KA 121 – VET personāls
Eiropas Savienības Erasmus+ programma
1.pamatdarbība  “Personu mobilitāte mācību nolūkos”
Erasmus+ profesionālās izglītības sektora aktivitātes projekts

07.02.2024.

   Laika posmā no 2023. gada 19. marta līdz 2023. gada 25. martam un laika posmā no 2024. gada 17. janvāra līdz 2024. gada 24. janvārim Erasmus+ programmas 1.pamatdarbības  profesionālās izglītības sektora ietvaros tika īstenotas personāla pieredzes apmaiņas mobilitātes uz Hāgu (Nīderlandē) un uz Ankaru (Turcijā), kurā piedalījās Daugavpils universitātes aģentūras “Daugavpils universitātes Daugavpils medicīnas koledžas” (turpmāk – Koledža) arodizglītības programmas “Māszinības” īstenošanā iesaistītie speciālisti.
Mobilitātes projekts tika īstenots Erasmus+ programmas piešķirtā finansējuma ietvaros un sadarbībā ar ROC Mondriaan kompāniju Nīderlandē, kas ir profesionāla organizācija, nodrošina profesionālo apmācību, sniedz vispārējo izglītību un tālākizglītību, piedāvā profesionālus seminārus un augstas kvalitātes prakses vietas veselības aprūpes jomā un Ankaras Universitātes Haimanas profesionālās izglītības iestādi Turcijā, kas nodrošina izglītības iespējas veselības aprūpes jomas speciālistiem.
Projekta numurs Nr. 2022-1-LV01-KA121-VET-000062608
Personāla mobilitātes aktivitātes bija vērstas uz šādu  mērķu sasniegšanu: 

  • Attīstīt augstas kvalitātes digitālo mācību formu pieejamību un veicināt digitālo pratību visos izglītības līmeņos un jebkurā vecumā; 
  • gūt zināšanas un vairot izpratni par vides ilgtspējību un klimata politiku; 
  • veicināt pilsonisko iesaisti un sabiedrības līdzdalību demokrātiskajos procesos, vairojot zināšanas par Eiropas Savienību; 
  • apgūt motivācijas stratēģijas izglītojamo mācību sasniegumu veicināšanai un izglītības prestiža celšanai;
  • apgūt labās prakses pieredzi izcilību, radošumu un inovāciju pārnesi organizācijas līmenī.

Mobilitātes dalībnieku atziņas – jebkura savstarpēja mācīšanās un viedokļu apmaiņa ir ieguvums.

Svarīgi, ka līdztekus profesionālajai pilnveidei tiek uzturēta pastāvīga saikne ar nozares iestādēm, lai labāk izprastu attīstības tendences, pašreizējās un nākotnes prasības un vajadzības, tai skaitā ļaujot novērtēt svešvalodu zināšanu un komunikācijas prasmju  nepieciešamību un pedagogu potenciālu.

Erasmus+ programmas profesionālās izglītības sektora projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv  sadaļā Erasmus+

Informāciju sagatavoja projekta dalībnieki