Projekts nr. 2021-1-LV01-KA131-HED-000011181
ERASMUS+ programmas 1.pamatdarbības personu mobilitātes projekts
“Studentu mobilitāte starp programmas valstīm”

30.11.2023.

   Kā jau ierasts, koledža ik gadu īsteno prakses un studiju mobilitātes uz ES valstīm. Projekta mobilitātes aktivitāšu īstenošana bija  vērsta uz to, lai koledžā studējošajiem nodrošinātu kvalitatīvu izglītību un ES standartiem atbilstošu prasmju un iemaņu iegūšanu, ko paredz vadlīnijas pacientu aprūpē.
   Līguma ietvaros starp Valsts izglītības attīstības aģentūru  un Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledžas” par studentu mobilitātes īstenošu 2022/2023 akadēmiskajā gadā kopskaitā bija plānotas 33 studentu mobilitātes (no tām – 3 studiju mobilitātes, 30 prakses mobilitātes). Piešķirtā finansējuma ietvaros koledža realizēja visas paredzētās 33 studentu mobilitātes, tai skaitā 22 prakses mobilitātes ( no tām 4 absolventu prakses mobilitātes īstenotas Polijā un 18 Lietuvā), un 11 studentu studiju mobilitātes tika realizētas Lietuvā. Erasmus+ programmas mobilitātēs piedalījās studenti no visām Daugavpils medicīnas koledžā īstenotajām pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmām (ārstniecības, sociālās rehabilitācijas, ārstnieciskās masāžas un estētiskās kosmetoloģijas programmām). Prakses mobilitāšu ilgums atbilstoši plānotajam sastādīja 3 vai 2 mēnešus. Visi dotācijas līgumā paredzētie mobilitātes pasākumi tika īstenoti atbilstoši plānotajam un finansējuma apguves efektivitāte sastāda 98,37 % .
   Kā atzīst paši mobilitātes dalībnieki, tad viņi ir apmierināti ar mobilitātes ilgumu un kā galvenos ieguvumus no dalības Erasmus+ programmā min profesionālo iemaņu pilnveidi un neatsveramo dzīves pieredzi, svešvalodu prasmes un patstāvību.
   Dalība mobilitātes aktivitātēs sniedza iespējas iepazīt citu valstu kultūru, tradīcijas, profesionālos standartus un ES prasības veselības aprūpes jomā. Tā ir iespēja iegūt jaunus draugus, iespēja ceļot un iepazīt sevi. Erasmus+ programmas sniegtais atbalsts ir ļoti nozīmīgs jaunas profesionālās pieredzes apgūšanai, valodas prasmju uzlabošanai, kontaktu veidošanai un ģeogrāfisko barjeru pārvarēšanai.

Informāciju sagatavoja: Erasmus+ programmas mobilitātes dalībnieki