Projekti 2018.gads – 2017.gads

25.07.2018.

KA1 profesionālās izglītības sektors- Personu mobilitāte mācību nolūkos
KA102 – VET  learner  and  staff  mobility

   Jau otro reizi Daugavpils medicīnas koledžas (tagad Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils universitātes Daugavpils medicīnas koledža”) māsu palīgu specialitātes arodizglītības programmas audzēkņiem laikā no šī gada 19. marta līdz 20. aprīlim Erasmus+ programmas ietvaros bija iespēja nodrošināt prakses mobilitāti dažādās veselības aprūpes iestādēs Itālijā. Laikā no 19.marta līdz 25.martam mobilitātes aktivitātēs piedalījās arī 2 koledžas profesionālajā izglītībā un apmācībā iesaistītie speciālisti un prakšu vadītāji.
   Mobilitātes projekts tika īstenots Erasmus+ programmas piešķirtā finansējuma ietvaros un sadarbībā ar Itālijas partneri – A Rocca” kompāniju ar starptautisko departamentu „EProjectConsult”, kas ir profesionāla organizācija, un kas nodarbojas ar izglītību, profesionālo apmācību, piedāvā valodu kursus, profesionālus seminārus un augstas kvalitātes prakses vietas. Uzņemošā organizācija ir pieredzes bagāta kompānija ar plašu vietējo un nacionālo partneru sadarbības loku, kas piedāvā prakses vietas dažādās nozarēs, strādā sadarbībā ar vairāk nekā 200 maziem un vidējiem uzņēmumiem un organizācijām no visiem galvenajiem ekonomikas sektoriem, tajā skaitā arī veselības aprūpes jomā. 

Projekta nosaukums “Inovācijas profesionālajā izglītībā”
Līguma Nr. 2017-1-LV01-KA102-035285

   Projekta mērķis bija attīstīt un nostiprināt Eiropas līmeņa standartiem atbilstošas profesionālās prasmes, iemaņas un kompetences audzēkņiem, tādējādi palielinot profesionālās iespējas un konkurētspēju.
   Projekta ietvaros tika realizēta audzēkņu prakses mobilitāte Itālijā (“Inovācijas profesionālajā izglītībā”) un personāla pieredzes apmaiņa Itālijā (“Labās prakses piemēru pārņemšana kvalitatīvas profesionālās izglītības nodrošināšanai”).

Mobilitātes aktivitātes bija vērstas uz šādu  mērķu sasniegšanu: 

  1.Māsu palīgu specialitātes arodizglītības programmas audzēkņiem (8): 

attīstīt un nostiprināt Eiropas līmeņa standartiem atbilstošas profesionālās prasmes, iemaņas un kompetences audzēkņiem, tādējādi palielinot profesionālās iespējas un konkurētspēju iekļauties Eiropas darba tirgū;

 • praksē apgūt jaunākās  tehnoloģijas un metodes izvēlētajā profesijā;
 • sasaistīt iegūtās teorētiskās zināšanas ar  praksi veselības aprūpes iestādēs;
 • veicināt tādu personīgo īpašību attīstību, kā mobilitāte, aktivitāte un komunikabilitāte, lai palīdzētu projekta dalībniekiem ar uzlabotām iespējam uzsākt un veidot patstāvīgo profesionālo dzīvi;
 • uzlabot audzēkņu  sociālās integrācijas iespējas;
 • uzlabot audzēkņu profesionālās svešvalodas zināšanas un veicināt viņu starpkultūru kompetenci. 

  2.Profesionālajā izglītībā un apmācībā iesaistītie speciālistiem (2):

 • nodrošināt dalībnieku  inovāciju  apgūšanu un kompetenču pilnveidošanu profesionālās izglītības jomā;
 • izzināt  veselības aprūpes iestāžu  un profesionālās izglītības iestāžu sadarbības principus  profesionālās izglītības ietvaros salīdzinošā perspektīvā;
 • iepazīties ar kompānijas pieredzi profesionālās izglītības gadatirgos (ja iespējams);
 • apgūt jaunas inovatīvas metodes praktiskās apmācības kvalitātes nodrošināšanai un bibliotēkas fondu nodrošinājumā;
 • stiprināt projekta dalībnieku kapacitāti profesionālo programmu un metodisko materiālu modernizēšanā;
 • veicināt dalībnieku svešvalodas zināšanu pilnveidošanu.

   Erasmus+ programmas atbalsts bija ļoti nozīmīgs jaunas profesionālās pieredzes apgūšanai, valodas prasmju uzlabošanai, kontaktu veidošanai un ģeogrāfisko barjeru pārvarēšanai Eiropas Izglītības telpā. Dalība programmā ir nesaraujami saistīta ar koledžas attīstības stratēģiju, tā veicināja studentu un personāla mobilitāti, pilnveidoja personāla un studentu pieredzi, kas kopumā veicināja koledžas piedāvāto mācību programmu kvalitātes paaugstināšanos, uzlabojot praktiskās apmācības kvalitāti un sniedza ieguldījumu starptautiskās sadarbības īstenošanā.
   Mobilitātes īstenošana paaugstināja DMK māsu palīgu specialitātes audzēkņu profesionālās iemaņas, balstoties uz jauno tehnoloģiju apgūšanu un praktisku jaunu medicīnas aprīkojuma un līdzekļu pielietošanu, kas veicināja profesionālo pilnveidi. Mums ir svarīgi pārņemt labās prakses piemērus no Eiropas Savienības, pārnest un pilnveidot inovatīvas metodes ne tikai savā iestādē, bet arī būt gataviem dalīties pieredzē ar citiem.
   Projekta ieviešanas laikā visspilgtāk izpaudās integrācija Eiropas Savienības kopējā telpā, kur kārtējā iepazīšanās ar pieredzes bagātāku ES dalībvalsti ir iespēja pārmantot kādas jaunas darba metodes vai paņēmienus veselības aprūpes sfērā, kas jau daudzus gadus veiksmīgi darbojas ES.
   Bija iespēja iepazīties un salīdzināt divu Eiropas Savienības valstu profesionālās izglītības un veselības aprūpes sistēmas, Visbūtiskākā šķita atšķirība attieksmē pret indivīdu un fakts, ka viss tiek balstīts uz uzticēšanos indivīdam, darbinieks pats kontrolē savu tālākizglītību, kas ir balstīta uz praktisku iemaņu pilnveidošanu, nevis tikai teorētisku metodikas kursu apmeklēšanu, kas lielāko uzmanību velta pretendenta praktiskajai pieredzei konkrētajā profesijā. Īpaši jāatzīmē iespēja iepazīties ar veselības aprūpes un izglītības iestādēs izmantojamo materiāli tehnisko nodrošinājumu. Materiālā bāze ir pieejama ne tikai audzēkņiem, kuri ir izvēlējušie apgūt šo izglītības pakāpi, bet arī pieaugušajiem, kuri vēlas paaugstināt savu kvalifikāciju. Pilnveidotas svešvalodas prasmes, saskarsmes iemaņas starp darba kolēģiem un darbā saskarsmē ar pacientiem. Iegūta pieredze darbā multikulturālā vidē.
Projekta realizācijas ilgums un vieta – 5 nedēļas veselības aprūpes iestādēs Itālijā.
   Partnervalstī pavadītais mobilitātes laiks tika ieskaitīts kā kvalifikācijas prakse atbilstoši arodizglītības programmas mācību prakses plānam, kas nodrošināja iespējas realizēt praktiskās apmācības darba tirgum maksimāli pietuvinātos apstākļos, tādejādi veicinot koledžas audzēkņu labāku piemērošanos atšķirīgās kultūrās un veselības aprūpes iestādēs dažādās ES valstīs.
   Noslēgumā, piedaloties projekta dalībniekiem un koordinatoriem no Itālijas, tika izvērtēts prakses laikā paveiktais. Visi projekta dalībnieki saņēma uzņemošās organizācijas sertifikātus.

Erasmus+ programmas profesionālās izglītības sektora projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.

29.06.2018.

Ieguldot Eiropas Reģionālā Attīstības Fonda (ERAF) līdzekļus, nepilna gada laikā Daugavpils medicīnas koledžā tika modernizētas divas STEM pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības studiju programmas “Māszinības” un “Ārstniecība”.

   Renovācijas rezultātā koledža ieguvusi modernas, ērtas un darba tirgus pieprasījumam atbilstošas mācību telpas, kur studenti varēs apgūt valsts attīstībai tik nepieciešamās medicīnas māsu un ārsta palīgu profesijas.
   Projekta “Daugavpils Medicīnas koledžas infrastruktūras un aprīkojuma modernizācija” īstenošanas gaitā “Māszinību” un “Ārstniecības” studiju programmu apguvei tika izveidoti un aprīkoti četri jauni mācību kabineti:

1. Pacientu aprūpes procesa simulāciju centrs (procedūru kabinets un manipulāciju istaba) 
2. Ārstnieciskās masāžas mācību centrs praktisko iemaņu apguvei. 
3. Inovatīvo tehnoloģiju laboratorija, kur tiks veikti pētījumi un nodrošināta inovāciju ieviešana studiju procesā. 
4. Neatliekamās medicīniskās palīdzības simulācijas centrs.

   Tika nodrošināta bibliotēkas krājumu paplašināšana, iegādājoties drukātos izdevumus, kas nepieciešami medicīnas izglītības programmu īstenošanai.
   Daugavpils medicīnas koledža ir vienīgā pirmā līmeņa augstākās profesionālās izglītības iestāde Latgalē, kas nodrošina reģionu ar medicīnas māsām, ārstu palīgiem, māsu palīgiem un ir uzskatāma par stratēģiski nozīmīgu medicīnas personāla sagatavošanā, nodrošinot reģiona ekonomisko attīstību kopumā.
   Mācību telpas varēs izmantot ne tikai koledžas studenti un docētāji tālākizglītības un profesionālas pilnveides programmu apguvei un specializācijas nodrošināšanai studiju programmās “Māszinības” un “Ārstniecība”, bet arī ārstniecības iestāžu darbinieki kvalifikācijas paaugstināšanai un profesionālajai pilnveidei.
   Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta īstenošana tika uzsākta 2017.gada jūlijā. Projekta kopējās izmaksas sastādīja 295307 EUR, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzfinansējums – 251010,95 (85 %), attiecināmais valsts budžeta finansējums – 44296,05 (15%).

29.03.2018.

Eiropas reģionālā attīstības fonda (ERAF) ietvaros iegādāts jauns aprīkojums kvalitatīva izglītības procesa nodrošināšanai 

   Lai nodrošinātu konkurētspējīgas izglītības ieguves iespējas STEM jomas profesionālās izglītības programmās, medicīnas specialitāšu apguvei projekta“Daugavpils medicīnas koledžas infrastruktūras un aprīkojuma modernizācija” (Vienošanās Nr. 8.1.4.0/17/I/009) ietvaros iegādāts jauns  un mūsdienīgs aprīkojums jaunizveidotajiem mācību kabinetiem – Pacientu aprūpes procesa simulāciju centram, ārstnieciskās masāžas kabinetam, inovatīvo tehnoloģiju laboratorijai un neatliekamās medicīniskās palīdzības simulācijas centram.
   Ar medicīnisko ierīču palīdzību studentiem būs iespēja apgūt zināšanas un prasmes, kā, piemēram, negadījuma vietā vai pa ceļam uz slimnīcu var kontrolēt kritiskā stāvoklī esoša pacienta dzīvībai nozīmīgo funkciju rādītājus, tostarp uzraudzīt sirds ritmu, asinsspiedienu, skābekļa saturu asinīs, noteikt un novērst cilvēka dzīvībai bīstamus sirds darbības traucējumus u.c. 
   Projekta ietvaros iegādātas iekārtas un aparāti, kas mediķiem izsaukumos palīdzglābt smagi cietušu vai kritiski slimu pacientu dzīvības. Jaunais aprīkojums iegādāts par Eiropas reģionālā attīstības fonda līdzekļiem, un drīzumā tas tiks izmantots mācību procesa nodrošināšanā. 
  Šo medicīnisko iekārtu iegāde būtiski modernizējusi koledžas materiāltehnisko bāzi un ļaus nodrošināt izglītības procesu jaunā kvalitātē, piedāvājot daudz plašākas medicīniskās izglītības apguves iespējas diagnostikā un ārstēšanā.
   Projekta ietvaros iegādāto aprīkojumu varēs izmantot ne tikai koledžas studenti un docētāji, bet arī ārstniecības iestāžu darbinieki kvalifikācijas paaugstināšanai.

20.01.2018.

Parakstīta vienošanās par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi
Daugavpils medicīnas koledžas ēkā Varšavas ielā 26a” īstenošanu

   Lai veicinātu energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus un samazinātu siltumenerģijas zudumus un apkures sistēmai nepieciešamo enerģijas patēriņu Daugavpils medicīnas koledžas ēkā Varšavas ielā 26 a, Daugavpils medicīnas koledža laika posmā no 2018. gada janvāra līdz 2018. gada septembrim īstenos Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektu “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Daugavpils medicīnas koledžas ēkā Varšavas ielā 26a” .
   Vienošanās Nr.4.2.1.2/17/I/018 par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgta ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru kā Sadarbības iestādi “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.2.1.specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts un dzīvojamās ēkās” 4.2.1.2.pasākuma “Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu valsts ēkās”ietvaros.

Projekta mērķis

   Veicināt energoefektivitātes paaugstināšanu Daugavpils medicīnas koledžas ēkā Varšavas ielā 26a, lai samazinātu siltumenerģijas zudumus un apkures sistēmai nepieciešamo enerģijas patēriņu.

Projekta ietvaros plānotas sekojošas darbības:

1. Projekta tehniskās dokumentācijas sagatavošana un saskaņošana normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā;
2. Energoefektivitāti paaugstinošu būvdarbu veikšana ēku norobežojošajās konstrukcijās (tai skaitā Projekta īstenošanas būvuzraudzība un autoruzraudzība);
3. Projekta vadības un uzraudzības nodrošināšana;
4. Publicitātes pasākumu par projekta īstenošanu nodrošināšana.

Projektā sagaidāmais rezultāts:

1. Primārās enerģijas gada patēriņa samazinājums – 122,07 MWh/gadā;
2. Aprēķinātais siltumnīcefekta gāzu samazinājums – 24,78 CO2 ekvivalenta tonnas gadā

Projekta īstenošanas vieta: Koledžas mācību korpuss nr.1 Varšavas ielā 26a
Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2018.- 30.09.2018.

Ieguvums: Renovētajā Daugavpils medicīnas koledžas ēkā tiks nodrošināts sociālais pasūtījums jauno speciālistu sagatavošanā, koledžas audzēkņi varēs studēt mūsdienu prasībām atbilstošā ēkā, tādējādi projekta īstenošana kļūs par nozīmīgu faktoru ilglaicīgai attīstībai un būtiskai finanšu līdzekļu ekonomijai, kā arī projekta īstenošanas rezultātā tiks tehniski sakārtots valsts īpašums.

Projektam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 134 000,00 eiro, tai skaitā ERAF finansējums – 113 900,00 eiro (85 %), valsts budžeta finansējums – 20 100,00 eiro (15%).

22.12.2017.

Vienošanas Nr. 8.1.4.0/17/I/009 Eiropas Reģionālā attīstības fonda projekta “Daugavpils medicīnas koledžas infrastruktūras un aprīkojuma modernizācija” īstenošanas progress.

   Daugavpils medicīnās koledžā kopš jaunā mācību gada sākuma Eiropas Reģionālā attīstības fonda (turpmāk – ERAF) līdzfinansētā projekta ietvaros rit infrastruktūras  uzlabošanas darbi – notiek koledžas telpu un mācību kabinetu pārbūve, tiek modernizēts studiju aprīkojums, iegādātas iekārtas un tehnoloģijas.
   Īstenojot koledžas telpu atjaunošanu (Miera ielā 3/5) un pamatojoties uz pieejamo ERAF finansējumu, finālā tiks izveidotas 4 jaunas mācību telpas (apvienojot esošās), veicot remontdarbus gaitenī, nodrošinot griestu (ar kopējo platību 331 m2) un grīdas (ar kopējo platību 331m2) vienkāršoto atjaunošanu, veicot sienu vienkāršoto atjaunošanu ar kopējo platību 817,8 m2. Paralēli tiek veikti elektromontāžas darbi, kā arī ūdensvada un kanalizācijas darbi.
Līdztekus renovācijas darbiem tika organizēti iepirkumi studiju aprīkojuma iegādei.
   Projekta “Daugavpils medicīnas koledžas infrastruktūras un aprīkojuma modernizācija” mērķis ir uzlabot studiju mācību vidi, lai nodrošinātu izglītības atbilstību darba tirgus prasībām. Ņemot vērā koledžas virzību uz inovatīvo darbību ar augsto tehnoloģiju komponenti, koledžas direktore atzīmēja, ka profesionālajā izglītībā ir nepieciešams pilnveidot infrastruktūru, balstoties darba tirgus pieprasījumā, nodrošinot ilgtermiņa ieguldījumus medicīnas izglītības attīstībā.
Lai nodrošinātu konkurētspējīgas izglītības ieguves iespējas STEM jomas profesionālās izglītības programmās, Daugavpils medicīnas koledža līdz 2018.gada vidum turpinās īstenot Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektu”Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās” ietvaros.
Lai nodrošinātu 10.07.2015. Eiropas Savienības fondu 2014-2020.gada plānošanas perioda publicitātes vadlīnijās Eiropas Savienības fondu finansējuma saņēmējiem noteikto publicitātes prasību ievērošanu, projekta īstenošanas vietā uzstādīts informatīvais plakāts, kas satur informāciju par projektu.

Projekta īstenošanas vieta: Daugavpils, Miera iela 3/5
Projekta īstenošanas laiks: 12 mēneši (07/2017 – 06/2018)
Projekta kopējās izmaksas – 295307 EUR
Pieejamais ERAF līdzfinansējums – 251010,95 (85 %)
Attiecināmais valsts budžeta finansējums – 44296,05 (15 %)

14.07.2017.

Parakstīta Vienošanas par ERAF projekta īstenošanu Daugavpils medicīnas koledžā

   Lai nodrošinātu konkurētspējīgas izglītības ieguves iespējas STEM jomas profesionālās izglītības programmās, Daugavpils medicīnas koledža laika posmā no 2017. gada jūlija līdz 2018.gada 30.jūnijam īstenos Eiropas Reģionālā attīstības fonda projektu “Daugavpils medicīnas koledžas infrastruktūras un aprīkojuma modernizācija”.
   Vienošanās Nr. 8.1.4.0/17/I/009 par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu noslēgta ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru kā Sadarbības iestādi ”Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības STEM, tajā skaitā medicīnas un radošās industrijas, studiju mācību vidi koledžās” ietvaros.

Projekta mērķis

   Uzlabot studiju mācību vidi Daugavpils medicīnas koledžas pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programmās “Māszinības” (41723) ar kvalifikāciju “māsa” un “Ārstniecība” (41721) ar kvalifikāciju “ārsta palīgs”, lai nodrošinātu konkurētspējīgas izglītības ieguves iespējas STEM jomas profesionālās izglītības programmās.

Projekta ietvaros tiks modernizētas sekojošas STEM izglītības programmas:

1.pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Māszinības”,
2.pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības studiju programma “Ārstniecība”.

Projekta ietvaros plānots izveidot:

  1.Pacientu aprūpes procesa simulāciju centru (procedūru kabinets un manipulāciju istaba) “Māszinību” un “Ārstniecības” studiju programmu apguvei, tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu apguvei un  specializācijas programmu māsām nodrošināšanai. Simulāciju centru varēs izmantot ne tikai koledžas studenti un docētāji, bet arī ārstniecības iestāžu darbinieki kvalifikācijas paaugstināšanai.
  2.Ārstnieciskās masāžas mācību centru praktisko iemaņu apguvei. Kabinets tiks izmantots “Māszinību” un “Ārstniecības” studiju programmu studiju priekšmetu “Ārstnieciskās masāžas pamati” un “Medicīniskā rehabilitācija”, apguvei, tālākizglītības un profesionālas pilnveides programmu apguvei un specializācijas nodrošināšanai. Ārstnieciskās masāžas kabinetu varēs izmantot ne tikai koledžas studenti un docētāji, bet arī ārstniecības iestāžu darbinieki kvalifikācijas paaugstināšanai un profesionālajai pilnveidei.
  3.Inovatīvo tehnoloģiju laboratoriju, kur tiks veikti pētījumi un nodrošināta inovāciju ieviešana studiju procesā. Plānots izveidot modernu, ērtu, darba drošības un ergonomikas prasībām atbilstošu  inovatīvo tehnoloģiju laboratoriju, lai veicinātu studējošo konkurētspēju un prasmi izmantot jaunās tehnoloģijas un informācijas avotus. Laboratorijas izveide veicinās jaunu programmu izstrādi, programmu satura aktualizēšanu, pētniecības darbu izstrādes kvalitātes paaugstināšanu, ieviešot inovatīvus tehnoloģiskos, metodiskos un IT risinājumus.
  4.Neatliekamās medicīniskās palīdzības simulācijas centru, “Ārstniecības” studiju programmu apguvei, tālākizglītības un profesionālās pilnveides programmu apguvei un  specializācijas programmu ārstu palīgiem nodrošināšanai. Simulāciju centru varēs izmantot ne tikai koledžas studenti un docētāji, bet arī ārstniecības iestāžu darbinieki kvalifikācijas paaugstināšanai.

Projekta īstenošanas vieta: Daugavpils, Miera iela 3/5
Projekta īstenošanas laiks: 12 mēneši (07/2017 – 06/2018)

Ieguvums: projektā plānoto darbību īstenošana sekmēs telpu un iekārtu intensīvāku un racionālāku izmantošanu, uzlabos un modernizēs iemaņu apguves procesu, sekmēs ēku, telpu un iekārtu noslodzes efektivitāti, mazinās iekārtu un aprīkojuma sadrumstalotību, nodrošinās finanšu līdzekļu racionālu izmantošanu koledžas infrastruktūras uzlabošanā, pavērs iespēju kvalitatīvākai un intensīvākai zināšanu apguvei, nodrošinot ciešu zināšanu, prasmju un praktisko kompetenču apguvi.

Projekta kopējās izmaksas – 295307 EUR
Pieejamais ERAF līdzfinansējums – 251010,95 (85 %)
Attiecināmais valsts budžeta finansējums – 44296,05 (15 %)

KA1 profesionālās izglītības sektors


2017. gadā laikā no 27. februāra līdz 2017. gada 1. aprīlim tika īstenots Eiropas Savienības (ES) Erasmus+ programmas mobilitātes projekts Daugavpils medicīnas koledžas māsu palīgu specialitātes arodizglītības programmas audzēkņiem uz Itāliju.

Projekts “Inovācijas profesionālajā izglītībā”

Līguma Nr. 2016-1-LV01-KA102-022483
Audzēkņu prakses mērķa grupa: 8 audzēkņi (māsu palīgi).

Projekta dalībnieku vajadzības.

 • Audzēkņu prakses projekta dalībniekiem ir šādas profesionālās vajadzības:
 • attīstīt un nostiprināt Eiropas līmeņa standartiem atbilstošas profesionālās prasmes, iemaņas un kompetences;
 • palielināt profesionālās iespējas un konkurētspēju iekļauties Eiropas darba tirgū;
 • attīstīt tādas personīgas īpašības, kā mobilitāte, aktivitāte un komunikabilitāte, kas palīdzētu ar uzlabotām iespējam uzsākt un veidot patstāvīgo profesionālo dzīvi;
 • paplašināt redzesloku un veicināt pašvērtējuma paaugstināšanu;
 • uzlabot savas svešvalodas zināšanas un veicināt starpkultūru kompetenci.

Audzēkņu prakses mērķi:

 • attīstīt un nostiprināt Eiropas līmeņa standartiem atbilstošas profesionālās prasmes, iemaņas un kompetences audzēkņiem, tādējādi palielinot profesionālās iespējas un konkurētspēju iekļauties Eiropas darba tirgū;
 • praksē apgūt jaunākās tehnoloģijas un metodes izvēlētajā profesijā;
 • sasaistīt iegūtās teorētiskās zināšanas ar praksi veselības aprūpes iestādēs;
 • veicināt tādu personīgo īpašību attīstību, kā mobilitāte, aktivitāte un komunikabilitāte, lai palīdzētu projekta dalībniekiem ar uzlabotām iespējam uzsākt un veidot patstāvīgo profesionālo dzīvi;
 • uzlabot audzēkņu sociālās integrācijas iespējas;
 • uzlabot audzēkņu profesionālās svešvalodas zināšanas un veicināt viņu starpkultūru kompetenci.

   Projekta mērķi pilnībā atbilst minētajām projekta dalībnieku vajadzībām.
   Māsas palīgam ir svarīgas zināšanas medicīnā, jo šie cilvēki nenodarbojoties tikai ar grīdu mazgāšanu, bet gan ar slimnieku aprūpi ikdienā.
   Aprūpējot slimu cilvēku, nepieciešamas īpašas zināšanas, prasmes un attieksme, lai nodrošinātu pēc iespējas labāku dzīves kvalitāti pacientam un viņa ģimenei. Izglītoti māsu palīgi ir pieprasīti, jo veselības aprūpes nodaļās joprojām trūkst kvalificētu un izglītotu māsu palīgu, tādēļ bija ļoti svarīgi atbalstīt audzēkņus un stimulēt viņus apgūt valstī nepieciešamās profesijas un moderno aprūpes tehnoloģiju pielietojumu praksē.
   Projekts tika īstenots sadarbībā ar partneriem no Itālijas, ņemot vērā gan partneriestādes, gan koledžas audzēkņu intereses. Aktivitāte tika īstenota ES Erasmus+ programmas ietvaros.
Projekta realizācijas ilgumsun vieta – 5 nedēļas veselības aprūpes iestādēs Itālijā.
Projekta mērķis bija attīstīt un nostiprināt Eiropas līmeņa standartiem atbilstošas profesionālās prasmes, iemaņas un kompetences audzēkņiem, tādējādi palielinot profesionālās iespējas un konkurētspēju.
Mobilitātes dalībnieki ierodoties prakses vietā pastāstīja par sevi, apgūstamo profesiju, savām interesēm, prakses mērķi Itālijā un iepazinās ar atbildīgajiem prakšu vadītājiem,tikās arī ar uzņemošās puses vadību, lai iepazītos ar prasībām, nosacījumiem un kopīgi pārrunātu prakses darba programmu.
   Mobilitātes dalībniekiem bija ļoti laba iespēja prakses laikā apgūt jaunākās tehnoloģijas un metodes izvēlētajā profesijā, sasaistīt iegūtās teorētiskās zināšanas ar praksi ārzemju uzņēmumā, veicināt savu personīgo īpašību attīstību, uzlabot sociālās integrācijas iespējas, starpkultūru kompetenci, profesionālās angļu un itāļu valodas zināšanas, kā arī sagatavot sevi profesionālai dzīvei.
Partnervalstī pavadītais mobilitātes laiks tika ieskaitīts kā kvalifikācijas prakse atbilstoši arodizglītības programmas mācību prakses plānam, kas nodrošināja iespējas realizēt praktiskās apmācības darba tirgum maksimāli pietuvinātos apstākļos, tādejādi veicinot koledžas audzēkņu labāku piemērošanos atšķirīgās kultūrās un veselības aprūpes iestādēs dažādās ES valstīs.
   Projekta programmas, mācību un kultūras pasākumu ietvaros, prakses dalībniekiembija iespēja iepazīties ar Itālijas kultūru, tradīcijām, nozīmīgiem objektiem, baudīt itāļu pilsētu arhitektūras mantojumu, piedalīties organizētajās mācību ekskursijās.
Prakses laikā sasniegti visi projektā izvirzītie mērķi. Pateicoties praksei, katrs praktikants mācījās strādāt ne tikai individuāli, bet arī komandā, aktīvi piedalīties darba procesā, sekot līdzi saviem panākumiem, kā arī attīstīt sevī pašorganizāciju un atbildību.
Noslēgumā, piedaloties projekta dalībniekiem un koordinatoriem no Itālijas, tika izvērtēts prakses laikā paveiktais. Visi projekta dalībnieki saņēma uzņemošās organizācijas sertifikātus.
   Pēc projekta realizācijas notika mobilitātes dalībnieku tikšanās ar koledžas personālu un audzēkņiem, kuri tika iepazīstināti ar prakses mobilitātes dalībnieku atziņām, informējot par iegūto pieredzi, uzņemošajiem partneriem un sadarbības iespējām nākotnē, diskutējot par labāko Eiropas (IT) pieredzi profesionālās praktiskās apmācības jomā, tādējādi nodrošinot pamatu jaunām atziņām un ieteikumiem mācību procesa pilnveidošanā atbilstoši audzēkņu iegūstamajai profesionālajai kvalifikācijai.

Erasmus+ programmas profesionālās izglītības sektora projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv sadaļā Erasmus+.