Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmas

Arodizglītība

Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programma "MĀSZINĪBAS"

 

     Iegūstamā kvalifikācija: māsa

 

Studiju ilgums: 3 gadi, 120 kredītpunkti
Studiju valoda: latviešu

Studiju veids: pilns laiks

 

Profesionālās kvalifikācijas prasības


Profesijas specializācijas: Māsas profesijas pamatspecialitātes un papildspecialitātes atbilstoši Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumu Nr.317 “Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība” 1.pielikuma 4.punktam. Māsas profesijas pamatspecialitātes un papildspecialitātes kompetence kā arī teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apjoms ir noteikts Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.268 „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu” (Pielikumā māsas profesijas pamatspecialitāšu un papildspecialitāšu saraksts).

 

Saistītās profesijas, kvalifikācijas līmenis: Māsas profesijas saistītās profesijas noteiktas Ministru kabineta 2016.gada 24.maija noteikumu Nr.317 “Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistra izveides, papildināšanas un uzturēšanas kārtība” 1.pielikuma 1.1.punktā. Māsas profesijas saistīto profesiju kompetence kā arī teorētisko zināšanu un praktisko iemaņu apjoms ir noteikts Ministru kabineta 2009.gada 24.marta noteikumos Nr.268 „Noteikumi par ārstniecības personu un studējošo, kuri apgūst pirmā vai otrā līmeņa profesionālās augstākās medicīniskās izglītības programmas, kompetenci ārstniecībā un šo personu teorētisko un praktisko zināšanu apjomu”

 

Profesionālās darbības pamatuzdevumu un pienākumu kopsavilkums

 

Māsa veic pacientu aprūpi: piedalās ārstniecībā; vada pacientu aprūpes darbu; nodarbojas ar pacientu izglītošanu veselības jautājumos; veic profesionālās izglītības darbu.

 

Māsas profesionālie pienākumi un uzdevumi:

 

1. Vispārējās aprūpes nodrošināšana:

 

1.1. realizēt uz pierādījumiem balstītu aprūpes procesu;

1.2. ievērot ētiku, bioētiku un cilvēktiesības profesionālajā darbībā;

1.3. nodrošināt konfidencialitāti un pacientu tiesības profesionālajā darbībā;

1.4. nodrošināt un īstenot aprūpes procesu;

1.5. nodrošināt māsas prakses kvalitāti un attīstību;

1.6. realizēt uz indivīdu centrētu aprūpi.

 

2. Vispārējās specializētās aprūpes nodrošināšana.

 

2.1. nodrošināt katastrofu un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu;

2.2. nodrošināt pediatrisko aprūpi;

2.3. nodrošināt mātes un jaundzimušā aprūpi;

2.4. nodrošināt ilgtermiņa aprūpi pacientiem ar hroniskām slimībām;

2.5. nodrošināt pacientu aprūpi vispārējā medicīnā un ķirurģijā;

2.6. nodrošināt aprūpi pacientiem ar mentālām un psihiatriskām saslimšanām visiem vecuma posmiem;

2.7. nodrošināt aprūpi personām ar invaliditāti;

2.8. nodrošināt geriatrisku un vecu cilvēku aprūpi;

2.9. veikt primāro veselības aprūpi un aprūpi mājās visos vecuma posmos;

2.10. veikt paliatīvo aprūpi;

2.11.veikt mirstoša pacienta aprūpi;

2.12. ievērot infekciju kontroles principus pacienta un personāla drošībai.

 

3. Izglītošana (māsu praksē):

 

3.1. veikt nepārtrauktu savu zināšanu un prasmju izvērtēšanu, uzturēšanu un pilnveidošanu;

3.2. izglītot citus veselības un sociālās aprūpes komandas dalībniekus;

3.3. veikt māsu izglītošanu;

3.4. izglītot pacientus un to tuviniekus akūtu slimību gadījumā;

3.5. izglītot pacientus un to tuviniekus hronisku slimību gadījumā;

3.6. izglītot sabiedrību.

 

4. Līderības un menedžmenta nodrošināšana māsu praksē:

 

4.1. veidot pozitīvu darba vidi;

4.2. uzturēt reprezentatīvu profesijas tēlu;

4.3. vadīt resursus aprūpes darba nodrošināšanai;

4.4. atbalstīt pacienta integrāciju sabiedrībā pēc slimības;

4.5.darboties starpnozaru komandā;

4.6.iesaistīties pārmaiņu procesā.

 

5. Personīgās un profesionālās pilnveides turpināšana:

 

5.1. veikt nepārtrauktu personīgo un profesionālo pilnveidi;

5.2. attīstīt māsu profesijas identitāti un autonomiju;

5.3. izmantot kritisko domāšanu lēmumu pieņemšanā;

5.4. pielietot jaunākos uz pierādījumiem balstītos zinātnes sasniegumus;

5.5. iesaistīties māsu profesionālajās organizācijās;

5.6. iesaistīties veselības aprūpes un sociālās labklājības jomas pētījumos un projektos.

 

6. Klīnisko procedūru veikšana:

 

6.1.nodrošināt komfortablu un drošu vidi pacientam;

6.2. veikt medikamentozo aprūpi;

6.3. veikt brūču aprūpi;

6.4. nodrošināt oksigenāciju pacientam;

6.5. nodrošināt šķidruma un uztura uzņemšanu pacientam;

6.6. nodrošināt klīniskās procedūras eliminācijas procesiem;

6.8. sagatavot pacientu diagnostiskajām un ārstnieciskajām procedūrām;

6.9. veikt dažādu veidu imobilizāciju;

6.10. nodrošināt pacienta mobilizāciju;

6.11. veikt pacienta stāvokļa novērtēšanu.