Sociālā stipendija “Studētgods”

   No 2022./2023. studiju gada uz sociālo stipendiju “Studētgods” varēja pretendēt gan 1., gan 2. kursa studenti! Sākot ar 2021./2022. studiju gadu studējošajiem no daudzbērnu ģimenēm, kuri imatrikulēti 1. semestrī, sāka piešķirt sociālo stipendiju “Studētgods”, kas noteikta 160 eiro apmērā 10 mēnešus gadā. Katrā nākamajā studiju gadā stipendijas saņēmējiem pievienojās nākamajā kursā studējošie – tātad, no 2022./2023. studiju gada stipendijai varēja pieteikties gan 1., gan 2. kursa studenti. No 2022.gada septembra “Studētgods” saņēmēju lokam pievienojās divas jaunas studējošo grupas – bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie jaunieši un personas ar I vai II invaliditātes grupu.

   Uz stipendiju varēja pretendēt ikviens students, kas imatrikulēts 1.kursā koledžas un bakalaura līmeņa programmās pilna laika klātienē gan valsts, gan privātajās augstskolās un koledžās. Tāpat stipendijai varēja pieteikties 2.kursā studējošie – gan tie, kuri stipendiju jau saņēma 1. kursā, gan tie, kas iepriekš nesaņēma centralizēto eksāmenu vai zemās vidējās semestra atzīmes dēļ.

   Uz stipendiju šajā studiju gadā varēja pretendēt studenti

  • no daudzbērnu ģimenēm;
  • bāreņi un bez vecāku apgādības palikušie jaunieši;
  • ar I. un II. grupas invaliditāti.

   Stipendijas piešķiršanai izvirzīti vairāki nosacījumi: centralizēto eksāmenu rezultātiem matemātikā jābūt ne zemākiem par 30%, bet latviešu valodā ne zemākiem par 40%, studiju laikā vidējai atzīmei jābūt 6 un augstāk, studentam jābūt sekmīgam, bez akadēmiskiem parādiem. Kritēriji tiek pārskatīti reizi semestrī. Pieteikties stipendijai “Studētgods” var, izmantojot Latvija.lv pakalpojumu.

   Jaunā atbalsta sistēma veicinās augstākās izglītības pieejamību, iekļaušanos studiju vidē, iesaistīšanos pilnvērtīgā mācīšanās procesā un tā pabeigšanu. Kvalitatīvas augstākās izglītības iegūšana ir solis uz veiksmīgu iekļaušanos darba tirgū un spēju nodrošināt pienācīgu dzīves līmeni sev, savai ģimenei, kā arī iespēja kļūt par produktīvu sabiedrības dalībnieku, kas sniedz ieguldījumu valsts attīstībā.

Informāciju sagatavoja sabiedrisko attiecību speciāliste