Dokumenti lejupielādei

Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” nolikums
Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” publiskais pārskats
Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” vadības ziņojums
Studiju virziena „VESELĪBAS APRŪPE” pašvērtējums
Studiju virziena „SOCIĀLĀ LABKLĀJĪBA” pašvērtējums
Arodizglītības programmas „Māszinības” 35a 723 001, kvalifikācija – māsas palīgs pašnovērtējuma ziņojums
Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” attīstības stratēģija
Profesionālās vidējās izglītības programmas “Bērnu aprūpe” 35b 761 011, kvalifikācija – Auklis pašnovērtējuma ziņojums
Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” nolikums par studiju un pārbaudījumu kārtību
Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” studējošo iekšējās kārtības noteikumi
Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” vērtēšanas metodiskie norādījumi
Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” stipendijas piešķiršanas nolikums
Vadlīnijas Būvnormatīvu piemērošanai attiecībā uz vides pieejamību personām ar funkcionāliem traucējumiem
Jaunas studiju programmas izstrāde
Priekšlikumu un sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība