Studentu pašpārvalde

STUDENTU PAŠPĀRVALDES NOLIKUMS


Studējošo pašpārvaldes darbība

Studējošo pašpārvaldes darbības principi:
*  DU DMK Studentu pašpārvalde darbojas saskaņā ar Studentu pašpārvaldes nolikumu, kas apstiprināts DU DMK Padomē 2022. gada 31.augustā (Protokols Nr. 5).
DU DMK Studentu pašpārvalde ir neatkarīga demokrātiska organizācija, kas līdzdarbojas izglītības iestādes darba organizēšanā.

Pašpārvaldes darbības mērķis – panākt studentu un koledžas interešu saskaņošanu, un studentu aktīvu iesaistīšanos sabiedriskajā darbā, studiju procesā un atbilstošu iemaņu un prasmju apgūšanā.

Pašpārvaldes galvenie uzdevumi:
sadarboties ar koledžas studentiem un docētājiem, pārstāvēt studentu intereses, veicināt studiju procesa efektivitāti, iesaistīties studentu studiju un sadzīves apstākļu uzlabošanas procesos, apkopot studentu priekšlikumus un īstenot tos koledžas sabiedriskajā dzīvē;
sadarboties ar citu izglītības iestāžu pašpārvaldēm, valsts un pašvaldības institūcijām un sabiedriskajām organizācijām.

  Studentu pašpārvaldes vadītājs ir balsstiesīgs pārstāvis augstskolas akadēmiskajos jautājumos. Studenti, kopā ar Studiju programmas docētājiem, piedalās Studiju programmas Padomes darbā, kur tiek pārrunāti ar studiju procesu saistīti jautājumi un analizēti studējošo studiju rezultāti, kas ir viens no kritērijiem studiju programmas kvalitātes novērtēšanai.
Šajās sanāksmēs studentiem ir iespēja izteikt savu viedokli un ietekmēt izmaiņu veikšanu studiju programmā turpmākajos studiju gados.
  Reizi semestrī tiek organizētas DU DMK Studentu pašpārvaldes tikšanās ar Koledžas direktori, lai klātienē pārrunātu Koledžas novitātes, aizvadītajā semestrī paveikto, kā arī noskaidrotu studentiem aktuālos jautājumus un uzlabotu studiju procesu. Šādas tikšanās ar DU DMK vadību tiek rīkotas vienu reizi semestrī un no Studentu pašpārvaldes puses tiek atzītas par ļoti vērtīgām. DU DMK vadības atbalsts studējošo pārstāvniecības attīstības un studējošo pašpārvaldes darbības veicināšanā sekmē pašpārvaldes darbību, atbalstot gan studējošo iniciatīvu izstrādāt un realizēt jaunus izglītojošus pasākumus, gan arī uztic daudzu regulāru pasākumu organizēšanu un vadīšanu.
  Koledžas Studentu pašpārvaldes dalībnieki kopā ar koledžas vadību, informēja interesentus un potenciālos koledžas studentus par iespējām studēt Koledžā, rīkojot Atvērto Durvju dienas, kuru laikā interesentiem tika piedāvāts uzzināt detalizētāku informāciju par studiju iespējām Koledžā un apskatīt auditorijas. Daudzu pasākumu organizēšanā un realizācijā koledžas administrācijai palīdz Studentu pašpārvaldes biedri, kā piemēram piedalīšanās daudzos starptautiskajos konkursos ar Velikije Luki Zoom platformā (Covid 19 apstākļos), kuros studenti gūst labus rezultātus.  Starptautiskās nedēļas ietvaros Studentu pašpārvaldes biedri piedalījās konkursā, kurš bija veltīts  Florencei Naitingeilai.
  Studentu pašpārvaldes dalībnieki un citi koledžas studenti palīdz organizēt koledžā notiekošos pasākumus un svētkus (Zinību dienu; Docētāju dienu-Skolotāju dienu; Hipoktāta svētkus; Latvijas dzimšanas dienu; Ziemassvētkus; dažādus meistarības konkursus; darbojas dažādos projektos “Sākotnējās profesionālās izglītības programmu īstenošana Jauniešu garantijas ietvaros”; piedalās Zoom platformā dažādās zinātniski praktiskajās konferencēs; Erasmus+ mācību mobilitātēs, Muzeju nakti, kā arī daudzas citas aktivitātes). Studentu pašpārvalde aktīvi iesaistās Koledžas popularizēšanā. Studējošie, kā nozares nākamie profesionāļi, organizē ar veselību un medicīnu saistītus pasākumus.
  Pasākumi, kurus organizē  studentu pašpārvalde,  nav tikai saistīti ar veselības aprūpi, bet arī ar koledžas popularizēšanu un kontaktu dibināšanu.

STUDENTU PADOME

Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” Studentu padome ir uz vienu gadu vēlēta studējošo neatkarīga, koleģiāla institūcija studējošo tiesību un interešu pārstāvībai DU DMK. Studentu padomē darbojas studentu pārstāvji no visām izglītības studiju programmām.

Studentu padomes mērķis: 
aizstāvēt un pārstāvēt visu studējošo intereses akadēmiskajos, materiālajos, kultūras un sabiedriskās dzīves jautājumos DU DMK.

Studentu padomes uzdevumi:
*  pārstāvēt DU DMK studējošos Latvijā un ārvalstīs, valsts un sabiedriskajās organizācijās;
veicināt DU DMK izglītības līmeņa un prestiža paaugstināšanu;
sadarboties ar citām studentu organizācijām;
nodrošināt studējošo informēšanu par svarīgiem lēmumiem jautājumos, kas skar studējošo tiesības un intereses.

Studentu padomes darbību vada priekšsēdētājs, divi viņa vietnieki un valdes locekļi. Studentu padomes sēdes protokolē protokolists. Kopā Studentu padomi veido 15 biedri. Studentu padomes darbībā var iesaistīties arī citi studenti – brīvprātīgie, kas palīdz organizēt sēdes, iesaistās pasākumu rīkošanā un DU DMK popularizēšanā.

UZDRĪKSTIES!
Ja rodas jautājumi, ierosinājumi vai problēmas saistībā ar studiju programmu saturu, studiju procesu, stipendijām, dienesta viesnīcām, ārpusstudiju aktivitātēm vai jebkurām citām studējošo interesēm, ikviens studējošais var vērsties pie Studentu padomes. Jautājumi tiek izskatīti, sadarbojoties ar attiecīgajām DU DMK struktūrvienībām.

SASNIEDZ!
Studentu padomei gadu gaitā ir izveidojušās dažādu pasākumu tradīcijas, bet regulāri notiek arī jauni un inovatīvi pasākumi un aktivitātes.

PIEDALIES!
Studentu padomes darbībā DU DMK studenti var piedalīties gan kā ievēlēti biedri, gan kā brīvprātīgie. Katru rudeni notiek DU DMK Studentu padomes vēlēšanas, kurās studenti var gan kandidēt, gan balsot.