Projekti 2019.gads

30.10.2019.

Erasmus+ mācību mobilitātes (KA1)
Mācību mobilitāšu īstenošana augstākās izglītības iestāžu studentiem un personālam (projekta Nr. 2018-1-LV01-KA103-046810)

 

  Lai īstenotu izglītības iestādes ilgtspējīgas attīstības un internacionalizācijas stratēģiju, Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” turpina īstenot Eiropas Savienības Erasmus+ programmas augstākās izglītības  sektora (KA1) mācību mobilitātes uz dažādām Eiropas Savienības valstīm.
  Noslēgtajā līgumā starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžu” par studentu un personāla mobilitātes īstenošu 2018/2019 akadēmiskajā gadā bija plānotas 34 studentu mobilitātes (no tām – 8 studiju mobilitātes, 34  prakses mobilitāte) un 6 personāla mobilitātes. Piešķirtā finansējuma ietvaros koledža  2018/2019  akadēmiskajā gadā kopskaitā realizēja 55 studentu mobilitātes, kas ir mazliet vairāk, nekā līgumā plānots (no tām – 51 studentu prakses mobilitāte, 4 studiju mobilitātes) un 7 personāla mobilitātes, kas tika īstenotas uz šādām valstīm: Vāciju, Poliju, Nīderlandi, Turciju un Lietuvu. Erasmus+ programmas mobilitātēs piedalījās studenti no visām koledžā īstenotajām pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmām (māszinības, ārstniecības, sociālās rehabilitātācijas un sociālās aprūpes programmām). 12 studenti bija prakses mobilitātēs dažādās veselības aprūpes iestādēs Vācijas pilsētās (Brēmenē, Itzehojā un Vitenbergā), 3 studenti – Adanā (Turcijā), 3 studenti – Gizycko (Polijā) un 33 studenti – Utenā (Lietuvā) , 4 studenti (topošie māszinību speciālisti) studēja Lietuvā. Gan studiju , gan prakses mobilitāšu ilgums atbilstoši plānotajam sastādīja 3 mēnešus, personāla mobilitātes ilgums 5 dienas. Mobilitātes tika īstenotas atbilstoši programmas mērķiem un Erasmus+ Hartas principiem.
  Koledžas studenti un personāls mobilitātes aktivitātēs piedalās jau vairākus gadus no vietas un pieredze rāda, ka studējošie ir apmierināti ar Erasmus+ programmas piedāvātajām iespējām un kvalitāti.
  Mobilitāte Eiropā veicina ne tikai mobilitātes dalībnieku profesionālās prasmes, bet arī sociālās prasmes, nodarbinātības iespējas un personīgo attīstību.
   Koledžas mērķis ir turpināt darbu, kas tika iesākts iepriekšējā plānošanas periodā un izmantot labāko pieredzi un secinājumus, lai palielinātu studentu nākotnes izredzes, konsekventi orientējoties uz kvalitāti apmācību un tālākizglītības plānošanā.
  Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv

Informāciju sagatavoja: projekta dalībnieki

15.10.2019.

Erasmus+ mācību mobilitātes (KA1)
Veselības aprūpes un sociālās jomas pārstāvji  no sadarbības iestādes Vācijā  apgūst pieredzi Latvijā

   Šogad jau otro reizi laikā no šī gada 7. oktobra līdz 11. oktobrim Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžā” viesojās vēl viena delegācija no Vācijas – Akademie für Gesundheits – und Sozialberufe (AGS) Itzehoje, kas ir koledžas sadarbības partneris, ar kuru pēdējos divos gados Erasmus+ programmas ietvaros tai ir izveidojusies ļoti veiksmīga sadarbība koledžas studentu mobilitātes īstenošanā veselības aprūpes jomā.
   Viesu vidū bija dalībnieki, kas pārstāvēja māszinību, fizioterapijas, egoterapijas un sociālās rehabilitācijas  specialitātes un ikdienā nodrošina praktiskās un teorētiskās apmācības veselības aprūpes jomā.
   Viesi ar lielu interesi iepazinās ar koledžā īstenotajām pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmām, materiāltehnisko nodrošinājumu, tikās ar koledžas vadību, mācību procesā iesaistīto akadēmisko personālu, prakšu vadītājiem un potenciālajiem 2019/2020 akadēmiskā gada  Erasmus+ mobilitātes dalībniekiem, lai pārrunātu līdzšinējo pieredzi Erasmus+ studentu un personāla mobilitātes īstenošanā un pilnveidotu sadarbību starp izglītības iestādēm, darba devējiem un sociālajiem partneriem.
   Darba programmas ietvaros viesi apmeklēja Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālo dienestu un sociālo pakalpojumu centru, koledžas sociālos partnerus – Daugavpils reģionālo slimnīcu un Daugavpils psihoneiroloģisko slimnīcu, kur tikās ar slimnīcas vadību un atbildīgajiem speciālistiem.  Viesiem tika organizēta kultūras programma.
   Iespēja būt mobiliem, spēja piemēroties pārmaiņām, gatavība uzņemties jaunus izaicinājumus veicina ne tikai mobilitātes  dalībnieku profesionālās prasmes, bet arī sociālās prasmes, nodarbinātības iespējas un ikviena personīgo attīstību.
   Darbīgas, konstruktīvas un pozitīvām emocijām piesātinātas pagāja šīs darba dienas, kas ir apliecinājums tam, ka sadarbība ir jāturpina, lai izglītības kvalitātes pilnveides process neapstātos.
   Paldies visiem, kas palīdzēja programmas nodrošināšanā un viesu uzņemšanā!
   Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv  sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

Informāciju sagatavoja: projekta dalībnieki

08.10.2019.

Erasmus+ mācību mobilitātes (KA1)
Plovdivas medicīnas universitātes (Bulgārija) pārstāvju vizīte Daugavpilī

   Lai īstenotu izglītības ilgtspējīgas attīstības un internacionalizācijas stratēģiju un vienotos par tālākās sadarbības iespējām, laikā no 23. septembra līdz 27. septembrim  Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžā” viesojās Plovdivas medicīnas universitātes (Bulgārijā) akadēmiskā personāla pārstāvji.
   Savas vizītes laikā viesi izteica vēlmi tuvāk iepazīties ar ārstniecības, māszinību un sociālās rehabilitācijas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmām, studentu un akadēmiskā personāla mobilitātes iespējam, resursiem mobilitātes aktivitāšu īstenošanai Erasmus+ programmas ietvaros.
   Vizītes laikā notika tikšanās ar koledžas vadību, sarunas un diskusijas ar koledžas padomes un akadēmiskā personāla pārstāvjiem, lai vienotos par tālākās sadarbības nosacījumiem, tai skaitā organizatoriskajiem jautājumiem, kas skar studentu un personāla mobilitātes īstenošanu Erasmus+ programmas ietvaros abās izglītības iestādēs.

Informāciju sagatavoja: projekta dalībnieki

16.09.2019.

Erasmus+ mācību mobilitātes (KA1)
Koledžā viesojās sadarbības partneri no Vācijas

   Erasmus+ programmas ietvaros laika posmā no 7. līdz 11. septembrim Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžā” viesojās sadarbības partneri no Vācijas izglītības iestādes – Akademie für Gesundheits – und Sozialberufe (AGS) Itzehoje, kas ikdienā darbojas veselības un sociālās aprūpes jomā, nodrošinot izglītības (tai skaitā tālākizglītības) iespējas topošajiem mediķiem, sociālajiem rehabilitētājiem, sociālajiem darbiniekiem u.c.
   Delegācijas sastāvā bija gan lektori, gan kursu vadītāji un praktiskās apmācības treneri, kā arī mācību procesā iesaistītie atbildīgie darbinieki no dažādām Vācijas pilsētām,  kurus ikdienā vieno darbs pie veselības aprūpes nozarē studējošo un strādājošo apmācību nodrošināšanas savās sadarbības iestādēs un uzņēmumos ar mērķi palielināt studējošo nākotnes izredzes darba tirgū, konsekventi orientējoties uz kvalitāti apmācību un tālākizglītības plānošanā.
  Kolēģi no Vācijas tikās ar koledžas padomi, katedras vadītāju un akadēmisko personālu, iepazinās ar koledžas  piedāvātajām pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmām un pieejamo mācību materiāltehnisko bāzi. Diskutēja par  praktiskās apmācības kvalitāti un iespējām Latvijā un Vācijā.
   Savas vizītes laikā viesi apmeklēja koledžas sociālos partnerus – Daugavpils reģionālo slimnīcu un Daugavpils psihoneiroloģisko slimnīcu, kur pēc koledžas absolvēšanas savas darba gaitas uzsāk daudzi jaunie speciālisti. Darba programmas ietvaros viesojās Daugavpils pilsētas pašvaldības sociālajā dienestā un sociālo pakalpojumu centrā, un kultūras programmas ietvaros apmeklēja Daugavpils Cietoksni.
   Izvērtējot vizītes programmu, viesi pauda gandarījumu par redzēto un gūtajām idejām savai profesionālajai darbībai, kā arī pateicās par saturīgi organizēto  darba un kultūras programmu, viesmīlību un profesionālismu.
   Tā bija iespēja mācīties vienam no otra un attīstīt jaunas idejas, radot telpu savstarpējai sadarbībai un veicinot augstākās profesionālās izglītības internacionalizāciju Latvijā un Vācijā.
   Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv.

Informāciju sagatavoja: projekta dalībnieki

30.08.2019.

Erasmus+ mācību mobilitātes (KA1)
Pārraudzības vizītes Erasmus+ studentu mobilitātes īstenošanas vietās

   Lai nodrošinātu kvalitatīvu Erasmus+ programmas aktivitāšu īstenošanu, šī gada augustā Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžas” vadība īstenoja pārraudzības vizītes vairākās studentu prakses mobilitātes īstenošanas vietās Vācijā (Vitenbergā, Brēmenē un Itzehojā).
   Kopā ar koledžas studentiem un uzņemošo prakses vietu pārstāvjiem tika pārrunāts prakses mobilitātes īstenošanas progress, pārskatīts nepieciešamais informatīvais atbalsts, apspriesti komunikācijas un prakses mobilitātes novērtēšanas jautājumi. Tikšanās laikā tika apspriesti arī prakses mobilitātes organizatoriskie jautājumi un drošības aspekti, kas saistīti ar studentu uzturēšanos partnervalstī.
   Uzņemošās puses pārstāvji atzinīgi  novērtēja koledžas studentu zināšanas un praktiskās profesionālās iemaņas un apņēmās turpināt uzsākto sadarbību, izmantojot labāko pieredzi un secinājumus nākamo Erasmus+ programmas mobilitāšu īstenošanā.
   Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapas www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+ un programmas mājaslapā www.erasmusplus.lv

Informāciju sagatavoja: projekta dalībnieki