Bibliotēkas darba laiks

Pirmdiena    9:00 – 13:00
Otrdiena      12:00 – 16:00
Trešdiena     9:00 – 13:00
Ceturtdiena 12:00 – 16:00
Piektdiena    9:00 – 13:00
E-pasts: biblioteka@dmk.lv
Katra mēneša pēdējā piektdiena – spodrības diena.

Vispārīgā informācija 

Lasītavā ir 20 lietotāju darba vietas,jauni datori ar platekrāna monitoriem, interneta pieslēgums un WiFi.  Bibliotēkas lietotājiem tiek piedāvāti 12 nosaukumu periodiskie izdevumi, tai skaitā žurnāli„Latvijas Ārsts”, Doctus”, „Ārsts.lv”, „Ko Ārsti Tev Nestāsta”, „Mans Mazais”, MateriaMedica”, „Ilustrētā Zinātne”un citi. Lasītavā ir pieejami ieteicamie materiāli pētnieciskajiem darbiem. Te bibliotēkas lietotāji izmanto arī iespēju strādāt ar uzziņu literatūru un citiem vērtīgiem iespieddarbiem. Bibliotēkā tiek nodrošināta nepārtraukta krājuma aktualitātes saglabāšana, grāmatu plaukti tiek regulāri attīrīti no novecojušas literatūras, un bibliotēka ik gadu tiek papildināta ar ievērojamu daudzumu jauno iespieddarbu. Krājums galvenokārt sastāv no izdevumiem veselības aprūpē, medicīnā un sociālajās zinātnēs.

Koledžas bibliotēkas galvenie uzdevumi:

•    iespieddarbu un citu informācijas avotu komplektēšana atbilstoši koledžas studiju programmām, akadēmiskajai, pētnieciskajai un metodiskajai darbībai;
•    bibliotēkas krājuma organizācija: iespieddarbu un citu informācijas nesēju pieņemšana, uzskaite, bibliotekārā un tehniskā apstrāde, izvietošana, glabāšana un pieejamības nodrošināšana;
•    radīt iespēju studentiem patstāvīgi darboties, rakstot studiju darbus;
•    nodrošināt brīvu pieeju informācijai;
•    nodrošināt operatīvu un kvalitatīvu bibliotēkas pakalpojumu sniegšanu tās lietotājiem.