Uzņemšanas noteikumi.

ĪSĀ CIKLA PROFESIONĀLĀS AUGSTĀKĀS IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS 

ARODIZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀ “MĀSZINĪBAS”AR KVALIFIKĀCIJU “MĀSAS PALĪGS”


Reflektants, reģistrējoties studijām:

  1. aizpilda iesniegumu pēc koledžas noteiktās formas;
  2. iesniedz vidējo izglītību apliecinošu dokumentu kopijas un sekmju izraksta kopiju (uzrādot oriģinālu);
  3. iesniedz centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas (uzrādot oriģinālus); reflektantiem, kuri ieguvuši vidējo izglītību līdz 2004.gadam, kā arī personām, kuras ieguvušas vidējo izglītību ārvalstīs, vai personām ar īpašām vajadzībām un personām, kuras atbrīvotas no centralizēto eksāmenu kārtošanas, centralizēto eksāmenu rezultātu sertifikāti nav nepieciešami;
  4. uzrāda personu apliecinošu dokumentu;
  5. iesniedz 2 fotokartiņas (3×4 cm);
  6. iesniedz medicīnas izziņu no ģimenes ārsta par atļauju mācīties izvēlētā profesijā (veidlapa Nr.027/u);
  7. ja notikusi personas datu maiņa – uzrāda maiņu apliecinošo dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu);
  8. bāreņi un bez vecāku apgādības palikuši reflektanti – Labklājības ministrijas noteiktā kārtībā izsniegtu bāreņa apliecības kopiju (uzrādot oriģinālu).
  9. ārzemnieks papildus augstāk nosauktajiem dokumentiem pievieno starptautiskās testēšanas institūcijas pēdējo piecu gadu laikā izsniegto dokumentu, kas apliecina, ka ārzemnieka attiecīgās studiju programmas īstenošanas valodas prasme ir vismaz B2 līmenī. Šādu dokumentu nepievieno, ja:
   • ārzemnieks vidējo vai augstāko izglītību ieguvis attiecīgās studiju programmas īstenošanas valodā;
   • ārzemnieks vidējo izglītību ir ieguvis Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās zonas valstī vai Šveices Konfederācijā un viņa vidējo izglītību apliecinošajā dokumentā ir iekļauts svešvalodas zināšanu vērtējums, kas pielīdzināms vismaz B2 līmenim atbilstoši Eiropas vienotās valodu prasmes noteikšanas sistēmai.

Dokumentu iesniegšana un reģistrēšana notiek saskaņā ar koledžas maksas pakalpojumu cenrādi.
Apmaksu veic iepriekš ar bankas pārskaitījumu. Par pakalpojumu iemaksātā summa netiek atmaksāta.