju veids: pilns laiks/vakara un brīvdienu studijas
Studiju maksa: 2000 Eiro/mācību gadā (iespējams dalītais ikmēneša maksājums)
Uzņemšanas nosacījumi: sekmīgs vidusskolas atestāts

Podologs ir ārstniecības persona, kas veic pacientu podoloģisko novērtēšanu (pēdas kaulu locītavu sistēmas, asinsrites, jušanas, mīksto audu trofikas pārbaudi un bojājuma riska pakāpes novērtēšanu); visu vecuma grupu pacienta kāju nagu, ādas un balsta kustību aparāta stāvokļa un konstitucionālo īpatnību novērtēšanu; podoloģisko pēdu aprūpi un profilakses darbu, galvenokārt strādājot ar paaugstināta riska grupas pacientiem.

Podologs savu profesionālo darbību veic patstāvīgi vai aprūpes komandas sastāvā ārstniecības iestādēs, var būt pašnodarbinātais vai individuālais komersants.

 

Podologa profesionālie pienākumi un uzdevumi:
* Darba vietas un medicīnisko ierīču sagatavošana pacienta pēdu stāvokļa izvērtēšanai un pēdu aprūpes procedūras veikšanai;
* Pacienta pēdu stāvokļa izvērtēšana un podoloģiskās aprūpes diagnozes noteikšana saskaņā ar pēdu aprūpes protokolu;
*
Pacienta izglītošana pēdu veselības jautājumos;
*
Podoloģijas kabineta iekārtošana, darbības organizēšana un pacientam drošas vides uzturēšana;
*
Podologa profesionālās darbības veikšanai nepieciešamie vispārējie uzdevumi.

 

Arodizglītības programma MĀSZINĪBAS ar kvalifikāciju Māsas palīgs

Arodizglītības programma “MĀSZINĪBAS”

Iegūstamā kvalifikācija: māsas palīgs

Studiju ilgums: 1 gads
Studiju valoda: latviešu
Studiju veids: pilns laiks
Prasības reflektantiem:
Absolvēta vidusskola
Valsts valodas zināšanas
Pilni 18 gadi
Priekšroka pieredzei darbā veselības aprūpes iestādēs

1. Profesijas nosaukums, kvalifikācijas līmenis

Otrais profesionālās kvalifikācijas līmenis (2.PKL) (atbilst trešajam Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras līmenim (3.LKI))

2. Profesionālās kvalifikācijas prasības
Profesijas specializācijas: Nav.
Saistītās profesijas, kvalifikācijas līmenis: Nav

3. Profesionālās darbības pamatuzdevumu un pienākumu kopsavilkums
Māsas palīgs ir profesionāls veselības aprūpes darbinieks, kurš strādā ārstniecības iestādē profesionālu ārstniecības personu vadībā un pacienta aprūpes komandas sastāvā savas kompetences ietvaros veic vispārējo un speciālo pacientu aprūpi. Māsas palīgs iesaistās visos pacienta aprūpes līmeņos un uztur savu profesionālo kompetenci, pilnveidojot savas zināšanas un prasmes.

3.1. Māsas palīga pienākumi un uzdevumi:
3.1. Aprūpes pamatprincipu nodrošināšana:
3.1.1. sagatavoties aprūpes procesa veikšanai;
3.1.2. sagatavot pacientu aprūpes darbībām;
3.1.3. noteikt pacienta vitālos rādītājus.

3.2. Pacienta pamatvajadzību nodrošināšana visos aprūpes līmeņos:
3.2.1. atbalstīt visu vecuma grupu pacientus pašaprūpes procesā;
3.2.2. piedalīties pacienta veselības aprūpes līmeņa noteikšanā;
3.2.3. nodrošināt pacientam pietiekamu šķidruma un uztura uzņemšanu;
3.2.4. nodrošināt pacientam oksigenāciju;
3.2.5. nodrošināt pacientam urīna izvadīšanas un eliminācijas procesus;
3.2.6. nodrošināt pacientam termoregulācijas procesus;
3.2.7. nodrošināt pacientam pilnvērtīgu miegu un atpūtu;
3.2.8. sniegt pacientam empātisku, ētisku un psihoemocionālu atbalstu.

3.3. Higiēnas procedūru nodrošināšana:
3.3.1. palīdzēt pacientam noģērbties un apģērbties;
3.3.2. sagatavot pacientu higiēnas procedūru veikšanai un pašaprūpes nodrošināšanai;
3.3.3. veikt pacienta gultas klāšanu un gultasveļas nomaiņu;
veikt pacientam ikdienas higiēnas procedūras atbilstoši vecumam, aprūpes līmenim un funkcionālajiem traucējumiem;
3.3.4. veikt pacientam higiēnas procedūras specifisku ādas infekciju gadījumā;
3.3.5. veikt pacienta bioloģisko izdalījumu savākšanu;
3.3.6. veikt pacienta pozicionēšanu.

3.4. Pacienta aprūpes nodrošināšana akūta un hroniska veselības stāvokļa gadījumā visās vecuma grupās:
3.4.1. sniegt visa vecuma grupu pacientiem pirmo palīdzību dzīvībai bīstamās situācijās;
3.4.2. novērtēt pacienta veselības stāvokli un tā izmaiņas;
3.4.3. asistēt ārstniecības personai pirmsanalītiskajā laboratoriskajā procesā;
3.4.4. aprūpēt pacientu pirms diagnostiskajām un ārstnieciskajām procedūrām un izmeklējumu veikšanas laikā;
3.4.5. aprūpēt pacientu pēc diagnostiskajām un ārstnieciskajām procedūrām un izmeklējumiem;
3.4.6. mērīt pacientam šķidruma līdzsvaru;
3.4.7. asistēt ārstniecības personai rehabilitācijas pasākumos pacienta veselības uzturēšanai, atjaunošanai un stabilizēšanai;
sagatavot ķirurģiskos instrumentus sterilizācijai;
3.4.8. veikt pacienta aprūpi pirms un pēc ķirurģiskām manipulācijām;
3.4.9. aprūpēt pacientu akūtu un hronisku saslimšanu gadījumos;
3.4.10. veikt paliatīva pacienta un mirstoša cilvēka aprūpi;
3.4.11. veikt cilvēka pēcnāves aprūpi.

3.5. Pacienta tiesību un drošības pamatprincipu ievērošana aprūpes procesa laikā:

3.5.1. ievērot pacienta tiesības, konfidencialitāti un drošību aprūpes procesā;
3.5.2. nodrošināt atkritumu šķirošanu un utilizāciju pēc pacienta aprūpes darbību veikšanas;
3.5.3 veikt telpu uzkopšanu un apkārtējās vides sakārtošanu;
ievērot ārstniecības iestādes higiēnas un pretepidēmiskā režīma plānu.

3.6. Māsas palīga ikdienas higiēnas un pašaizsardzības noteikumu ievērošana:
3.6.1. ievērot ikdienas higiēnas un darba drošības noteikumus māsas palīga profesionālajā darbībā;
3.6.2. ievērot ugunsdrošības noteikumus un instrukcijas ārkārtas situācijās.

3.7. Profesionālās darbības vispārējo pamatprincipu īstenošana:
3.7.1. lietot valsts valodu;
3.7.2. lietot vienu svešvalodu;
3.7.3. lietot informācijas un komunikācijas tehnoloģijas sava amata pienākumu ietvaros;
3.7.4. rīkoties saskaņā ar darba tiesisko attiecību normām;
3.7.5. sadarboties ar aprūpes komandu;
3.7.6. ievērot multidisciplināras komandas darba principus;
3.7.7. ievērot saskarsmes kultūru un ētikas normas savā profesionālajā darbībā;
3.7.8. pilnveidot māsas palīga profesionālo kompetenci.