Pasākums “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība” ESF projekts «Subsidētās darbavietas bezdarbniekiem»
Nr.9.1.1.1/15/I/001. piedāvātā projekta pasākums “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība”

  ESF ietvaros šajā studiju gadā, ir nodarbināta viena Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” studente.
  Šī pasākuma mērķa grupa – bezdarbnieki vecumā no 18 līdz 29 gadiem, kuri uzņemti augstākās izglītības programmās klātienē un ir reģistrējušies Aģentūrā kā bezdarbnieki. Dalībnieku iesaistes ilgums pasākumā ir no 2 līdz 6 mēnešiem, piecas dienas nedēļā – ne mazāk kā četras stundas dienā, noslēdzot līgumu par bezdarbnieka dalību pasākumā.
  Iesaistītajiem studentiem, kuri piedalās un ir piedalījušies šajā pasākumā,  aģentūra nodrošina maksājuma veikšanu atbilstoši saņemtajām atskaitēm, sedz izdevumus par bezdarbnieka veselības un dzīvības apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem pasākuma īstenošanas laikā un sedz izdevumus par individuālajiem aizsardzības līdzekļiem COVID 19 izplatības mazināšanai.
  Arī turpmāk, koledža labprāt iesaistīs šajā pasākumā  savus studentus, kuri izrādīs vēlmi darboties pasākumā –  “Darbam nepieciešamo iemaņu attīstība”.

Informāciju sagatavoja sabiedrisko attiecību speciāliste

29.11.2021.

ERASMUS+ programmas 1.pamatdarbības personu mobilitātes projekts “Studentu un personāla mobilitāte starp programmas valstīm”
Erasmus+ mācību mobilitātes ietvaros koledžā viesojas ciemiņi no Utenas koledžas.

  Erasmus+ programmas ietvaros 2021. gada 29. novembrī Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” viesojās Utenas koledžas Medicīnas fakultātes pedagogi, kas ikdienā darbojas medicīnas jomā.
  Pedagogi no Lietuvas tikās ar koledžas direktori Līviju Jankovsku un Izglītības metodiķi Renāti Šafranoviču. Viesi apskatīja koledžas auditorijas, kabinetus un materiālo bāzi, diskutēja par  praktiskās apmācības kvalitāti un studentu prakses vietām.
   Izvērtējot vizītes programmu, viesi pauda gandarījumu par redzēto un gūtajām idejām savai profesionālajai tālākai darbībai, un vienojās par turpmākās sadarbības virzieniem.

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciāliste

10.11.2021.

KA1 profesionālās izglītības sektors- Personu mobilitāte mācību nolūkos KA102 – VET  learner  and  staff  mobility

  Laika posmā no 2021. gada 2. oktobra līdz 2021. gada 2. novembrim Erasmus+ programmas ietvaros astoņiem (8) Daugavpils universitātes aģentūras “Daugavpils universitātes Daugavpils medicīnas koledžas” arodizglītības programmas “Māszinības” māsu palīgu specialitātes audzēkņiem bija iespēja piedalīties  Erasmus+ programmas prakses mobilitātē Brēmenē (Vācijā).
  Mobilitātes projekts tika īstenots Erasmus+ programmas piešķirtā finansējuma ietvaros un sadarbībā ar partneri Brēmenē (DE) – BI Project Consulting UG kompāniju, kas ir profesionāla organizācija, nodarbojas ar izglītību, profesionālo apmācību, piedāvā valodu kursus, profesionālus seminārus un augstas kvalitātes prakses vietas. Uzņemošajai organizācijai ir plašs vietējo un nacionālo partneru sadarbības loks, kas piedāvā prakses vietas dažādās nozarēs, strādā sadarbībā ar vidējiem uzņēmumiem un organizācijām no visiem galvenajiem ekonomikas sektoriem, tajā skaitā arī veselības aprūpes jomā. 
  Laikā no šī gada 2. novembra līdz 7. novembrim  mobilitātes aktivitātēs piedalījās arī 1 koledžas profesionālajā izglītībā un apmācībā iesaistītais speciālists un prakses vadītājs.
  Projekta nosaukums – Ilgtspējīga profesionālā izglītība – darba tirgus vajadzībām pielāgota profesionālā apmācība

Projekta numurs 2020-1-LV01-KA102-077350

  Projekta mērķis bija attīstīt un nostiprināt Eiropas līmeņa standartiem atbilstošas profesionālās prasmes, iemaņas un kompetences audzēkņiem, tādējādi palielinot profesionālās iespējas un konkurētspēju.
 Projekta ietvaros tika realizēta audzēkņu prakses mobilitāte Vācijā (“Inovācijas profesionālajā izglītībā”) un personāla pieredzes apmaiņa Vācijā (“Labās prakses piemēru pārņemšana kvalitatīvas profesionālās izglītības nodrošināšanai”).
  Mobilitātes aktivitātes bija vērstas uz šādu  mērķu sasniegšanu: 
1.Māsu palīgu specialitātes arodizglītības programmas audzēkņiem (8): 

 • attīstīt un nostiprināt Eiropas līmeņa standartiem atbilstošas profesionālās prasmes, iemaņas un kompetences audzēkņiem, tādējādi palielinot profesionālās iespējas un konkurētspēju iekļauties Eiropas darba tirgū;
 • praksē apgūt jaunākās  tehnoloģijas un metodes izvēlētajā profesijā;
 • sasaistīt iegūtās teorētiskās zināšanas ar  praksi veselības aprūpes iestādēs;
 • veicināt tādu personīgo īpašību attīstību, kā mobilitāte, aktivitāte un komunikabilitāte, lai palīdzētu projekta dalībniekiem ar uzlabotām iespējam uzsākt un veidot patstāvīgo profesionālo dzīvi;
 • uzlabot audzēkņu  sociālās integrācijas iespējas;
 • uzlabot audzēkņu profesionālās svešvalodas zināšanas un veicināt viņu starpkultūru kompetenci. 

2.Profesionālajā izglītībā un apmācībā iesaistītie speciālistiem (1):

 • nodrošināt dalībnieku  inovāciju  apgūšanu un kompetenču pilnveidošanu profesionālās izglītības jomā;
 • izzināt  veselības aprūpes iestāžu  un profesionālās izglītības iestāžu sadarbības principus  profesionālās izglītības ietvaros salīdzinošā perspektīvā;
 • apgūt jaunas inovatīvas metodes praktiskās apmācības kvalitātes nodrošināšanai;
 • stiprināt projekta dalībnieku kapacitāti profesionālo programmu un metodisko materiālu modernizēšanā;
 • veicināt dalībnieku svešvalodas zināšanu pilnveidošanu.

Erasmus+ programmas profesionālās izglītības sektora projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Vairāk par Erasmus+ programmu var uzzināt Valsts izglītības attīstības aģentūras mājaslapā www.viaa.gov.lv  sadaļā Erasmus+

Informāciju sagatavoja: projekta dalībnieki

 

Erasmus+ mācību mobilitātes (KA1) – Mācību mobilitāšu īstenošana profesionālās izglītības speciālistiem
Projekts “Ilgtspējīga profesionālā izglītība –  pieprasījums pēc jaunām zināšanām un prasmēm”

Līguma numurs: 2019-1-LV01-KA102-060208

  Erasmus + mācību mobilitātes (KA1) ietvaros koledžas pārstāvji viesojās Polijā.
  Erasmus + programmas ietvaros laika posmā no 2021. gada 23. līdz 29. septembrim Daugavpils Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” pārstāvji viesojās Polijā, piedaloties Erasmus + mācību mobilitātes (KA1)  projektā “Ilgtspējīga profesionālā izglītība – pieprasījums pēc jaunām zināšanām un prasmēm”.
  Polijas pilsētā Gižicko koledžas pārstāvji apmeklēja Gižicko Profesionālās darbības centru, tikās ar šī centra direktoru Ryszardu Chodakowski.

   Tiekoties ar speciālistiem, apmeklējot Gizicko SPZOZ slimnīcu un  Gdaņskas medicīnas sporta centru, tika diskutēts par darbiniekiem nepieciešamajām profesionālajām kompetencēm Covid-19 laikā, par profesionālo izglītību Polijā un Latvijā, par tehniskajiem jauninājumiem un jaunu metožu ieviešanu izglītības procesā, par  iestāžu sadarbības principiem profesionālās izglītības ietvaros, par  labās prakses pārņemšanas piemēriem kvalitatīvas profesionālās izglītības nodrošināšanā, par programmu un metodisko materiālu pilnveidi un par bibliotēkas darbības nodrošinājumu.
  Projekta dalībnieku brauciena mērķis –  palielināt studējošo nākotnes izredzes darba tirgū, konsekventi orientējoties uz kvalitatīvu apmācību un dalībnieku svešvalodas prasmju uzlabošanu. Regulāras pārrunas un konsultācijas ar kolēģiem par inovatīvo pieredzi teorētiskā un praktiskās apmācības jomā, ko turpmāk izmantot savā darbā, veicinās koledžas virzību uz stratēģisko mērķu sasniegšanu.
  Izvērtējot organizēto darba un kultūras programmas saturu, projektā iesaistītā komanda, pauda gandarījumu par redzēto, dzirdēto un gūtajām idejām savai tālākajai darbībai. Pasniedzējiem starptautiskā pieredze palīdzēs pilnveidot ikdienas darbu un rosina profesionālo mērķu sasniegšanu un savu zināšanu papildināšanu, paver iespējas pārliecināties par katra spējām adaptēties jaunā vidē, sazināties svešvalodā un rast risinājumus nestandarta situācijās. Katra pozitīvā pieredze un veiksmes stāsts ir motivācija izaicināt sevi, iziet no komforta zonas.

Informāciju sagatavoja: projekta dalībnieki

08.10.2021.

ERASMUS+ programmas 1.pamatdarbības personu mobilitātes projekts “Studentu un personāla mobilitāte starp programmas valstīm”
Erasmus+ mācību mobilitātes ietvaros koledžā viesojas pārstāvji no Utenas koledžas.

  Erasmus+ programmas ietvaros 2021.gada 6. oktobrī Daugavpils   Universitātes aģentūras “Daugavpils Universitātes Daugavpils medicīnas koledža” viesojās Utenas koledžas medicīnas fakultātes Kosmetoloģijas programmas (skaistuma terapija) pedagogi, kas ikdienā darbojas skaistumkopšanas jomā. Latvijas un Lietuvas kosmetoloģijas jomas pedagogus vieno kvalitatīva mācību procesa nodrošināšanas jautājumi. Studējošo un strādājošo apmācības mērķis –  palielināt studējošo nākotnes izredzes darba tirgū, konsekventi orientējoties uz kvalitāti apmācību un tālākizglītības plānošanā.
  Pedagogi no Lietuvas tikās ar koledžas direktori Līviju Jankovsku un Estētiskās kosmetoloģijas studiju programmas vadītāju Ilzi Brižu. Diskutēja par  praktiskās apmācības kvalitāti un pieejamo mācību materiāltehnisko bāzi.
  Izvērtējot vizītes programmu, viesi pauda gandarījumu par redzēto un gūtajām idejām savai profesionālajai darbībai.

Informāciju sagatavoja: sabiedrisko attiecību speciāliste

23.03.2021.

Daugavpils universitātes aģentūra „Daugavpils universitātes Daugavpils medicīnas koledža”  saņēmusi Erasmus+ hartu par dalību programmā ERASMUS+ no 2021. līdz 2027.gadam, kas dod iespēju koledžai arī turpmāk realizēt Erasmus+ programmas aktivitātes studentiem un personālam.

  Erasmus Universitātes Harta ir priekšnoteikums tam, lai augstskola varētu pieteikt un īstenot Erasmus+ programmas projektus līdz 2027. gadam.
  Erasmus+ Augstākās izglītības harta nosaka vispārējo kvalitātes satvaru Eiropas līmeņa un starptautiskās sadarbības pasākumiem, kurus veic augstākās izglītības iestādes atbilstīgi programmai “Erasmus+”. Hartas piešķiršana ir obligāts priekšnoteikums visām augstākajām izglītības iestādēm, kas atrodas kādā programmas valstī un vēlas piedalīties mobilitātes darbībās mācību nolūkā un/vai inovācijas un labas prakses sadarbības projektos “Erasmus+” programmas ietvaros.
  Līdzīgi kā iepriekšējā programmas īstenošanas periodā, arī jaunajā plānošanas periodā 2021-2027 gadam Erasmus+ programma ietvers studiju, prakses un personāla mobilitātes, būs plašākas iespējas Erasmus+ programmas dalībniekiem, lielu nozīmi pievēršot digitalizācijai un digitālo prasmju attīstībai.
  Parakstot Erasmus+ Augstākās izglītības hartu (ECHE), augstākās izglītības iestāde apliecina, ka piedalīsies EK augstākās izglītības modernizācijas un internacionalizācijas plāna īstenošanā.
  Erasmus+ programmu līdzfinansē Eiropas Savienība. Plašāka informācija par programmu Erasmus+ atrodama Latvijas Republikas Valsts izglītības attīstības aģentūras tīmekļa vietnes www.viaa.gov.lv  sadaļā Erasmus+ vai koledžas mājas lapas sadaļā projekti – www.dmk.lv