ESF projekts «Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu dalība darba vidē balstītās mācībās un
mācību praksēs uzņēmumos» Nr. 8.5.1.0/16/I/001

Mērķis: Palielināt kvalificētu profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu skaitu pēc to dalības darba vidē balstītās mācībās vai darba devēja vadītās praktiskās mācībās un mācību praksēs.
Projekta īstenotājs: Latvijas Darba devēju konfederācija
Sadarbības partneri: profesionālās izglītības iestādes un darba devēji
Īstenošanas termiņš: 2017.gada 27.janvāris – 2023.gada 31.decembris
Atbalsta mērķa grupa: uzņēmēji, audzēkņi, profesionālās izglītības iestādes
Atbalstāmās darbības: darba vidē balstītas mācības un mācību prakses
Attiecināmās izmaksas:

Projekta ietvaros darba vidē balstītas mācības realizējis 61 Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” audzēknis, kā arī mācību prakses projekta ietvaros realizējuši 116 koledžas audzēkņi. Gan darba vidē balstītas mācības, gan mācību prakses īstenotas SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” un VSIA „Daugavpils psihoneiroloģiskā slimnīca”.

Vairāk par projektu:

https://lddk.lv/atbalsts-biznesam/partneriba-un-lidzdaliba-es-projektos/darba-vide-balstitas-macibas/