Projekti pirms 2016.gada

2014./2015.m.g. realizējam projektu:

Eiropas Sociālā fonda darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība” papildinājuma 1.2.1.1.4.apakšaktivitātes „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana” projekts „Sākotnējās profesionālās izglītības pievilcības veicināšana”
( Vienošanās Nr. 2009/0001/1DP/1.2.1.1.4/08/IPIA/VIAA/001

2015. gadā laikā no 13. aprīļa līdz 20. maijam tika īstenots Eiropas Savienības (ES) Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas mobilitātes projekts
„Mācību prakses organizēšana māsu palīgu specialitātes arodizglītības programmas audzēkņiem” (Nr. 2013-1-LV1-LEO01-05339).

   Projekts tika īstenots sadarbībā ar partneriem no Itālijas, ņemot vērā gan partneriestādes, gan koledžas audzēkņu intereses. Aktivitāte tika īstenota Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas ietvaros. Projekta realizācijas ilgumsun vieta – 5 nedēļas veselības aprūpes iestādēs Itālijā.
   Pārmaiņas politiskajā, sociālajā un ekonomiskajā sistēmā Eiropā veicinājušas radikālas izmaiņas arī māsu palīgu izglītībā, kas pamatojas uz māsu palīgu filozofiju un noteica nepieciešamību apgūt jaunas praktiskās zināšanas un iemaņas veselības aprūpes jomā. Pēdējo gadu pieredze rāda, ka iezīmējas jaunas vadlīnijas pacientu aprūpē, mainās saskarsmes modeļi un parādās modernas aprūpes tehnoloģijas. Līdz ar to mainās arī prasības medicīnā studējošiem.
   Tādēļ mobilitātes projekta mērķis bija paaugstināt Daugavpils medicīnas koledžas māsu palīgu arodizglītības programmas audzēkņu profesionālās prasmes un iemaņas kvalitatīvā pacientu aprūpē, iespējas un konkurētspēju, tādējādi palīdzot projekta dalībniekiem sākt un veidot profesionālo dzīvi.Projekts bija vērsts uz to, lai Daugavpils Medicīnas koledžas māsu palīgu specialitātes audzēkņi apgūtu jaunas profesionālās prasmes un iemaņas un gūtu starptautisku pieredzi veselības aprūpes jomā, izejot mācību praksi veselības aprūpes iestādēs Itālijā.
   Projekta ietvaros Daugavpils Medicīnas koledžas māsu palīgu arodizglītības programmas audzēkņi pilnveidoja savas profesionālās prasmes un iemaņas, paplašināja redzesloku un uzlaboja savu pašvērtējuma pieaugumu, attīstīja tādas īpašības, kā mobilitāte, aktivitāte un komunikabilitāte. Partnervalstī pavadītais mobilitātes laiks tika ieskaītīts kā kvalifikācijas prakse atbilstoši arodizglītības programmas mācību prakses plānam, kas nodrošināja iespējas realizēt praktiskās apmācības darba tirgum maksimāli pietuvinātos apstākļos, tādejādi veicinot koledžas audzēkņu labāku piemērošanos atšķirīgās kultūrās un veselības aprūpes iestādēs dažādās ES valstīs.
   Pēc projekta realizācijas notika mobilitātes dalībnieku tikšanās ar koledžas personālu un audzēkņiem, kuri tika iepazīstināti ar prakses mobilitātes dalībnieku atziņām, informējot par iegūto pieredzi, uzņemošajiem partneriem un sadarbības iespējām nākotnē, diskutējot par labāko Eiropas (IT) pieredzi profesionālās praktiskās apmācības jomā, tādējādi nodrošinot pamatu jaunām atziņām un ieteikumiem mācību procesa pilnveidošanā atbilstoši audzēkņu iegūstamajai profesionālajai kvalifikācijai.
Māsas palīgam ir svarīgas zināšanas medicīnā, jo šie cilvēki nenodarbojoties tikai ar grīdu mazgāšanu, bet gan ar slimnieku aprūpi ikdienā. Aprūpējot slimus cilvēku, nepieciešamas īpašas zināšanas, prasmes un attieksme, lai nodrošinātu pēc iespējas labāku dzīves kvalitāti pacientam un viņa ģimenei. Izglītoti māsu palīgi ir pieprasīti, jo veselības aprūpes nodaļās joprojām trūkst kvalificētu un izglītotu māsu palīgu, tādēļ bija ļoti svarīgi atbalstīt audzēkņus un stimulēt viņus apgūt valstī nepieciešamās profesijas un moderno aprūpes tehnoloģiju pielietojumu praksē.
Projekts palīdzēja risināt arī Latvijas nacionālās un Latgales reģionālās problēmas profesionālās izglītības jomā, sekmējot profesionālās izglītības iestāžu audzēkņu mūžizglītību.
   Sadarbība starp Latvijas un Itālijas izglītības iestādēm un organizācijām, tai skaitā veselības aprūpes iestādēm ir vēl viens solis uz vienotas Eiropas izglītības sistēmas veidošanos, kas paver iespējas gan savstarpējās pieredzes bagātināšanai, gan audzēkņu izglītības iespēju paplašināšanai.

Projekta vadītāja I.Krūtkrāmele

   2015. gadā laikā no 22. februāra līdz 28. februārim tika īstenots Eiropas Savienības (ES) Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas mobilitātes projekts „Daugavpils medicīnas koledžas mācībspēku starptautiskā pieredzes apmaiņa profesionālo kompetenču un kapacitātes celšanai” (Nr.2013-1-LV1-LEO03-05338). Projekts īstenots sadarbībā ar Magdeburgas pašvaldību (kas ir Daugavpils sadraudzības pilsēta), ņemot vērā gan partneriestādes, gan darbinieku un koledžas intereses. Aktivitāte tika īstenota Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas ietvaros.
   Projekta specifiskais mērķis bija veicināt kvalifikācijas prasībām atbilstošu medicīnas studiju nodrošināšanu profesionālajās programmās veselības aprūpes jomā.
   Projekta aktivitātes bija vērstas uz to, lai Daugavpils Medicīnas koledžas personāls, kas saistīts ar koledžas audzēkņu profesionālo prasmju un kompetenču attīstīšanu un pilnveidošanu, gūtu starptautisku pieredzi, veiksmīgāk un efektīvāk sagatavotu studentus atbilstoši Eiropas darba tirgum un apzinātu darba devēju prasības atšķirīgās kultūrās un veselības aprūpes iestādēs/vidēs ES dalībvalstīs.
    Darba programmas ietvaros dalībnieki apmeklēja Vācijas mācību iestādes, uzņēmumus un veselības aprūpes iestādes, kas nodrošina arī prakses vietas veselības aprūpes jomā studējošajiem. Ieguva priekšstatu par Vācijas profesionālās izglītības sistēmu, tai skaitā duālo sistēmu, sadarbību starp profesionālās izglītības iestādēm un uzņēmumiem. Iepazinās ar dažādu iestāžu darbību, kvalifikācijas prasībām medicīnas un veselības aprūpē strādājošajiem. Guva priekšstatu par mācību metodiskā materiāla izstrādi un jaunāko tehnoloģiju un aprīkojuma izmantošanu veselības aprūpes jomā.
   Projekta ietvaros divi koledžas darbinieki ieguva pieredzi veselības aprūpes un sociālās labklājības jomās (tai skaitā karjeras konsultāciju jomā). Dalībnieki pilnveidoja savu profesionālo kompetenci un ieguva inovatīvu pieredzi medicīnas studiju procesa kvalitātes uzlabošanai, kā arī duālās izglītības organizēšanā profesionālās izglītības jomā. Veicināja starpinstitucionālo sadarbību un svešvalodas prasmju pilnveidi.
   Pēc projekta realizācijas notika mobilitātes dalībnieku tikšanās ar koledžas personālu, kur ar dalībnieku atziņām un praktiskajām rekomendācijām tika iepazīstināts koledžas personāls, informējot par iegūto pieredzi, partneriem un sadarbības iespējām nākotnē, diskutējot par tālākizglītības un kvalifikācijas paaugstināšanas kursu programmu pilnveidi „veselības aprūpes un sociālās labklājības” izglītības tematiskajā grupā, esošo programmu uzlabošanu atbilstoši prognozējamajām tirgus izmaiņām, izmantojot labāko Eiropas (DE) pieredzi profesionālās izglītības organizēšanā, tādējādi nodrošinot pamatu inovatīvai pieejai koledžas mācību procesā, kā arī jaunām atziņām un ieteikumiem mācību procesa pilnveidošanā atbilstoši audzēkņu iegūstamajai profesionālajai kvalifikācijai.
Sadarbība starp Latvijas un Vācijas iestādēm un organizācijām, tai skaitā profesionālās izglītības un veselības aprūpes iestādēm ir vēl viens solis uz vienotas Eiropas izglītības sistēmas veidošanos, kas paver plašas iespējas gan personāla savstarpējās pieredzes bagātināšanai, gan audzēkņu izglītības iespēju paplašināšanai.
   Starptautiskā mobilitāte parādīja, ka jaunas darba formas, duālās izglītības veicināšana profesionālajā izglītībā, kas daudzus gadus ir realizētas Eiropā, var būt veiksmīgi izmantotas arī Latvijas situācijā. Un kaut arī mūsu valstis un līdzšinējā pieredze ir stipri atšķirīgas, taču iedvesmoties un adaptēt tās elementus, tos integrējot savā sistēmā, ir iespējams.

Projekta vadītāja I.Krūtkrāmele

Klimata pārmaiņu finanšu instrumenta finansēto projektu atklātā konkursā apstiprināts projekta pieteikums “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Daugavpils medicīnas koledžai piederošā dienesta viesnīcas ēkā Miera ielā 3/5, Daugavpilī atbilstoši ilgtspējīgas projektēšanas un būvniecības prasībām, augstiem energoefektivitātes standartiem un izmantojot videi draudzīgu būvniecības materiālus un izstrādājumus”
   Daugavpils medicīnas koledžas dienesta viesnīcas ēka tika uzcelta 1978.gadā pēc tipveida būvprojekta, atbilstoši padomju būvniecības standartiem, izmantojot tolaik pieejamos būvniecības materiālus un tehnoloģijas, kas paredzēts siltākai klimatiskajai zonai. Tāpēc viena no būtiskākajām problēmām nodrošinājums ar siltumu, jo ēka tiek izmantota ne tikai koledžas audzēkņu izmitināšanai, bet arī izglītības procesa nodrošināšanai. Dienesta viesnīcas ēka ir Daugavpils medicīnas koledžas ēku kompleksa neatņemama sastāvdaļa, kas tiek izmantotas izglītības iestādes pilna un nepilna laika audzēkņiem nepieciešamo mācību, darba un sadzīves apstākļu nodrošināšanai.
   Projekta mērķis ir siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana, nodrošinot pāreju no tehnoloģijām, kurās izmanto fosilos energoresursus, uz tehnoloģijām, kurās izmanto atjaunojamos energoresursus, uzlabojot Daugavpils medicīnas koledžas ēkas, kura nepieciešama izglītības un dienesta viesnīcas funkciju veikšanai, energoefektivitāti.

Projekta laikā tiks īstenotas sekojošas galvenās aktivitātes:

1. Projekta iesnieguma tehniskās dokumentācijas sagatavošana;
2. Ieguldījumu veikšana vides aizsardzībā – Daugavpils medicīnas koledžas dienesta viesnīcas ēkas energoefektivitāti paaugstinošu rekonstrukcijas un vienkāršotās renovācijas darbu veikšanai, kas ietver:

 • ēkas ārsienu un cokola siltināšanu visā ēkā;
 • jumta pārseguma siltināšanu;
 • grīdas uz grunts siltināšanu;
 • radiatoru nomaiņu;
 • cauruļu siltumizolācijas atjaunošana;
 • mehāniskas pieplūdes nosūces sistēmas izbūvi ar siltuma rekuperatoru;

3. Ieguldījumu veikšana atjaunojamo energoresursu izmantošanai, kas ietver gaisa siltuma sūkņu uzstādīšanu pieplūdes gaisa papildus sildīšanai;
4. Projekta īstenošanas būvuzraudzība un autoruzraudzība;
5. Publicitātes pasākumu nodrošināšana;
6. Projekta ieviešanas uzraudzība.

Projekta īstenošanas vieta: Daugavpils, Mieraielā 3/5
Projektu paredzēts īstenot līdz 2013.gada 31. oktobrim
Projekta kopējās izmaksas – 207185,88 LVL

Līvija Jankovska, Daugavpils medicīnas koledžas direktore

ES Mūžizglītības programmas Leonardo da Vinci apakšprogrammas mobilitātes projekts  nr.2011-1-LV1-LE001-02102

 • 8 studentu prakse Vācijā, prakses ilgums 5 nedēļas

2011./2012.m.g. īstenojam šādus projektus:

ERASMUS mobilitātes programma līg.nr.2011-1-LVI-ERA02-02272

 • studiju mobilitāte: kopējais plānotais mobilo studentu skaits – 12, mobilitātes ilgums 3 mēneši;

 • prakses mobilitāte: kopējais plānotais mobilo studentu skaits – 12, mobilitātes ilgums 3 mēneši;

 • personāla apmācības mobilitāte: 1 cilvēks, plānotais mobilitātes dienu skaits – 5.

Iespējas Mūžizglītības programmas Erasmus ietvaros

  Eiropas Komisijas realizētā Mūžizglītības programma Erasmus (European Region Action Scheme for the Mobility of University Students) ir viena no populārākajām studentu un mācībspēku apmaiņas programmām, kuras mērķis ir uzlabot augstākās izglītības kvalitāti, veicināt augstskolu sadarbību, valodas prasmju uzlabošanu un starpkultūru izpratni. Šai programmai var pieteikties visas tās augstākās izglītības mācību iestādes, kuras saņēmušas Erasmus Universitātes hartu.
  Mūžizglītības programmā piedalās 33 valstis- 27 Eiropas Savienības (ES) dalībvalstis, Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas un Eiropas Ekonomiskās zonas valstis: Īslande, Lihtenšteina, Norvēģija un Šveice, kā arī ES kandidātvalstis- Rumānija un Turcija.
   Vairāk informācijas par Erasmus programmām var atrast Valsts izglītības attīstības aģentūras mājas lapā.

Kas ir Erasmus Universitātes harta?

   Erasmus Universitātes harta ir Eiropas Komisijas izsniegts rakstisks dokuments, kas dod iespēju augstākās izglītības mācību iestādēm iesaistīties Erasmus programmas aktivitātēs. Harta strikti nosaka pamatprincipus un vadlīnijas, kas jāievēro realizējot kādu no Erasmus aktivitātēm.
   Daugavpils medicīnas koledža ir izturējusi Eiropas Komisijas izsludināto konkursu un ir Eiropas Universitātes hartas turētāja, kas ļauj realizēt projektus, kur ieguvēji ir gan studenti, gan docētāji. Daugavpils medicīnas koledža kā prioritāti izvirza Erasmus studijas un praksi studentiem un apmaiņas braucienus docētājiem.

Erasmus studentu mobilitāte

      Erasmus studijas

   Šī aktivitāte dod augstskolu studentiem iespēju pavadīt integrētu studiju periodu no 3 līdz 12 mēnešiem citā dalībvalstī. Studentu mobilitātes mērķi: dot iespēju studentiem gūt vērtīgu akadēmisko, valodas un kultūras pieredzi, studējot citās Eiropas valstīs; veicināt sadarbību starp iestādēm un uzlabot uzņemošo augstskolu studiju vidi; sekmēt labi kvalificētu, atvērtu un starptautiski pieredzējušu jaunu cilvēku – topošo profesionāļu attīstību. Erasmus studentu mobilitāte tiek īstenota iepriekš noslēgtu starpinstitucionālu līgumu ietvaros starp mājas un uzņemošo iestādi, kurām abām piešķirta Erasmus Universitātes harta.
   Augstskola, kurā studenti mācās, Erasmus studentu atlasi veic godīgi un caurskatāmi. Pirms došanās uz ārzemēm Erasmus studentiem jāparaksta studiju līgums, kurā jāietver šādi dokumenti: „Mācību līgums”, kurā noteikta studiju programma, kas jāapgūst, un ko apstiprinājis students, mājas un uzņemošā iestāde; „Erasmus studenta harta”, kurā aprakstītas studenta tiesības un pienākumi studiju laikā ārzemēs. Studiju perioda beigās uzņemošajai iestādei jāizsniedz Erasmus studentam un viņa mājas iestādei sekmju izraksts, kas apstiprina apgūto programmu un iegūto vērtējumu. Mājas iestādei jānodrošina pilna akadēmiskā atzīšana par veiksmīgi īstenotām aktivitātēm Erasmus mobilitātes perioda laikā atbilstoši „Mācību līgumam”, vēlams izmantojot ECTS kredītpunktus. Informācija par Erasmus mobilitātes periodu jānorāda arī Diploma pielikumā. Studentiem var tikt piešķirta Erasmus stipendija, lai palīdzētu segt ceļa un uzturēšanās izmaksas (ieskaitot apdrošināšanas un vīzas izdevumus), kas saistītas ar studiju periodu ārzemēs. Erasmus studenti, neatkarīgi no tā, vai viņi saņem Erasmus stipendiju, ir atbrīvoti no maksas par studijām, reģistrāciju, eksāmeniem, pieeju laboratorijas un bibliotēkas pakalpojumiem uzņemošajā iestādē. Izejošajiem studentiem Erasmus ārvalstu studiju perioda laikā tiek saglabāta jebkāda valsts stipendijas vai aizdevuma izmaksa. Ja tiek piedāvāts, Erasmus students var piedalīties Erasmus intensīvajos valodu kursos, apgūstot uzņemošās valsts valodu pirms studiju perioda; šai aktivitātei var arī piešķirt papildu stipendiju. Vairāk informācijas skatīt sadaļā par Erasmus intensīvajiem valodu kursiem. Studenti ar īpašām vajadzībām var pieteikties arī īpašām stipendijām pēc tam, kad viņi ir apstiprināti mobilitātes periodam.
   Erasmus studentu mobilitāte ir balstīta uz divpusējiem starpinstitucionāliem līgumiem, kas noslēgti starp augstskolām, kas piedalās programmā un ir saņēmušas Erasmus Universitātes hartu. Studiju perioda beigās nosūtošajai augstskolai jānodrošina ārzemēs pavadītā perioda pilnīga atzīšana, vēlams izmantojot ECTS kredītpunktus. Atzīšana ir balstīta uz apmācības līgumu, ko apstiprinājušas visas puses pirms mobilitātes perioda sākuma. Bez tam, vēlams izmantot Europass mobilitātes dokumentus. Studentam jābūt reģistrētam augstskolā, kurai piešķirta Erasmus Universitātes harta, un uzņemtam augstākās izglītības studijās, kuras beidzot students saņems atzītu grādu vai citu atzītu augstākā līmeņa kvalifikāciju līdz doktorantūras līmenim ieskaitot. Studentam jābūt uzņemtam vismaz otrajā augstākās izglītības studiju gadā. Studentam jābūt programmas dalībvalsts pilsonim vai atbilstoši attiecīgās valsts likumiem, atzītam par bēgli, bezvalstnieku vai pastāvīgo iedzīvotāju valstī, kurā viņš dzīvo.
   Students var saņemt tikai divas Erasmus stipendijas: vienu studiju periodam un vienu prakses periodam. Sūtošajai vai uzņemošajai valstij jābūt ES dalībvalstij.

      Erasmus prakse

  Erasmus mobilitātes programmas ietvaros augstāko izglītības iestāžu studenti var doties mācību praksē kādā no Eiropas organizācijām vai uzņēmumiem, kas atrodas Mūžizglītības programmas dalībvalstī. Tā ir lieliska iespēja strādāt starptautiskā vidē, papildināt savu CV (Curriculum Vitae) ar vērtīgu ierakstu, kā arī atgriezties Latvijā ar jaunām un progresīvām idejām. Prakses laikā students varēs ne tikai apgūt profesionālās iemaņas, bet iegūt arī jaunus draugus un paziņas no citām valstīm. Iespēju praktizēties Erasmus ietvaros, var izmantot tikai vienu reizi.
  Erasmus studentu prakses programmā var piedalīties tie studenti, kuri ir sekmīgi pabeiguši pirmo studiju gadu, kā arī tie studenti, kuru mācību programmā Latvijā, ir paredzēta prakse. Studentam, kurš vēlas doties mācību praksē, ir jābūt labām angļu, vācu vai kādas citas ES valsts valodas zināšanām, labām sekmēm mācībās, kā arī skaidrai motivācijai prakses laikam ārzemēs.
Mācību prakse ārzemēs var ilgt no trīs līdz 12 mēnešiem. Studenti, kuri ir apstiprināti dalībai praksē, saņem stipendiju, kas sedz ceļa, uzturēšanās, apdrošināšanas un vīzas izdevumus. Stipendijas maksimālos apjomus nosaka Eiropas Komisija, savukārt studentiem, kuri no Latvijas dodas praksē ārzemēs, stipendijas apjomu nosaka Latvijas augstākās izglītības iestādes, pamatojoties uz piešķirto finansējumu un studentu skaitu. Tomēr Erasmus programmā tiek uzsvērts, ka stipendija sedz tikai daļu no brauciena izmaksām, līdz ar to studentam jau laicīgi jāmeklē papildus finansējums. Svarīgi atcerēties, ka gadījumā, ja students Latvijā studē par maksu, tad Erasmus prakses laikā ārvalstīs, viņš netiek atbrīvots no studiju maksas.
  Prakses laiks tiek atzīts ar ECTS – Eiropas Kredītpunktu pārneses un uzkrāšanas sistēmas (European Credit Transfer System) palīdzību, kas izveidota, lai objektīvi un taisnīgi novērtētu ārzemēs pavadīto prakses vai studiju laiku. ECTS nozīmē, ka prakses laiks ārzemēs tiks atzīts kā līdzvērtīgs praksei Latvijā un tiks novērtēts ar attiecīgu skaitu kredītpunktu (KP). Studentam, pirms došanās uz ārzemēm, jāvienojas ar pasniedzēju, ka izvēlētā prakse, pēc atgriešanās, tiks akadēmiski atzīta.
  Studentam ir aktīvi jāiesaistās prakses vietas, kas atbilstu augstākās izglītības iestādes studiju programmas un specialitātes prasībām, meklēšanā. Kad prakses vieta ir atrasta, saņemts arī apstiprinājums, ka prakses devējs piekrīt uzņemt studentu savā organizācijā vai uzņēmumā, tiek sagatavoti nepieciešamie dokumenti, lai students var sākt plānot savu braucienu. Dzīvesvieta, pirms prakses sākuma, ir jāatrod studentam pašam. Iespējams, prakses devējs varēs ieteikt kādus dzīvesvietas variantus.
Pirms aizbraukšanas praksē uz kādu no Eiropas kopienas valstīm, tiek noslēgts trīspusējs līgums, kuru paraksta students, Latvijas augstākā mācību iestāde un prakses devējs. Līgumā ir aprakstīta prakses perioda programma, norādīts veicamo darbu apraksts, tiesības un pienākumi. Ja students prakses laiku aizvadījis sekmīgi, prakses devējs izsniedz darba izpildes apliecinājumu, uz kura pamata šis laiks tiek akadēmiski atzīts.

Dokumenti lejupielādei

Augstskolu mācībspēku mobilitāte

   Mācībspēku mobilitāte- tā ir iespēja mācībspēkiem (docētājiem, lektoriem) docēt kādā no Mūžizglītības programmas dalībvalstīm.
Tā ir iespēja lektoriem paplašināt redzesloku, pilnveidot kursu saturu un iegūt starptautisku pieredzi. Šīs apmaiņas programmas mērķis ir veicināt sadarbību starp augstskolām, iedrošināt augstskolas paplašināt kursu saturu, uzlabot kvalitāti, ļauj gūt labumu tiem studentiem, kuri nevar piedalīties mobilitātes programmā, no zināšanām un pieredzes, ko sniedz uzaicinātie lektori no ārzemēm.
   Minimālais docēšanas termiņš ir 1 diena (vismaz 5 akadēmiskās stundas), maksimālais termiņš- 6 nedēļas. Ieteicamais docēšanās brauciena ilgums ir viena nedēļa jeb 5 darba dienas.
Pasniedzēji aicināti iespējamās sadarbības augstskolas meklēt pašu spēkiem, piesakoties stipendijai, jāuzrāda ielūgums no uzņemošās augstskolas. Pirms apmaiņas brauciena, iesaistītajām mācību iestādēm, jāvienojas par aktivitātēm, ko īstenos docētājs, jāsastāda docēšanas programma.

Dokumenti lejupielādei

Ko dod piedalīšanās starptautiskajos projektos?

   Kopā ar partneriestādēm risinās kopīgus jautājumus (mācību iestādes menedžmenta uzlabošanā, izglītības programmas uzlabošanā, studentu prakses organizēšanā, iestādes mācību darba organizācijas pilnveidē).
   Tikšanās ar kolēģiem no dažādām valstīm ļaus iepazīt dažādas izglītības sistēmas, mācību metodes, izglītības saturu (programmas), bagātinās savu profesionālo pieredzi, uzzināt par novitātēm izglītības jomā.
   Piedaloties projektos, docētājiem un studentiem būs iespēja attīstīt jaunas profesionālās prasmes un iespējas trenēt jau esošās, pilnveidot svešvalodu zināšanas.
Piedalīšanās projektos attīstīs komunicēšanas prasmes un pilnveidos zināšanas par dažādām kultūrām, paplašinās redzes loku Eiropas dimensijas kontekstā.
Sadarbības valstis:  Beļģija, Itālija, Polija, Slovākija, Spānija, Turcija, Ungārija, Vācija

Studentu mobilitāte (IVT)
LEONARDO DA VINCI MOBILITĀTES AKCIJAS

 • Jaunieši, kas iegūst sākotnējo profesionālo izglītību.
 • Profesionālās izglītības speciālisti.

Studentu mobilitāte
Projekta Nr.: LLP-LdV-IVT-2008-LV-124

 • Projekta nosaukums – Mācību prakses organizēšana māsu palīgu specialitātes arodizglītības programmas audzēkņiem.
 • Projekta specifiskais mērķis – palielināt DMK māsu palīgu arodizglītības programmas audzēkņu profesionālās zināšanas, iespējas un konkurētspēju, tādējādi palīdzot projekta dalībniekiem sākt un veidot profesionālo dzīvi.
 • Mācību prakses dalībnieki bija 6 DMK māsu palīgu specialitātes audzēkņi.
 • Mācību prakses ilgums – 5 nedēļas.
 • Projektā iesaistītie partneri – DMK (Latvija), Jugendwerk „Die Insel” gGmbH sociālās aprūpes centrs (Vācija).
 • Projekta realizācijas laiks un vieta – 2009. gada pavasaris, Šverīna (Vācijā).
 • Ieguvums – Mācību prakse palielinās DMK māsu palīgu arodizglītības programmas audzēkņu profesionālās prasmes un iemaņas, paplašinās redzesloku, veicinās pašvērtējuma pieaugumu, attīstīs tādas īpašības, kā mobilitāte, aktivitāte un komunikabilitāte, tādējādi veicinot jauniešu labāku piemērošanos atšķirīgās kultūras un veselības aprūpes vidēs dažādās valstīs.

Pasniedzēju mobilitāte (VETPRO) 
LLP-LdV-VETPRO-2008-LV-300

   Projekta nosaukums – Studiju prakses pilnveide un nodrošināšana māsu izglītībā.
Projekta mērķis – Veicināt kvalifikācijas prasībām atbilstošu studiju prakses nodrošināšanu māsu profesionālās izglītības programmās veselības aprūpes jomā.
   Projekta aktivitātes bija vērstas uz to, lai Daugavpils Medicīnas koledžas pasniedzēji, prakses vadītāji un organizētāji, kas tiešā veidā saistīti ar audzēkņu profesionālo prasmju un kompetenču attīstīšanu un pilnveidošanu atbilstoši esošajām studiju programmām, gūtu starptautisku pieredzi, ļaujot pilnveidot un nodrošināt studentu prakses, veiksmīgāk un efektīvāk sagatavot studentus atbilstoši Eiropas darba tirgum un apzināt darba devēju prasības atšķirīgās kultūrās un veselības aprūpes iestādēs (vidēs) dažādās valstīs.
Šī mērķa sasniegšanai pieredzes apmaiņas dalībniekiem projekta ietvaros tika nodrošināta:

 • Eiropas pieredzes apzināšana ārpus Latvijas māsu izglītībā;
 • Iepazīšanās ar studiju prakses organizēšanu un vadīšanu Turcijā, lai pēc studijām medicīnas koledžas beidzēji varētu efektīvi konkurēt Latvijas un Eiropas darba tirgū;
 • Starpinstitucionālas sadarbības veicināšana studiju prakses metodiskā materiāla izstrādē;
 • Dažādu pieeju apzināšana sadarbības veidošanai starp profesionālo izglītību un sociālajiem partneriem.

   Ieguvums – skaidrāks nepieciešamo izmaiņu un pilnveides attīstības virziens, ļaujot izstrādāt kvalitatīvu prakšu organizācijas sistēmu (politiku) koledžā. Pieredzes apmaiņas procesā tiks attīstīta tālāka sadarbība ar partneriem, kas dotu iespēju nodrošināt prakses vietas partnervalstīs.
Pieredzes apmaiņas ilgums – 1 nedēļa
Projekta partneri – Health Profesional High School (Turcija)
Projekta realizācijas laiks un vieta – 2009. gada septembris
Ieguvums – skaidrāks nepieciešamo izmaiņu un pilnveides attīstības virziens, ļaujot izstrādāt kvalitatīvu prakšu organizācijas sistēmu (politiku) koledžā. Pieredzes apmaiņas procesā tiks attīstīta tālāka sadarbība ar partneriem, kas dotu iespēju nodrošināt prakses vietas partnervalstīs.

Projekta vadītāja Ināra Krūtkrāmele